Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 43 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/352/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg
2009 44 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/359/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2009 45 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/400/08 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2008 r. w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej z elewacji opolskiego Ratusza, umieszczonej przy wejściu, a poświęconej „X rocznicy Wyzwolenia Miasta Opola z Niewoli Narodowej i Społecznej przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie”
2009 46 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/409/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 47 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/410/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 48 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/415/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola
2009 49 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 50 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 51 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
2009 52 2009-01-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr . Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2009 53 2009-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr . Burmistrza Praszki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2009 1 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok
2009 2 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009
2009 3 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 434/08 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
2009 7 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 8 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 10 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 12 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice
2009 13 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Raszowa
2009 14 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011
2009 15 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
2009 16 2009-01-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-71/2008/4595/IV-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2008 r. .
2009 17 2009-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OA.I-0142-2/08 Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające porozumienie Nr 1/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości wojewody
2009 1 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok
2009 2 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr 56/339/2008 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009
2009 3 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr 434/08 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku
2009 4 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 5 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały
2009 6 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
2009 7 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/244/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2009 8 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 9 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2009 10 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy i miasta Grodków za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 11 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 12 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XVII/127/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Wawelno i Komprachcice
2009 13 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Raszowa
2009 14 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011
2009 15 2009-01-08 UCHWAŁA Uchwała nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli
2009 16 2009-01-08 DECYZJA Decyzja nr OWR-4210-71/2008/4595/IV-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2008r. .
2009 17 2009-01-08 POROZUMIENIE Porozumienie nr OA.I-0142-2/08 Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniające porozumienie Nr 1/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości wojewody
2009 43 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XL/352/08 Rady Mieskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg
2009 44 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXIX/359/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
2009 45 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXXVIII/400/08 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2008r. w sprawie usunięcia tablicy pamiątkowej z elewacji opolskiego Ratusza, umieszczonej przy wejściu, a poświęconej „X rocznicy Wyzwolenia Miasta Opola z Niewoli Narodowej i Społecznej przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie”
2009 46 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XLI/409/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 47 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XLI/410/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 48 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XLI/415/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Opola
2009 49 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XIX/150/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 50 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 51 2009-01-14 UCHWAŁA Uchwała nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
2009 52 2009-01-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2009 53 2009-01-14 POROZUMIENIE Porozumienie nr . Burmistrza Praszki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2009 18 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/281/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników województwa opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2009 19 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 20 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/212/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 21 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 22 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/399/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Kluczbork
2009 23 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/289/2006 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/93/2004 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2004 - 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 24 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/357/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz wsi Biała Nyska
2009 25 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/359/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie
2009 26 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/360/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie
2009 27 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/361/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głębinów
2009 28 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/395/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/264/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa
2009 29 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2008 r. (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)* w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2009 30 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/444/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2009 31 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 32 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 33 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa” stanowiących własność Gminy Turawa
2009 34 2009-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVIII/159/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
2009 35 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Namysłowa; Wójta Gminy Domaszowice; Wójta Gminy Świerczów; Wójta Gminy Wilków z dnia 17 grudnia 2008 r. do porozumienia w sprawie rozbudowy Gminnego składowiska odpadów w Ziemiełowicach
2009 36 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r.
2009 37 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.
2009 38 2009-01-09 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.
2009 39 2009-01-09 Nr . Starosty Kluczborskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. informacja w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru Gminy Byczyna
2009 40 2009-01-09 INFORMACJA Informacja Nr . Starosty Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla sześciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Jastrzębie, Nowy Folwark, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice, Żaba
2009 41 2009-01-09 INFORMACJA Informacja Nr . Starosty Nyskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków
2009 42 2009-01-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr . Starosty Opolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2008
2009 54 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/289/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2009 55 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/291/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu
2009 56 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego
2009 57 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/409//08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 58 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/404/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
2009 59 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 60 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie tablicy pamiątkowej
2009 61 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009
2009 62 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
2009 63 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/407/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 64 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/408/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy
2009 65 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/409/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 66 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/410/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
2009 67 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXVIII/411/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
2009 68 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych
2009 69 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie
2009 70 2009-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 71 2009-01-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-49/2008/88/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie
2009 72 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego
2009 73 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 74 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/329/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 75 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXVI/220/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych
2009 76 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/182/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów
2009 77 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/02 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 78 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/209/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 79 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2009 80 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. Nr XVIII/133/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
2009 81 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 82 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/402/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 83 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/435/08 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2009 84 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków na rok 2009
2009 85 2009-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/440/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2009 86 2009-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1164/2009 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2009 87 2009-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/01/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2009 roku
2009 88 2009-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/09 Starosty Prudnickiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009 roku
2009 89 2009-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/09 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2009 roku