Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 97 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/438/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
2009 90 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 100/389/2008 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
2009 91 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2009 roku
2009 92 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2009 roku
2009 93 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 94 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2009 95 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2009
2009 96 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 98 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Wilków
2009 99 2009-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2009 101 2009-02-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2009 Wójta Gminy Bierawa z dnia 7 stycznia 2009 r. dot. prowadzenia zadaniazarządzania drogą powiatową położoną na terenie Gminy Bierawa w miejscowości Brzeźce o numerze 1474 O
2009 100 2009-02-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-76/2008/2009/9078/VI-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2009 r. dot. zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
2009 114 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/400/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 109 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Głogówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 102 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/193/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2009
2009 103 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2009
2009 104 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/211/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 105 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski oraz przyjęcia warunków i sposobu ich przyznawania
2009 106 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 463/2008 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2009 rok
2009 107 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 112/328/09 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2009 roku
2009 110 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/249/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głubczyce na lata 2009 – 2013”
2009 111 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008 - 2012
2009 112 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Grodków lub jej jednostkom organizacyjnym
2009 113 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/386/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w zakresie obejmującym część miasta Nysy w rejonie ulicy J. Piłsudskiego i Podolskiej
2009 115 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/357/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
2009 108 2009-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2008 Rady Miasta i Gminy Dobrodzień z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 122 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
2009 118 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/125/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach
2009 116 2009-02-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/09 Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
2009 117 2009-02-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 248/08 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2009 119 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 120 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 282 we wsi Borucice
2009 121 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza dla działki nr 84/21 w Michałowicach
2009 123 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/154/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2009 124 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/155/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś obowiązującego w roku kalendarzowym 2009
2009 125 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 126 2009-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Tarnów Opolski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 127 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 128 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/411/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2009 129 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 130 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 131 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki
2009 132 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 133 2009-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 134 2009-02-11 INFORMACJA Informacja Nr . Starosty Nyskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków
2009 153 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnychi ustalenia ich przebiegu
2009 145 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 146 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów modernizacji ogrzewania na proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2009 159 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2009 152 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/228/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Głuchołazy
2009 163 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 164 2009-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1171/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2009 144 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2009 147 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach
2009 148 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/219/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2009 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 149 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 150 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/411/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2009 151 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2007 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Głuchołazy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2009 154 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/406/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. ustalenia opłaty za śwadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Kluczbork
2009 155 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/407/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzinny doraźnych zastępstw, także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 156 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 157 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 158 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 160 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 161 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki w roku 2009 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 162 2009-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-210 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 166 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009
2009 173 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/128/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/152/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 165 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/269/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2009 167 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/139/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna
2009 171 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2009 172 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 168 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 176 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
2009 177 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2009
2009 178 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2009
2009 179 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009
2009 180 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2009 roku
2009 181 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie, w 2009 roku
2009 182 2009-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2009 r.
2009 169 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 115/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów na rok 2009
2009 175 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 174 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2009 183 2009-02-20 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-3/2009/73/X-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
2009 170 2009-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 116/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
2009 194 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2009 188 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na roku 2009
2009 198 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/256/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
2009 202 2009-02-26 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2009 r. o decyzji Nr PCC/33/9078/W/OWR/2009/JJ w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2009 184 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/246/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych w Powiecie Namysłowskim
2009 185 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr CXVII/304/2009 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2009 roku
2009 186 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 372/2009 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego na rok 2009
2009 187 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2009 189 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/136/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
2009 190 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/358/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Biadacz
2009 191 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 192 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 193 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 195 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 196 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/197/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2009 197 2009-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 155/XXVI/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki
2009 201 2009-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 826/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 203 2009-02-26 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na składowisku w Gogolinie
2009 199 2009-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Kluczborskim
2009 200 2009-02-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno - Interwencyjnym „Nasz Dom” Bogacica - Bąków
2009 208 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2009 207 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/177/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2009 212 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/119/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 213 2009-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Brzeskim
2009 211 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/466/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
2009 205 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/162/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 206 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/353/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/281/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
2009 209 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/218/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 210 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLIV/448/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Opola
2009 215 2009-02-27 ANEKS Aneks Nr 7/2009 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2009 216 2009-02-27 ANEKS Aneks Nr 7/2009 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2009 r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2009 204 2009-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/225/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 217 2009-02-27 ANEKS Aneks Nr 4 Starosty Strzeleckiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego
2009 218 2009-02-27 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2009 r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 221 2009-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Pokój
2009 220 2009-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR. 0117-5/08 Zarządu Powiatu Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia terapii logopedycznej dla dziecka z terenu Powiatu Strzeleckiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego
2009 219 2009-02-27 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO2007 - 2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 - wersja nr 6
2009 214 2009-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Nyskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2009 roku
2009 137 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/285/08 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2009
2009 141 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/99/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2009 135 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/122/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 140 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/138/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Kolejowej - Gen. A. Zawadzkiego – A. Mickiewicza
2009 139 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/137/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach
2009 143 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli w roku 2009 zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2009 142 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2009 138 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2009 136 2009-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 87/240/09 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2009 roku