Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 226 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna
2009 227 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/273/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 230 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski
2009 232 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ozimku i Krasiejowie
2009 233 2009-03-05 UMOWA Umowa Nr XXX/282/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ozimek
2009 225 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 236 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/111/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Skoroszyce na lata 2008 - 2013
2009 229 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 223 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 478/09 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2009 roku
2009 234 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 224 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/227/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyznania ulg w podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorców
2009 231 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2009 228 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących do 31 grudnia 2009 roku
2009 222 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/124/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
2009 239 2009-03-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-1/2009/4594/III-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2009 240 2009-03-05 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-18(3)/2009/1883/V/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach
2009 235 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXI/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011
2009 237 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/08 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
2009 238 2009-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności na rzecz Gminy Zawadzkie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 250 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2009-2014
2009 245 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
2009 246 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków
2009 252 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Popielów
2009 242 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i oddziale żłobkowym
2009 247 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolonowskiem
2009 249 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oraz przyznawania wyróżnień i nagród trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przez zawodników nieposiadających licencji zawodnika, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza
2009 241 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2009 244 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin
2009 248 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-149/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-92/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 251 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/430/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2009 – 2014
2009 243 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 253 2009-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 191/XXII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2011
2009 254 2009-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or. 0118 - 1/2009 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2009 295 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/271/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie placu targowego w Grodkowie
2009 297 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 303 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/481/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2009 294 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej
2009 302 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/480/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Opole
2009 296 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/426/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
2009 321 2009-03-23 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Nysa ul. Piłsudskiego 44
2009 298 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/240/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 299 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/247/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2009 301 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 300 2009-03-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/252/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia terminu obowiązkowego znakowania psów na terenie Gminy Namysłów
2009 305 2009-03-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or. I 0151-11/2009 Burmistrza Gogolina z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku w roku 2009
2009 306 2009-03-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
2009 320 2009-03-23 POROZUMIENIE Porozumienie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2009 304 2009-03-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Nyskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Nyskiego w 2009 roku
2009 307 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2009 308 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2009 309 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2009 310 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2009 311 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice
2009 312 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 6 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2009 313 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Łubniany
2009 314 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Murów
2009 315 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin
2009 316 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 5 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2009 317 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2009 318 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2009 319 2009-03-23 ANEKS Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2009 373 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy
2009 378 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 374 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Głuchołazy
2009 375 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy stanowiących składniki wynagrodzenia, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 376 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka
2009 377 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2009 379 2009-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or. 0135-7/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Krapkowickim w 2009 roku
2009 380 2009-03-31 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn S. A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 381 2009-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 383 2009-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 384 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie
2009 382 2009-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
2009 256 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 260 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2009 263 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 265 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2009 266 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2009 271 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.
2009 259 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 258 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 257 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębie
2009 267 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 264 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów
2009 262 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 268 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 276 2009-03-13 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2009 261 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 272 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 273 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2009 roku
2009 274 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2009 269 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2009 270 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 275 2009-03-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Głubczyckiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2009 roku
2009 255 2009-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok
2009 323 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie opłaty targowej
2009 329 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych
2009 333 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza
2009 344 2009-03-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Prudnickiego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Głogówku w 2009 r.
2009 330 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjknego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
2009 331 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie
2009 348 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2009 r. danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych za I i II półrocze 2008 roku połozonych na obszarze Miasta i Gminy Dobrodzień
2009 336 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/231/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 322 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/20008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych
2009 324 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 325 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/367/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg
2009 326 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dąbrowice
2009 327 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009-2014
2009 328 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009 - 2014
2009 332 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Domecko
2009 334 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Namysłów
2009 335 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 222/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli
2009 338 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/160/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2009 337 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś
2009 339 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII /167/ 2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009
2009 340 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009
2009 341 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2009 342 2009-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 343 2009-03-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0135-5/2009 Starosty Opolskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2009 345 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.4335 – 12/08 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 września 2008 r. finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym dla dzieci i młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu
2009 347 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Wilków z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków w 2009 r.
2009 346 2009-03-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Wilków z dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczące realizacji projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”
2009 349 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Olesna z dnia 27 stycznia 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2009 350 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Gminy Paczków z dnia 4 marca 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Paczków
2009 351 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Radłów z dnia 27 lutego 2009 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Radłów
2009 352 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski
2009 354 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/158/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Falmirowice
2009 357 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przznawania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce
2009 355 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/110/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009
2009 356 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień
2009 358 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko
2009 359 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/190/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko
2009 353 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
2009 360 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Korfantów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2009 361 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Otmuchów do stanu faktycznego
2009 362 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów
2009 363 2009-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009 r. o zmianie uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 364 2009-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 35/09 Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
2009 365 2009-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Oleskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
2009 366 2009-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Oleskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2009 367 2009-03-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2009 368 2009-03-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-16/2009/23/VIII-A/DB/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2009 369 2009-03-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-72/2008/2009/77/VII-A/DB/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2009 371 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mnieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn- Koźle
2009 372 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 marca 2009 r. zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok polożonych na obszarze Gminy Opole
2009 370 2009-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Głubczyckiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2009 roku IX Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego Gminie Baborów
2009 277 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/284/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 279 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nazwy ulic
2009 280 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nazwy ulicy
2009 288 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p. w. Wniebowzięcia N.M.P w Jaryszowie
2009 282 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie
2009 285 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011
2009 278 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/130/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
2009 281 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2009 284 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 286 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle
2009 287 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś
2009 289 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielana ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 291 2009-03-17 ANEKS Aneks Nr 2/08 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2008 r. do porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn - Koźle, oraz Gminę Ujazd w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
2009 292 2009-03-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 3 lutego 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Głogówek a Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup samochodu osobowego
2009 293 2009-03-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/09 Starosty Nyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2009 290 2009-03-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrejestrowania związku międzygminnego pod nazwą Komunalny Związek Wodno- Ściekowy z siedzibą w Ligocie Dolnej
2009 283 2009-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych