Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 559 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/156/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 558 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 548 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta i Gminy Głubczyce do stanu faktycznego
2009 549 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oswiatowych Gminy Głubczyce
2009 550 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 556 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/523/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik do stanu faktycznego
2009 552 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic obwodu oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 557 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. uchylajaca uchwałę Nr XII/76/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Gminy Tarnów Opolski
2009 545 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/398/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 553 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/308/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu faktycznego
2009 546 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2009 564 2009-05-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
2009 566 2009-05-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2008
2009 565 2009-05-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nyskiego za 2008 rok
2009 547 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2009 551 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/454/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn - Koźle do stanu faktycznego
2009 555 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 216/XXV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2009 561 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 562 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/216/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 554 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 567 2009-05-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 560 2009-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
2009 563 2009-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.0084-3/09 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 27 lutego 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Popielów w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży
2009 574 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 568 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nie-których innych składników wynagrodzenia
2009 583 2009-05-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego
2009 580 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra
2009 579 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr L/442/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2009 575 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/497/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie renowacji i odbudowy pomnika Ofiar I Wojny Światowej, byłych Mieszkańców Gosławic
2009 578 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/132/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r. dot. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
2009 576 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej
2009 572 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/435/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn - Koźle na lata 2009 - 2013
2009 570 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2009 577 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy
2009 573 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/450/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle
2009 569 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/147/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 571 2009-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 582 2009-05-12 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2009 581 2009-05-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-11/2009/9/VI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.
2009 610 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 r.
2009 611 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/181/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza
2009 619 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
2009 620 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój
2009 622 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 615 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 612 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Leśnica do stanu faktycznego
2009 608 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/271/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego
2009 626 2009-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–42/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Pokój w sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie
2009 617 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXV/148/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 618 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
2009 623 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2009 609 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
2009 613 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/461/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/803/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania
2009 616 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2009 621 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2009 614 2009-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na obwody głosowania
2009 624 2009-05-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 76/09 Wojewody Opolskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica
2009 625 2009-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Ozimek a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory – odcinek ul. Daniecka w Ozimku - VI etap”
2009 627 2009-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-NC-7042-86/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
2009 599 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 598 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2009 - 2013
2009 596 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/517/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
2009 594 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/494/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości
2009 587 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 595 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 584 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów
2009 588 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2009 600 2009-05-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 341/09 Wójta Gminy Bierawa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu określającym wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 591 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 586 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2009 606 2009-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III – IM – 0911 – 1 – 41/09 Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 604 2009-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI –TD-7042-47/09 Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/221/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie
2009 605 2009-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1-29/09 Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w częsci uchwały Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 603 2009-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-GF-7042-31/09 Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr XXIX/431/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Krasińskiego
2009 607 2009-05-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w roku 2008
2009 597 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/133/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2009 - 2013
2009 589 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2009 590 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodu głosowania Gminy Głogówek do stanu faktycznego
2009 592 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski
2009 593 2009-05-15 Statut Statut Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2009 585 2009-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 601 2009-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 18/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu
2009 602 2009-05-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 19/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim a Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie realizacji zadania własnego Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej
2009 636 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Pokój
2009 635 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 628 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
2009 629 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
2009 630 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2009 631 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Domaszowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 632 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/151/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice
2009 633 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/469/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
2009 634 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2009 637 2009-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2009 638 2009-05-26 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-20/2009/9078/VII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2009 639 2009-05-26 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w sprawie zakupu służb patrolowych w 2009 r.
2009 640 2009-05-26 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009