Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 706 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/ 470/ 09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie Kluczborka – części południowej
2009 708 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego„Przylesie” we wsi Przylesie
2009 711 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd
2009 709 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/229/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki
2009 705 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2009 710 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2009 702 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 717 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Bierawa z dnia 5 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Bierawa a Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim w sprawie dotacji przeznaczonej na partycypację w kosztach utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
2009 712 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/06 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Zawadzkie
2009 715 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 29 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem Oleskim w sprawie przekazania Powiatowi Oleskiemu dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2009 716 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Praszka a Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w sprawie realizacji zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
2009 707 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/482/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2009 720 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr Nr NK.III–KN–0911–1–39/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/184/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz
2009 721 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–40/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXII/214/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczki
2009 722 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-SJ-0911-1-44/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/296/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008 - 2012 oraz załącznika stanowiącego jej integralną część
2009 719 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-SJ-0911-1-38/09 Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2009 r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr XXXI/259/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 - 2013 oraz załącznika stanowiącego jej integralną część
2009 718 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911–1-33/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/204/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
2009 713 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR. 0084-4/09 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 23 marca 2009 r. pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Lubsza w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży
2009 714 2009-06-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR. 0084-7/09 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Miasto Brzeg w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży
2009 703 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 704 2009-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 723 2009-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KN–0911–1–54/R/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 725 2009-06-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-21/2009/66/VII-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nyskiej Energetyki Cieplnej Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2009 724 2009-06-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 87/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2009 755 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna
2009 756 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia
2009 757 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz
2009 758 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice
2009 759 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina
2009 760 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna
2009 761 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra
2009 762 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
2009 763 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
2009 764 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
2009 765 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/213/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
2009 766 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść
2009 767 2009-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec
2009 798 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok
2009 799 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009
2009 796 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 800 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2009 rok
2009 795 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na rok 2009
2009 797 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 641 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2009 648 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/305/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych obwodów głosowania w referendum lokalnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie i Burmistrza Grodkowa przed upływem kadencji wyznaczonym na dzień 24 maja 2009 r.
2009 649 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/309/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy i Miasta Grodków do stanu faktycznego
2009 642 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-188/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 643 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/ 237/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 650 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 651 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 647 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2009 644 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/422/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe
2009 645 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/423/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2009 646 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2009 653 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków
2009 652 2009-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów do przeprowadzania wyborów
2009 654 2009-06-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
2009 659 2009-06-02 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego z dnia 24 maja 2009 r. Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum w Grodkowie sporządzony w dniu 24 maja 2009 r. z referendum lolalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Grodkowie przed uplywem kadencji
2009 660 2009-06-02 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego z dnia 24 maja 2009 r. Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum w Grodkowie sporządzony w dniu 24 maja 2009 r. z referendum lolalnego w sprawie odwołania Burmistrza Grodkowa przed uplywem kadencji
2009 656 2009-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 12 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Bierawa w sprawie realizacji w 2009 r. zadania rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, ustanowionego uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r.
2009 657 2009-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/09 Wojewody Opolskiego z dnia 13 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu Prudnickiego w sprawie realizacji w 2009 r. zadania rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, ustanowionego uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r.
2009 658 2009-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/09 Wojewody Opolskiego z dnia 14 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu Namysłowskiego w sprawie realizacji w 2009 r. zadania rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, ustanowionego uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r.
2009 655 2009-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 8 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Komprachcice a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144”
2009 726 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 730 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
2009 729 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/131/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2009 rok
2009 728 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok
2009 727 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 731 2009-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/08 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2009 rok
2009 786 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmianyu uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 792 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
2009 791 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/225/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 788 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzów Śląski, zmienionej uchwałą Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 grudnia 2006 r. i uchwałą Nr XVII/142/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 maja 2008 r.
2009 789 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzów Śląski ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 793 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/274/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2009 790 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/485/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 783 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/337/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie na obszarze gminy Zawadzkie
2009 784 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/339/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2009 785 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/264/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 787 2009-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/156/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2009 794 2009-06-26 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 8
2009 663 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 665 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/502/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania poprzez dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego
2009 667 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Reńska Wieś
2009 666 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2009 662 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 668 2009-06-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-31/2009/2058/VII-A/JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2009 671 2009-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Ozimek a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 Grodziec - Zębowice w miejscowości Grodziec – etap III”
2009 670 2009-06-04 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Popielów a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice – etap VI”
2009 661 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin Zdzieszowice, Walce
2009 669 2009-06-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawiewie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2008
2009 664 2009-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki
2009 695 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 675 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zubrzyce do kategorii dróg gminnych
2009 698 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII /219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 691 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie miejscowości Kamienica działka nr 1305.
2009 692 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Paczków.
2009 699 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2009 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 693 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój
2009 676 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekonstrukcji pomnika więźniów KL Auschwitz - ofiar Marszu Śmierci w Głuchołazach
2009 677 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekonstrukcji pomnika więźniów KL Auschwitz - ofiar Marszu Śmierci w Bodzanowie
2009 678 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rekonstrukcji pomnika więźniów KL Auschwitz - ofiar Marszu Śmierci w Polskim Świętowie
2009 679 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy skweru w mieście Głuchołazy
2009 690 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/513/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.
2009 689 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/506/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 688 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/505/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2009 700 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 680 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/279/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 696 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2009 672 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/266/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
2009 687 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/236/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Olesno
2009 701 2009-06-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 24 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.
2009 684 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli za-trudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 683 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat a także warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
2009 682 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany granic sołectw Szklary i Wilemowice
2009 681 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 673 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/153/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych
2009 686 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/476/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Nysa w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
2009 685 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza
2009 694 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 697 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/289/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy dla ulicy położonej w Kalinowicach.
2009 674 2009-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/426/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 732 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/134/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Krapkowickiego
2009 748 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania
2009 742 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 741 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2009 740 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
2009 735 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/270/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2009 734 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/269/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2009 746 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 737 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 736 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siedliskach
2009 745 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/511/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu
2009 738 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/260/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2009 739 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 743 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 747 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 749 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie
2009 744 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/475/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie
2009 750 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK. III–AP–0911–2–2/09 Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwaly Nr XXIX/152/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych
2009 733 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/152/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych
2009 753 2009-06-22 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 184/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXIII/256/08 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 29 lutego 2008 r. w przedmiocie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
2009 754 2009-06-22 WYROK Wyrok Nr Sygn. akt II SA/Op 62/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 752 2009-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/54/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 751 2009-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1 - 57/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 29 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXII/272/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 773 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej
2009 772 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki.
2009 771 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2009 769 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/419/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeg
2009 770 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/246/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
2009 774 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 775 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 776 2009-06-25 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 czerwca 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 30A
2009 782 2009-06-25 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Głubczyc Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2009 768 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
2009 777 2009-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Starosty Opolskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa Nr 1742 Ozimek - Krasiejów - II etap”
2009 778 2009-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Tułowice z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513 Skarbiszowice – Tułowice w miejscowości Tułowice”
2009 779 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/51/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki
2009 780 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspierania nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej
2009 781 2009-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/57/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w uchwale Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r.
2009 803 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2009 805 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
2009 804 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/482/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Mikołaja z Koźla na osiedlu Zachód
2009 809 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia krytriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej
2009 802 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/ 215/ 2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 806 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zielonej w Golczowicach
2009 801 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/261/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
2009 810 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle
2009 814 2009-06-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 14 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.
2009 807 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/484/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 808 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/485/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa
2009 811 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 812 2009-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2009 817 2009-06-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rejestru ośrodków adopcyjno - opiekuńczych województwa opolskiego
2009 813 2009-06-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
2009 815 2009-06-30 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-27(10)/2009/3035/IV/ML/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie taryfy dla ciepa przedsiębiorstwa energetycznego EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2009 816 2009-06-30 INFORMACJA Informacja Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem