Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 990 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/200/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2009
2009 992 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/96/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2009 rok
2009 995 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2009
2009 997 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/XXI/2008 Rady Gminy Radłów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 991 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-158/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009
2009 993 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2009
2009 994 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 147/XXV/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok
2009 996 2009-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1100 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/126/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2009 rok
2009 1099 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/184/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
2009 1101 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2009 r.
2009 1096 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009
2009 1097 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1098 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1102 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2009 rok
2009 1095 2009-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII–165/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
2009 1103 2009-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/333/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1104 2009-08-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
2009 1086 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 247/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniegoprogramu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 1087 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 252/XXX/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012
2009 1090 2009-08-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or. 0118-2/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do własności Starosty Krapkowickiego
2009 1089 2009-08-24 INFORMACJA Informacja Nr WCC/958H/1883/W/OKA/2009/AM o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Południowego Koncernu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2009 1085 2009-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice
2009 1088 2009-08-24 ANEKS Aneks Nr 1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 maja 2009 r. do porozumienia Nr Or.O117-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. zawartego w Prószkowie w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
2009 1092 2009-08-24 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Starosty Prudnickiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Prudnik zadań z zakresu edukacji publicznej Powiatowi Prudnickiemu
2009 1091 2009-08-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PP.III.0714-3/09 Burmistrz Prudnika; Starosty Prudnickiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2009 1093 2009-08-24 UMOWA Umowa Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w miejscowości Osowiec - ul. Oleska na odcinku długości 147,70 mb”
2009 1094 2009-08-24 UMOWA Umowa Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba - Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe”
2009 1084 2009-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/352/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
2009 1000 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 1001 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
2009 1002 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 1003 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/226/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1004 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1005 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/244/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2009 1006 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących funkcje w placówkach oświatowych
2009 1007 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2009 1008 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/296/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2009 1009 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/297/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lewin Brzeski do kategorii dróg gminnych
2009 1010 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminów dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów montażu instalacji solarnych, modernizacji źródła ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2009 1011 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/208/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1012 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/208/2009 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1014 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce
2009 1015 2009-08-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-37/2009/76/VII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2009 998 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/350/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie
2009 999 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/159/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/134/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Krapkowickiego
2009 1016 2009-08-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-39/2009/4594/IV-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu
2009 1013 2009-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/144/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce
2009 1017 2009-08-06 INFORMACJA Informacja Nr G.7410/41-1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Gminy Strzeleczki
2009 1018 2009-08-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
2009 1019 2009-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/09 Wojewody Opolskiego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające porozumienie nr 10/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 1031 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonymi przez Gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1032 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki
2009 1026 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2009 1027 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych
2009 1021 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2009 1024 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/285/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2009 1022 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/236/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 1023 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony ustawą
2009 1020 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec
2009 1025 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/349/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi, oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2009 1028 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1029 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/581/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 – 2013
2009 1030 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 1033 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłat za świadczenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Walce
2009 1034 2009-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
2009 1035 2009-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AP – 0911 – 1 – 74/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXV/349/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi, oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty
2009 1036 2009-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1 – 80/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXIX/285/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru ob-niżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego
2009 1037 2009-08-12 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 9
2009 1043 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII-188/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1053 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
2009 1041 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/241/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany ulicy w Gorzowie Śąskim
2009 1039 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustawienia kamienia pamięci poswięconego ofiarom ludobójstwa na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej
2009 1040 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/292/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuchołazy zmienionej uchwałą Nr X/84/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 września 2003 r., uchwałą Nr XVII/145/04 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2004 r., uchwałą Nr XXXVI/269/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 października 2005 r., uchwałą Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXX/247/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 lutego 2009 r.
2009 1051 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1054 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1048 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/555/09 Rady Miasta Opola z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy publicznej
2009 1049 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/558/09 Rady Miasta Opola z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2009 1042 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/493/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Promenada Księdza Ludwika Rutyny ciągowi komunikacyjnemu na osiedlu Stare Miasto
2009 1044 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/499/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2009 1045 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/508/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/260/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1046 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/514/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/860/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2009 1047 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/515/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1050 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosławice na lata 2009 – 2014
2009 1052 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce
2009 1059 2009-08-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 15/09 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające porozumienie Nr 12/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
2009 1058 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009 1055 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
2009 1056 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1057 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1038 2009-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/322/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2009 1065 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki
2009 1062 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1066 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki
2009 1060 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1063 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”
2009 1064 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radłów
2009 1067 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
2009 1068 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-IM-0911-1-75/09 Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części załączników do uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XLII/303/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2009 1069 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-KK-0911-1-79/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 1061 2009-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
2009 1075 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2009 1077 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka
2009 1079 2009-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr II/165/09 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1078 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
2009 1082 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie "Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej"
2009 1070 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
2009 1072 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/133/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 1073 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/134/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek
2009 1076 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/249/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2235 O do kategorii dróg gminnych
2009 1071 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/281/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1074 2009-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
2009 1081 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Skoroszyce
2009 1080 2009-08-19 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2009 1083 2009-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–2–7/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXIX/281/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego