Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 31 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2010-2014
2010 35 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/350/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów
2010 36 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 33 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mąkoszyce
2010 30 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/229/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia
2010 32 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 34 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/621/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2010 37 2010-01-14 INFORMACJA Informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie
2010 27 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/364/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 29 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 38 2010-01-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 grudnia 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik w okręgu wyborczym nr 5
2010 39 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/111/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 28 2010-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/369/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 102 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/219/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2010 105 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/612/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 106 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/614/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 99 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2010 109 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki
2010 110 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/246/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd.
2010 113 2010-01-28 INFORMACJA Informacja Nr G.7410/59-1/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Krapkowice i Walce
2010 112 2010-01-28 INFORMACJA Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2010 r. informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia koncesji dla przedsiębiorcy: Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych z siedzibą w Branicach
2010 117 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2010 97 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/253/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2010 r.
2010 98 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/09 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2010 100 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/277/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2010 101 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/211/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 103 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/293/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Krapkowice za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 104 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 107 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/719/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2010 108 2010-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/725/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2010 111 2010-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 233/09 Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2010 114 2010-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 115 2010-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 116 2010-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 17/P/09 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
2010 121 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice
2010 123 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
2010 124 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu
2010 122 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2010 118 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 119 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 120 2010-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010
2010 130 2010-01-29 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Zagospodarowanie zieleni przydrożnej w ciągu ulicy Mickiewicza w Nysie”
2010 127 2010-01-29 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009
2010 128 2010-01-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 grudnia 2009 r. do porozumienia Nr 2/2008 zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Miastem Żory w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawo-dowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
2010 129 2010-01-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2010 125 2010-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.
2010 126 2010-01-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.
2010 1 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ograniczenia zakresu działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
2010 2 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/173/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2010 r.
2010 3 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/259/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 4 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 5 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 6 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-214/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 7 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 r. zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012
2010 8 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 282/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Praszka
2010 9 2010-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–KK–0911-1–95/09 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/288/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice
2010 10 2010-01-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1-92/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXVII/268/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/03 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2010 11 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/89/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2010 12 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/100/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 13 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/102/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 14 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/103/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 15 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/104/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 16 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/105/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXIV/192/2009 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 17 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/106/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 18 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/107/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2010 19 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/108/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 20 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/109/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 21 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/110/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 22 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/113/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/280/09 Rady Miejskie w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 23 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/114/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 24 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/115/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 25 2010-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/116/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 26 2010-01-12 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1672 O w miejscowości Lipowa
2010 83 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/176/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2010 84 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 85 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/1 dla części miasta i gminy Kolonowskie
2010 86 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2010 87 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2010 88 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-226/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 89 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/190/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2010 90 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/327/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 91 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2010 92 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek.
2010 93 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/09 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 94 2010-01-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
2010 95 2010-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/OS/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych
2010 96 2010-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Cisek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu
2010 40 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012
2010 41 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII-235/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
2010 42 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/720/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 43 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/738/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 44 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/760/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2010 45 2010-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2010 46 2010-01-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/10 Wojewody Opolskiego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
2010 47 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina
2010 48 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice
2010 49 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa
2010 50 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczów
2010 51 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa
2010 52 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice
2010 53 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Narok
2010 54 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewodniki
2010 55 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Jamka
2010 56 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prądy
2010 57 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska
2010 58 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarbiszów
2010 59 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławice
2010 60 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wrzoski
2010 61 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazna
2010 62 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Domaszowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu
2010 63 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Domaszowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
2010 64 2010-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2010 65 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/379/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok
2010 66 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/310/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2010 67 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/338/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Głubczycach
2010 68 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/564/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 69 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 70 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/326/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 71 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/332/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia herbu oraz flagi, baneru i pieczęci z wizerunkiem herbu Gminy Niemodlin
2010 72 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/333/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad używania symboli samorządowych Gminy Niemodlin herbu, flagi i baneru
2010 73 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/338/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Niemodlin
2010 74 2010-01-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chobiu.
2010 75 2010-01-21 ANEKS Aneks Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 5 października 2009 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 76 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 77 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Głubczyckiego z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 78 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 79 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie realizacji zadania w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
2010 80 2010-01-21 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010
2010 81 2010-01-21 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2165 O w miejscowości Nysa ulica Głuchołaska”
2010 82 2010-01-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Strzeleckiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2010 roku.