Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1430 2010-11-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 462/10 Wójta Gminy Bierawa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2009r.
2010 1431 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2010 Burmistrza Głubczyc z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 1432 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2009 rok
2010 1433 2010-11-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009 r.
2010 1451 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/348/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci tych organizacji
2010 1452 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 1453 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/385/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
2010 1454 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejcowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1455 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lasowice Wielkie i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1456 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2010 1457 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania.
2010 1458 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1459 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
2010 1460 2010-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1493 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/400/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1494 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2010 r. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
2010 1495 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/704/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1496 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/461/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1497 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1498 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/325/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1499 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1500 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.
2010 1501 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/426/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazw dla dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie.
2010 1502 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej sali gimnastycznej
2010 1503 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalmości pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1504 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1505 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1506 2010-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/423/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 1507 2010-11-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 177/10 Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2010 1508 2010-11-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 1509 2010-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
2010 1510 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/ 390/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1511 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L /391/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1512 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1513 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 1514 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.
2010 1515 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008 z dnia 01grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek.
2010 1516 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek.
2010 1517 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1518 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/248/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 1519 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/249/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
2010 1520 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2011 rok .
2010 1521 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/377/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1522 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości.
2010 1523 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1524 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej .
2010 1525 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.
2010 1526 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1527 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/342/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2010 1528 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/343/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1529 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2010 1530 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 1531 2010-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/425/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1532 2010-11-19 INFORMACJA Informacja Starosty Strzeleckiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Zawadzkie
2010 1533 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1534 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1535 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1536 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1537 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/300/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2010 1538 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/301/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1539 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1540 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/722/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały.
2010 1541 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1542 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1543 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1544 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/383/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1545 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/262/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1546 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1547 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 354/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2010 1548 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 355/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1549 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 356/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałow 2010roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 1550 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1551 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1552 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/295/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 1553 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/10 Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 1554 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/10 Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1555 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1556 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1557 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1558 2010-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1559 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/394/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1560 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/228/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1561 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XLII/340/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2010 1562 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenia miasta i gminy Dobrodzień
2010 1563 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
2010 1564 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 1565 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/338/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 1566 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/231/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1567 2010-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1568 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1569 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/395/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1570 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/781/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa.
2010 1571 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/796/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2010 1572 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/797/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
2010 1573 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/480/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2010 1574 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 1575 2010-11-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/949/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2010 1576 2010-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1577 2010-11-24 ANEKS Aneks Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul.Pawłowska
2010 1578 2010-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1-92/10 Wojewody Opolskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
2010 1579 2010-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1-94/10 Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LI/480/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
2010 1580 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1581 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chrząstowice i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1582 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/410/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy.
2010 1583 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/431/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/410/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuchołazy.
2010 1584 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolonowskie
2010 1585 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/383/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 1586 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/791/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.
2010 1587 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
2010 1588 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/322/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1589 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/484/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1590 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/257/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1591 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/258/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych
2010 1592 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 1593 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/946/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2010 1594 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/947/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1595 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/948/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2011 r.
2010 1596 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/427/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1597 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/428/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1598 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2011 rok.
2010 1599 2010-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/266/10 Rady Gminy Walce z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1600 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/390/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
2010 1601 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/236/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kamiennik
2010 1602 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/237/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/223/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik
2010 1603 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kietrz.
2010 1604 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/313/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2010 1605 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/300/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1606 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 1607 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/302/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2010 1608 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1609 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna
2010 1610 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1611 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 359/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1612 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1613 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 206/XXXVI/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 1614 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/312/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 1615 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2010 1616 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr L/351/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1617 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/293/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2010 1618 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok
2010 1619 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1620 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1621 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 1622 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2010 1623 2010-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1624 2010-11-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr PP.III.0714-6/2010 Starosty Prudnickiego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2010 1625 2010-11-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 września 2010 r. wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba – Zagwiździe w miejscowości Zagwiździe ”
2010 1626 2010-11-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
2010 1434 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/500/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 1435 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/221/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego
2010 1436 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/222/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki
2010 1437 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
2010 1438 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1439 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/389/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 1440 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica
2010 1441 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 września 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2010 1442 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/770/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nysa
2010 1443 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr LXXII/775/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.
2010 1444 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 330/XLI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 1445 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1446 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku
2010 1447 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/220/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2010 1448 2010-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/227/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela
2010 1449 2010-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/342/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki.
2010 1450 2010-11-04 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów w 2010 roku.
2010 1461 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu kunsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1462 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1463 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/387/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1464 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl.
2010 1465 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/368/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski.
2010 1466 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/281/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 1467 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/719/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał
2010 1468 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/ 337/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1469 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/352/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1470 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/353/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2010 1471 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/354/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 1472 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1473 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 1474 2010-11-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/427/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1475 2010-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/10 Rady Gminy Turawa z dnia 15 października 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom nad Jeziorem Dużym w Turawie brzeg południowy.
2010 1476 2010-11-10 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Walce z dnia 20 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 1477 2010-11-10 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-37(7)/2010/73/XI-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-37(6)/2010/73/XI-B/AŁ
2010 1478 2010-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Wójta Gminy Popielów w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostka organizacyjną Gminy Ozimek
2010 1479 2010-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.117-4/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego
2010 1480 2010-11-10 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 11 października 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2010 1481 2010-11-10 UMOWA Umowa Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko- kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul. Pawłowska
2010 1482 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1483 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1484 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r. zmianiająca uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2010 1485 2010-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.
2010 1486 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/437/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.
2010 1487 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXII/778/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Kamionka Piast”.
2010 1488 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXIV/795/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.
2010 1489 2010-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1490 2010-11-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-28/2010/76/VIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrzy
2010 1491 2010-11-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-41/2010/4595/V-E/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2010 1492 2010-11-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia ( DK 46 ) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia"