Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 391 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/629/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2010 roku
2010 390 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/228/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” należących do Gminy Kietrz
2010 394 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/753/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 392 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/633/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2010 388 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice
2010 389 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/314/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2010 395 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/306/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania.
2010 396 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/217/2010 Rady Gminy Turawa z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 397 2010-03-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 41/10 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r.
2010 393 2010-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście III” w Opolu
2010 411 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 grudnia 2009 r. uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
2010 409 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/564/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 410 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/575/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym
2010 408 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 412 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/594/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku.
2010 413 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/605/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
2010 414 2010-03-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/299/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych.
2010 416 2010-03-09 INFORMACJA Informacja Starosty Głubczyckiego z dnia 3 lutego 2010 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2010 418 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawadzkie prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej
2010 420 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 421 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2010 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 422 2010-03-09 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lutego 2010 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole
2010 417 2010-03-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
2010 415 2010-03-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Nyskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku
2010 419 2010-03-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
2010 427 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/365/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych.
2010 426 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 432 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 424 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23. 04. 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego.
2010 428 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/359/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2010 429 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 430 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/367/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r. nadania nazwy ulicy "Jesienna" w Lewinie brzeskim
2010 433 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2010 434 2010-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0151-9/2010 Burmistrza Gogolina z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2010
2010 423 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/409/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków.
2010 425 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie
2010 431 2010-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie
2010 436 2010-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2010 437 2010-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2010 438 2010-03-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 lutego 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r.
2010 435 2010-03-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1795/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej „Bona Familia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a
2010 439 2010-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.
2010 443 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 442 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/293/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży pożarnej w Gminie Wołczyn
2010 440 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/371/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice
2010 441 2010-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/372/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie nr 2 we wsi Błotnica Strzelecka
2010 447 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków.
2010 448 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 449 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2008 -2012.
2010 451 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2010 r.
2010 450 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2010 453 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 452 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/303/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 454 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2010 444 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2010 roku
2010 446 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/250/10 Rady Gminy Branice z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2010 445 2010-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2010 457 2010-03-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Nyskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nyskiego za 2009 rok
2010 459 2010-03-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2009
2010 458 2010-03-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Oleskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w roku 2009
2010 455 2010-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważniających do zakupu paliw
2010 460 2010-03-19 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Nysy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Nysa
2010 461 2010-03-19 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Olesna danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2010 456 2010-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-IM-0911-1-11/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XXXVI/227/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2010-2014
2010 491 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie
2010 480 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze powiatu kluczborskiego
2010 485 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/373/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 494 2010-03-30 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0118-1/2010 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2010 492 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/377/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/372/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie
2010 484 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2010 482 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/361/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 483 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
2010 486 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 487 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/231/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2010 488 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/232/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2010 489 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2010 490 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2010 481 2010-03-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/270/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Prudnickiego
2010 493 2010-03-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2010 384 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budzetowej Gminy Głogówek na 2010 rok
2010 385 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jemielnica na 2010 rok
2010 386 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/340/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010
2010 387 2010-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/291/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2010 rok
2010 398 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/413/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
2010 399 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/268/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2010 400 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2010 401 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/431/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Krasińskiego
2010 402 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/645/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
2010 403 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 298/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Praszka do stanu faktycznego
2010 404 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/764/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
2010 405 2010-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/765/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2010 406 2010-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2010 roku
2010 407 2010-03-08 INFORMACJA Informacja Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-7042-31/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXIX/431/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Krasińskiego
2010 462 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/417/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2010 463 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów/doktorantów
2010 464 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/419/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Opolskiego lub własność samorządowych osób prawnych
2010 465 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/164/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wychodzących w skład zasobu Gminy Cisek.
2010 466 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/605/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 467 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/607/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 468 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/615/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. nadania nazwy alei drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 469 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/618/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2010 470 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/619/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania
2010 471 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/620/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze
2010 472 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/621/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2010 473 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/278/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Pokój
2010 474 2010-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
2010 475 2010-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-1847/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2010 476 2010-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim.
2010 477 2010-03-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno - Interwencyjnym "Nasz Dom" Bogacica - Bąków w powiecie kluczborskim.
2010 478 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Strzelec Opolskich zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy
2010 479 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Gminy Paczków danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2010 495 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/310/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 496 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 marca 2010 r. zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2010 497 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/329/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Olesno na stałe obwody głosowania.
2010 498 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Olesno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 499 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2010 500 2010-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0135-14/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Krapkowickim w 2010 r.
2010 501 2010-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Nyskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Nyskiego w 2010 roku
2010 502 2010-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0135-5/10 Starosty Oleskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
2010 503 2010-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0135-6/10 Starosty Oleskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2010 504 2010-03-31 ANEKS Aneks Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2010 r. do porozumienia Nr 37/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2010 505 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 41/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2010 506 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatu obejmującego organizację zawodów sportowych szkół ponadgimniazjalnych i szkoły specjalnej
2010 507 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/10 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2010 508 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Starosty Głubczyckiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2010 509 2010-03-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2010 roku
2010 510 2010-03-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-10/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Świerczów dotyczących zmian w statutach sołectw
2010 511 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr L/586/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania
2010 512 2010-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/15/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLV/592/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na mordenizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania