Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 513 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 519 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 517 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 516 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/598/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXX/231/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2008-2012
2010 514 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/593/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27.03.2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.
2010 515 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/597/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie:zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.
2010 521 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/296/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2010 518 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/658/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zbowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2010 520 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 523 2010-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/13/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 522 2010-04-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.0117-1/10 Zarządu Powiatu Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego
2010 532 2010-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2010 roku X Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego Gminie Głubczyce.
2010 531 2010-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-246/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
2010 533 2010-04-09 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego w Nysie dotyczący ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek w Nysie zarządzonego na dzień 28 marca 2010 r.
2010 555 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 557 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2010 559 2010-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 marca 2010 r. w sprwie wykonania dokumentacji kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej
2010 556 2010-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrebów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.
2010 560 2010-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1- 17/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 558 2010-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upowaznień do zakupu paliw
2010 572 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/213/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/283/06 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2006r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 571 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/596/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle ze względu na ich charakter.
2010 575 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2010 568 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 570 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/378/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2010 579 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2010 569 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/391/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/249/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głubczyce na lata 2009 – 2013”
2010 567 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/286/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2010 583 2010-04-21 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2010 Starosty Nyskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2010 581 2010-04-21 INFORMACJA Informacja Nr 1/2010 Starosty Nyskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Korfantów
2010 574 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 587 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 8/19/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2010 580 2010-04-21 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Starosty Krapkowickiego z dnia 1 marca 2010 r. do porozumienia Nr Or. 0117-1/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązku prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Krapkowickiego zawarty pomiędzy Starostą Krapkowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Prószków
2010 578 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wilkowie i Idzikowicach
2010 576 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś.
2010 577 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach
2010 573 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2010 566 2010-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/428/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2010 588 2010-04-21 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2010 582 2010-04-21 KOMUNIKAT Komunikat Nr IZ RPO WO 2007-2013 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 13
2010 586 2010-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-21/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobrania
2010 585 2010-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-12/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/286/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie
2010 584 2010-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–2–2/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XXXVIII/243/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
2010 615 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 614 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010 rok
2010 616 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/243/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 613 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 617 2010-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/196/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 524 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/239/09 Rady Gminy Branice z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy
2010 525 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2010 rok
2010 526 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2010 rok
2010 527 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/224/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2010
2010 528 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/271/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok
2010 529 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/619/09 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2010 rok
2010 530 2010-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/265/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2010 rok
2010 534 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach
2010 535 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie w zmiany uchwały Nr XXXIII/277/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach.
2010 536 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/316/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 537 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 538 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/616/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 539 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/617/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka
2010 540 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2010 541 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-250/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego
2010 542 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
2010 543 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 544 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV /225 /10 Rady Gminy Turawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Turawa na stałe obwody głosowania
2010 545 2010-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2010 – 2014.
2010 546 2010-04-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 marca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu 28 marca 2010 r.
2010 547 2010-04-14 ANEKS Aneks Nr 2/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 lutego 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr DG-1/08 zawartego w dniu 29 sierpnia 2008 r. w Kędzierzynie-Koźlu
2010 548 2010-04-14 ANEKS Aneks Nr 1/10 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Kędzierzynie - Koźlu
2010 549 2010-04-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-72/2009/2010/88/IX-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie
2010 550 2010-04-14 INFORMACJA Informacja Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2010 551 2010-04-14 INFORMACJA Informacja Burmistrza Głubczyc z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2010 552 2010-04-14 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Praszki o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2010 553 2010-04-14 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrz Prudnika z dnia 25 marca 2010 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2010 554 2010-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Polcji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych
2010 561 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/297/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bierawa za rok 2010
2010 562 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/354/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2010 rok
2010 563 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 564 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/622/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2010 rok
2010 565 2010-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.
2010 589 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2010 590 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
2010 591 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Otmuchów do stanu faktycznego.
2010 592 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Otmuchów do stanu faktycznego.
2010 593 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Dylakowską ” dla obszaru obejmującego działki nr 370/10, 370/15, 370/16 i część działki nr 390/1.
2010 594 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXXII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Radłów do stanu faktycznego
2010 595 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 178/XXXII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Radłów do stanu faktycznego.
2010 596 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/219/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 11 marca 2010 r. zmieniająca uchwałą nr XVII/123/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego drogi gminnej
2010 597 2010-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 598 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2010 599 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2010 600 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła”
2010 601 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2010 602 2010-04-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji rezerwatu przyrody „Śmiechowice”
2010 603 2010-04-23 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Wójta Gminy Pokój; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. do porozumienia Nr R.U.DIG–0812–31–8/09 zawartego w dniu 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)”
2010 604 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zadania Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2010 605 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2010
2010 606 2010-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OA.I-GJ-0142-1/10 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, niektórych zadań związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli
2010 607 2010-04-23 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nysie dotyczący ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Nysy zarządzonego na dzień 11 kwietnia 2010 r.
2010 608 2010-04-23 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nysie dotyczący ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej zarządzonego na dzień 11 kwietnia 2010 r.
2010 609 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/315/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010
2010 610 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/571/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2010 611 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/293/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 612 2010-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2010