Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1038 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 359 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Goszyce
2010 1039 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/ 360 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Grabówka
2010 1040 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 361 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Korzonek
2010 1041 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 362 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia
2010 1042 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 363 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Lubieszów
2010 1043 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 364 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Ortowice
2010 1044 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 365 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Solarnia
2010 1045 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 366 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia
2010 1046 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI / 367 /10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle
2010 1047 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/720/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice
2010 1048 2010-08-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/721/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Piłsudskiego i Głuchołaskiej w Nysie
2010 1049 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/449/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 r.
2010 1054 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 315/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013
2010 1051 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/332/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1050 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/414/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1052 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/376/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno
2010 1053 2010-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIX/706/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va” w Opolu
2010 1055 2010-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 242 / XLIV / 10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
2010 1056 2010-08-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-17/2010/2058/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa "ELKOM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2010 1064 2010-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/342/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela
2010 1063 2010-08-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355 /2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Głogówek oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 1119 2010-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice
2010 1121 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr ORG.0151-273/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 16 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2009 rok
2010 1120 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2009
2010 1122 2010-08-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 15 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2009 rok
2010 1013 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/326/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/400/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu nyskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych z każdego okręgu.
2010 1014 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego.
2010 1015 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nyskiemu i jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
2010 1016 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/661/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2010 1017 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1018 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/258/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2010 1019 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym
2010 1020 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2010 1021 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/353/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1022 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
2010 1023 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 1024 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/334 /2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1025 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Jemielnica
2010 1026 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2010 1027 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1028 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/713/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2010 1029 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/726/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/723/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.
2010 1030 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/727/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego.
2010 1031 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/729/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1032 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/730/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2010 1033 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/313/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Otmuchów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego upoważnionego.
2010 1034 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXXIV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Radłowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów
2010 1035 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/283/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz.
2010 1036 2010-08-02 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2010 1037 2010-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/27/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności cześci uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1057 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka w Gminie Jemielnica
2010 1058 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w gminie Rudniki
2010 1059 2010-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2010 1060 2010-08-06 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-40(6)/2010/3035/IVzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2010 1061 2010-08-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-9/2010/13616/IV-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia IV taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa GZP Energia Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchołazach
2010 1062 2010-08-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP/4/P/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy Miasta Mysłowice z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2010 1065 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
2010 1066 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1067 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/652/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od północy ul. Słoneczną, od zachodu rowem K - 7 oraz od południa magistralną linią kolejową
2010 1068 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/640/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego.
2010 1069 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL-270/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
2010 1070 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/422/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów położonej za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej
2010 1071 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/187/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.
2010 1072 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubniany
2010 1073 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/189/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany.
2010 1074 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Murów
2010 1075 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów
2010 1076 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/734/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu przy ul. Kościuszki 2 poprzez rozszerzenie jego działalności.
2010 1077 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1078 2010-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice.
2010 1079 2010-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-AR-0911-1-66/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Murów nr XXXIV/219/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Murów
2010 1080 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/98/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach
2010 1081 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/398/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1082 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1083 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1084 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/226/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Biechów.
2010 1085 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/227/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Bykowice.
2010 1086 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/228/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Goszowice.
2010 1087 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/229/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Korzękwice.
2010 1088 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Pakosławice.
2010 1089 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/231/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Prusinowice.
2010 1090 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Reńska Wieś.
2010 1091 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2010 1092 2010-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/325/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2010 1093 2010-08-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-19/2010/9078/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka
2010 1094 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2010 rok.
2010 1095 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/338/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2010 rok
2010 1096 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/343/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1097 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010
2010 1098 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/160/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1099 2010-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/14/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2010
2010 1100 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/378/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Strzeleckiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1101 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
2010 1102 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy
2010 1103 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
2010 1104 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gogolin do stanu faktycznego.
2010 1105 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1106 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/317/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2010 1107 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 1108 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 1109 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/729/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zbowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2010 1110 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1111 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawadzkie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1112 2010-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
2010 1113 2010-08-20 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Burmistrza Praszki z dnia 11 maja 2010 r. do porozumienia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji Projektu w ramach Osi priorytetowej 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 20013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śl. ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska”
2010 1114 2010-08-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-24(7)/2010/9195/VIII-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2010 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany VIII taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Spółka z o.o. siedzibą w Kędzierzynie Koźlu
2010 1115 2010-08-20 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 16
2010 1116 2010-08-20 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 17
2010 1117 2010-08-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 1118 2010-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–67/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności jednostki redakcyjnej oznaczonej jako „5” wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym będącego załącznikiem do uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXXIX/239/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice
2010 1123 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1124 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/223/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik.
2010 1125 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/659/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 1126 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice
2010 1127 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1128 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LXX/735/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego.
2010 1129 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr L/404/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Opolskie lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1130 2010-08-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0135-25/2010 Starosty Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR. 0135-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotyczącego ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego.
2010 1131 2010-08-27 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-5/2010/77/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2010 1132 2010-08-27 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2010 1133 2010-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AR–0911–1-49/2010 Wojewody Opolskiego stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie nr XLVII/391/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2010 – 2014
2010 1134 2010-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/31/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr LV/411/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania