Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/21/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego
2011 2 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 3 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/540/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości
2011 4 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 5 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu miasta Opola.
2011 6 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 7 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
2011 8 2011-01-07 ANEKS Aneks Nr 1/2010 Burmistrza Nysy z dnia 30 listopada 2010 r. do umowy z dnia 24 września 2010 r. w sprawie współfinansowania „Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 9 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/54/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXII/776/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2011 10 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LII/675/2010 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2011 11 2011-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 25/64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania
2011 12 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie w sprawie współfinansowania „Przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 13 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Koperniki"
2011 14 2011-01-07 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kępnica”
2011 15 2011-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela
2011 32 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/376/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2011r.
2011 33 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
2011 34 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce
2011 35 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Lipniki” na obszarze wsi Lipniki, Goworowice i Chociebórz w gminie Kamiennik.
2011 36 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 37 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 38 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
2011 39 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew
2011 40 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 41 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 42 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/351/2010 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28-10-2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 43 2011-01-17 ANEKS Aneks Burmistrza Głogówka z dnia 30 listopada 2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 04.05.2010 r. pomiędzy Gminą Głogówek a Komendą Policji w Prudniku
2011 44 2011-01-17 INFORMACJA Informacja Nr 5/2010 Starosty Nyskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby wiejskie jednostek ewidencyjnych: Głuchołazy i Otmuchów
2011 45 2011-01-17 INFORMACJA Informacja Starosty Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Kolonowskie
2011 46 2011-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji - Budowa drogi jastrzygowice - Prosna- Kościeliska
2011 47 2011-01-17 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania "Robót dodatkowych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Hajduki Nyskie"
2011 31 2011-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/278/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011 – 2014
2011 48 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2011 49 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Dobrzeń Wielki
2011 50 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 51 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/392/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 52 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 53 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III-11/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII - 288/10 z dnia 27 pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 54 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III-12/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 55 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 56 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVI/225/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 57 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 58 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LXXV/810/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 59 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 60 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2011 61 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 62 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2011 63 2011-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
2011 64 2011-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 266/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłowiczki na lata 2010 – 2013.
2011 65 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2011 roku.
2011 66 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa
2011 67 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 68 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek.
2011 69 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Cisek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 70 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującego teren w rejonie Zakładu Przemysłu Papierniczego.
2011 71 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2011 72 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 271/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2011 73 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 74 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 75 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–IM–0911–1–107/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XLV/262/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 76 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-1-140/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 271/XLVII/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2011 77 2011-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/77/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2011 16 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach
2011 17 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .
2011 18 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr II/14/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 19 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 20 2011-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/39/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu miasta Opola.
2011 21 2011-01-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 215/10 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2011 22 2011-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Opolskiego
2011 23 2011-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej Brzegu
2011 24 2011-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kluczborku
2011 25 2011-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2011 26 2011-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Głuchołazach
2011 27 2011-01-11 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-80(3)/2010/1883/VI/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2011 28 2011-01-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego zawarte 20 grudnia 2010 r. w Opolu w sprawie przeprowadzania postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania umów
2011 29 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „ Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie – odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową”
2011 30 2011-01-11 UMOWA Umowa Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie współfinansowania „Robót związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska”
2011 78 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 79 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/6/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn - Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2011 80 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Murów i jej jednostkom organizacyjnym
2011 81 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby - letnisko
2011 82 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/136/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania.
2011 83 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 84 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 85 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 86 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.
2011 87 2011-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 88 2011-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2 Starosty Strzeleckiego z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2011 roku.
2011 89 2011-01-24 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
2011 90 2011-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 39/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2011 91 2011-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 40/2010 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew
2011 92 2011-01-24 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Nr 1/2010 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające Porozumienie komunalne z dnia 02.01.2009r. zawartego pomiędzy Gminą Gogolin, Gminą Krapkowice, Gminą Strzeleczki i Gminą Walce
2011 93 2011-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2011.JK Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2010 roku
2011 94 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/27/10 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2011 r.
2011 95 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2011 96 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olesno lub jej jednostkom podległym.
2011 97 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/222/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 98 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego
2011 99 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 100 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/236/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 101 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/245/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 102 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/300/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2011 103 2011-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
2011 104 2011-01-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
2011 105 2011-01-28 ANEKS Aneks Nr 2 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kedzierzyńsko - Kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej na terenie miejscowości Ostrożnica ul.Pawłowska
2011 106 2011-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.0714-27/10 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 107 2011-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku
2011 108 2011-01-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-241/10 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXII/678/2010 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską