Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1347 2011-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 1348 2011-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 1349 2011-10-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 23 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 rok
2011 1350 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 68 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2011 1351 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2011 1352 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 1353 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2011 1354 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 1355 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2011 1356 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2011 1357 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/159/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania,  określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.
2011 1358 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/189/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1359 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/190/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola
2011 1360 2011-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/X/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka.
2011 1361 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę .
2011 1362 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Głogówek kategorii dróg powiatowych.
2011 1363 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI / 78 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Okrężnej w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych
2011 1364 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /79 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury
2011 1365 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/336/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1366 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-53/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2011-2015
2011 1367 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-54/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lasowice Wielkie
2011 1368 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
2011 1369 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarnów Opolski
2011 1370 2011-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/05 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2005 r.
2011 1371 2011-10-06 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-31(2)/2011/9/RZ, OKA-4110-32(2)/2011/9/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2011 r. o decyzjach: nr WCC/822-ZTO-A/9/U/OKA/2011/RZ i nr PCC/867-ZTO-A/9/U/OKA/2011/RZ
2011 1372 2011-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie prowadzenia Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze
2011 1373 2011-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.4.2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2011 1374 2011-10-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 16 września 2011 r. W sprawie określenia trybu przekazania wkładu finansowego oraz sposobu i terminu jego rozliczenia dla projektu pn. " Remont drogi powiatowej Nr 1208 o relacji Mionów-Mochów-I etap", realizowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
2011 1375 2011-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice
2011 1376 2011-10-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 1377 2011-10-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-49/2011/13616/V-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2011 r.
2011 1378 2011-10-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 1379 2011-10-07 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
2011 1380 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 141 / 2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 1381 2011-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.31.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
2011 1382 2011-10-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3021.16.2011 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2010 rok
2011 1383 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/108/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 1384 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.98.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2011 1385 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2011 1386 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2011 1387 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1388 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz
2011 1389 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2012 – 2016
2011 1390 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2011 1391 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/206/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2011 1392 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2011 1393 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie
2011 1394 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Zawadzkie
2011 1395 2011-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.
2011 1396 2011-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:
2011 1397 2011-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.112.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Baborowie nr X-115/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów
2011 1398 2011-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.117.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XI/69/2011 z dnia31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2011 1399 2011-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.49.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr X/86/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu
2011 1400 2011-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI /76 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw
2011 1401 2011-10-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-35/2011/23/X-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2011 1402 2011-10-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Starosty Opolskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim
2011 1403 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2011 1404 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasta Brzegu
2011 1405 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuchołazy ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 80 z dnia 13 października 2003r. z późniejszymi zmianami)
2011 1406 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1407 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 1408 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza zdnia 12.03.2009rw sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowewarunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnegoi za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionychw szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1409 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
2011 1410 2011-10-19 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 11/P/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1411 2011-10-19 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 9/P/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1412 2011-10-19 ANEKS Aneks Burmistrza Krapkowic z dnia 19 września 2011 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2011 zawartego w Krapkowicach w dniu 31 stycznia 2011 r. pomiędzy - Gminą Krapkowice a - Gminą Gogolin
2011 1413 2011-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/65/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 września 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2011 1414 2011-10-19 UMOWA Umowa Nr 2/2011 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1420 O Ucieszków - Radoszowy na odcinku od km 0+000 do 0+680
2011 1415 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2011 1416 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.
2011 1417 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
2011 1418 2011-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
2011 1419 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.74.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie stwierdzenia niewążności uchwały nr 37/VI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radów na lata 2012-2016
2011 1420 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.102.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/82/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Brzeg
2011 1421 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.106.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IX/44/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
2011 1422 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.113.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/96/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2011 1423 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.115.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/84/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2011 1424 2011-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry" w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji.
2011 1425 2011-10-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 października 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 16 października 2011 r.
2011 1426 2011-10-24 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-60(5)/2011/1883/VII/AM/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. zmiany taryfy dla Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna
2011 1427 2011-10-24 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-37/2011/2058/IX-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu/k Opola
2011 1428 2011-10-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 sierpnia 2011 r. Zawarte w dniu 12.08.2011r. pomiędzy Gminą Dobrodzień reprezentowaną przez Burmistrza Dobrodzienia, w której imieniu działa: Róża Koźlik - Burmistrz Dobrodzienia a Gminą Zębowice, w imieniu której działa: Waldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice w sprawie zaopatrzenia posesji w miejscowości Poczołków 36 nr działki 74 w wodę do celów socjalno-bytowych z wodociągu Dobrodzień ul. Lubliniecka (Hadasiki).
2011 1429 2011-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2011 Wójta Gminy Walce w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami na terenie Gminy Walce
2011 1430 2011-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Burmistrz Prudnika; Starosty Prudnickiego z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania obejmującego założenie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie.
2011 1431 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1432 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X - 114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2011 1433 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI - 128/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2011 1434 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1435 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1436 2011-10-27 Uchwała Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
2011 1437 2011-10-27 Uchwała Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice Wielkie.
2011 1438 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku, uchwałą Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 roku.
2011 1439 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Murów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1440 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1441 2011-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2011 1442 2011-10-27 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-51/2011/77/VIII-C/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2011 1443 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: określenia procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1444 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2011 1445 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/148/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2011 1446 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/155/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015.
2011 1447 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn -Koźle.
2011 1448 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski”
2011 1449 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1450 2011-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.
2011 1451 2011-10-28 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-28(4)/2011/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu
2011 1452 2011-10-28 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnoprawnych
2011 1453 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 1454 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gm. Głogówek
2011 1455 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego i komunalnego budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2011 1456 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/160/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2011 1457 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar godzin opieki nad dzieckiem, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku .
2011 1458 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 1459 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2011 1460 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
2011 1461 2011-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie