Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 109 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/32/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
2011 110 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 111 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2011 roku
2011 112 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 113 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 114 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2011 115 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
2011 116 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .
2011 117 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów
2011 118 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 119 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 120 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 121 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 122 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie,wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 123 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 124 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Strzeleczki.
2011 125 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady GminyTurawa Nr XX/162 /2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach (IN-1)
2011 126 2011-02-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Strzeleckiego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2011 roku.
2011 127 2011-02-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nysie
2011 128 2011-02-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
2011 129 2011-02-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
2011 130 2011-02-02 ANEKS Aneks Nr 6 Starosty Strzeleckiego z dnia 17 stycznia 2011 r. do porozumienia Nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
2011 131 2011-02-02 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr Or-0711-1/11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 132 2011-02-02 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania publicznego pod nazwą „ Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe odcinek w miejscowości Stare Budkowice - lokalny km 0+000,00 do km 0+125,14 ” .
2011 133 2011-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-2-2/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2011 134 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2011 r. swierdzające nieważność części uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski
2011 135 2011-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/3/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 stycznia 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbedne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 136 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrodzień oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2011 137 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
2011 138 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2011 139 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 142/XXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 140 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 130/XXV/04 z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
2011 141 2011-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 142 2011-02-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Oleskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia w 2011 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2011 143 2011-02-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Oleskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia w 2011 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich
2011 144 2011-02-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie, w 2011 roku.
2011 145 2011-02-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Opolskiego
2011 146 2011-02-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Namysłowskiego
2011 147 2011-02-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-51/2010/2011/73/XII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia XII taryfy dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spólka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2011 148 2011-02-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Reńskiej Wsi, gm. Reńska Wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie
2011 149 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.
2011 150 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 151 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice.
2011 152 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r.
2011 153 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 154 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości
2011 155 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr XLII/339/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 156 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 157 2011-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I-0151-47/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu
2011 158 2011-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej w Głogówku w 2011r.
2011 159 2011-02-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.
2011 160 2011-02-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2011 161 2011-02-14 INFORMACJA Informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.
2011 162 2011-02-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 1 lutego 2011 r. zawarte w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Wiesława Fąfarę- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej Zleceniobiorcą,a - Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Andrzeja Kałamarza- Burmistrza, zwaną dalej Zleceniodawcą.
2011 163 2011-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 164 2011-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 165 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V / 15 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 166 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/ 16 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 167 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 168 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/32/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2005 Nr 81 poz. 2679 z późn. zm.)
2011 169 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 143 poz. 1685)
2011 170 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2005 r. Nr 81 poz. 2679 z późn. zm.)
2011 171 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/421/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2010 Nr 143 poz. 1685)
2011 172 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 173 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 174 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2011 175 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 176 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica
2011 177 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 178 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2011 179 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV /21/ 2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010r.w sprawie :określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2011 rok.
2011 180 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IV /22 /2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2002 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. .Opolskiego Nr137,poz.2111, zmiana z 2003r. Nr 105,poz.2179)
2011 181 2011-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIX/235/2005 z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 182 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/515/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2011 183 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/27/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok
2011 184 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr II/28/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/514/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 185 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2011 186 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.20.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 187 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.21.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 188 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.22.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2011 189 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2011 190 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 191 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
2011 192 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok
2011 193 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2011 194 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn.
2011 195 2011-02-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I.0050.04.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2011
2011 196 2011-02-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2011 r. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU
2011 197 2011-02-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 9 lutego 2011 r. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA WYCHOWANKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W 2011 ROKU
2011 198 2011-02-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2011 199 2011-02-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Strzeleckiego
2011 200 2011-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Starosty Oleskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2011 201 2011-02-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr III/13/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 202 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 r.
2011 203 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/37/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2011 204 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/43/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2011 205 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/48/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2011 206 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 207 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2011 208 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2011 209 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2011 210 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2011 211 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 212 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 213 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głuchołazy.
2011 214 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 215 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin
2011 216 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 217 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 218 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 219 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2011 220 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 221 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 222 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez PKS w Brzegu.
2011 223 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 224 2011-02-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2011 225 2011-02-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 0711.3.11 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2010 R
2011 226 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010r. Nr XXXVI/225/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 227 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 228 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. Nr XXIII/158/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 229 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 230 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2011 231 2011-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2011 232 2011-02-24 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ.
2011 233 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2011 234 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok
2011 235 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Starosty Nyskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 236 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2011 Starosty Oleskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2010 roku.
2011 237 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu
2011 238 2011-02-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2010
2011 239 2011-02-24 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2011 Burmistrza Olesna z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2011 240 2011-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr L/513/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy głubczycko-prudnickiej”
2011 241 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2011r.
2011 242 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Głubczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 243 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 244 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2011 245 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 246 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2011 247 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr III/19/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 248 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 249 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2011 250 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 251 2011-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 252 2011-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Nyskiego z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2011 roku
2011 253 2011-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-86/2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej "Bona Familia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a