Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 587 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2011 rok
2011 588 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok
2011 589 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 590 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok
2011 591 2011-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok
2011 592 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-62/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 593 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/ 38 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Bierawa - kartą płatniczą.
2011 594 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu.
2011 595 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2011 596 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 597 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ciągowi komunikacyjnemu (obejmującemu most na rzece Odrze)
2011 598 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2011 599 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe.
2011 600 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
2011 601 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/76/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej.
2011 602 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2011 603 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2011 604 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
2011 605 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 606 2011-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce
2011 607 2011-05-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Wojewody Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji w 2011 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2011 608 2011-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.59.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Baborowie nr VI-62/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygo-dniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-wawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 609 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Byczyny
2011 610 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski.
2011 611 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego ,,Lewin Brzeski – Stroszowice” w Stroszowicach
2011 612 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /13/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice.
2011 613 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/106/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy.
2011 614 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 615 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr V/20/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej na terenie miasta Paczków, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2011 616 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 617 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2011 618 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 619 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2011 620 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 621 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice
2011 622 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
2011 623 2011-05-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 62/11 Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza
2011 624 2011-05-11 ANEKS Aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarty w dniu 4 kwietnia 2011 roku
2011 625 2011-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 0711.9.2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 626 2011-05-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2011
2011 627 2011-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/40/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 628 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV-25/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2011 rok.
2011 629 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 630 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 631 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 r.
2011 632 2011-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011r.
2011 633 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.50.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.
2011 634 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.61.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 635 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2011 636 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.25.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny
2011 637 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.26.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór
2011 638 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania z tych opłat
2011 639 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 640 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko
2011 641 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2011 642 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 643 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej.
2011 644 2011-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój
2011 645 2011-05-16 INFORMACJA Informacja Nr Or.0711.10.2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2011 r. O ZASTĄPIENIU DOTYCHCZAS PROWADZONEGO OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW ZMODERNIZOWANYM OPERATEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
2011 646 2011-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.–KK–0911–1-101/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/284/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 647 2011-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.30.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nieważności uchwały Rady Gminy Olszanka Nr IV/31/2011 dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 648 2011-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.45.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nieważności części uchwały Rady Gminy Łubniany Nr IV/16/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zmieniającego ust. 1 § 10 uchwały Nr XXVII/146/09 w zakresie słów „ , a także w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”
2011 649 2011-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.46.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nieważności części uchwały Rady Gminy Łubniany Nr IV/13/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania z tych opłat
2011 650 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26.03.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 651 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.12.2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy — Karta Nauczyciela
2011 652 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2011 653 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/91/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2011 654 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/89/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie prowadzonego przez Powiat Nyski.
2011 655 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/90/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa.
2011 656 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.
2011 657 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Strzeleczki, sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 658 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd
2011 659 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
2011 660 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
2011 661 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.
2011 662 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
2011 663 2011-05-18 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"
2011 664 2011-05-18 ANEKS Aneks Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. zawarty w dniu 31.01.2011r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek, pomiędzy:
2011 665 2011-05-18 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
2011 666 2011-05-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie
2011 667 2011-05-18 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy w m. Chróścina” w roku 2011 zawarte w dniu 01.03. 2011 r. pomiędzy :
2011 668 2011-05-18 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska ” w roku 2011
2011 669 2011-05-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2011 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 670 2011-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4121.1.66.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr IV.56.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2011 671 2011-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.62.2011.LM Wojewody Opolskiego z dnia 5 maja 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ujazd
2011 672 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 11/41/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków
2011 673 2011-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/46/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 674 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/69/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Województwie Opolskim.
2011 675 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 676 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.54.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 677 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 678 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Głubczyce
2011 679 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 680 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 681 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2011 682 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2011 683 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/124/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2011 684 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 685 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2011 686 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Świerczów.
2011 687 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 688 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 689 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2011 690 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 691 2011-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadanie inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 692 2011-05-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2011 693 2011-05-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Brzeskiego
2011 694 2011-05-20 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Starosty Nyskiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 695 2011-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie w sprawie utworzenia gimnazjum przez Powiat Nyski
2011 696 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy
2011 697 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2011 rok
2011 698 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 699 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2011 rok.
2011 700 2011-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 701 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/72/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 r. na terenie województwa opolskiego
2011 702 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/75/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
2011 703 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014
2011 704 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IV.27.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2011-2015
2011 705 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/312/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 706 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg i ulic dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2011 707 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Krapkowice
2011 708 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/95/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego postać gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil
2011 709 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.
2011 710 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/53/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2011 711 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
2011 712 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki
2011 713 2011-05-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Burmistrza Głubczyc z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2011 714 2011-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2011 715 2011-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok.
2011 716 2011-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok
2011 717 2011-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2011 rok
2011 718 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr V/49/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 719 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 720 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2011 721 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła
2011 722 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustawienia kamienia pamięci poświęconego działaczowi ludowemu Władysławowi Zarembie.
2011 723 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 724 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 725 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 726 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenów przyległych do ulicy Karola Miarki w Nysie.
2011 727 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/77/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2011 728 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/103/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 729 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/106/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Nysie.
2011 730 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/34 /2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.)
2011 731 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95, poz. 3102 ze zm.)
2011 732 2011-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2011 733 2011-05-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 maja 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszankaprzeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 734 2011-05-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 maja 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarbimierzprzeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 735 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.67.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 20 maja 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wilków nr VI/38/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków