Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 736 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru gatunków roślin uprawnych w województwie opolskim
2011 737 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/34/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania z budżetu Powiatu Nyskiego dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 738 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/51/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
2011 739 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr V/52/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby pełnoletniej lub jej rodziców za pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych
2011 740 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2011 741 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Byczyna przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 742 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44 /2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Głogówek
2011 743 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce.
2011 744 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenie Gminy Głubczyce.
2011 745 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 746 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 747 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe
2011 748 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 749 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
2011 750 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.
2011 751 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom.
2011 752 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka.
2011 753 2011-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 13/47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2011 754 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa.
2011 755 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko
2011 756 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Poczołków
2011 757 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska
2011 758 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu
2011 759 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Knieja
2011 760 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prusków
2011 761 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kadłub Wolny
2011 762 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice
2011 763 2011-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2011 764 2011-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Dyrektorowi OOW NFZ przeprowadzania postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania umów
2011 765 2011-06-02 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a szczególności ochrony przed przemocą
2011 766 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego
2011 767 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat
2011 768 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień
2011 769 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/ 57/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( drodze wewnętrznej ) w miejscowości Dobrodzień
2011 770 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2011 771 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork.
2011 772 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 773 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 774 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
2011 775 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Prudnik
2011 776 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2011 777 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/VI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2011 778 2011-06-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 779 2011-06-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Oleskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 780 2011-06-07 ANEKS Aneks Nr 2 Starosty Oleskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2011 r. powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2011 781 2011-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.51.2011.KN Wojewody Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały VI/44/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Kluczbork
2011 782 2011-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.75.2011.AP Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2011 r. stwierdzjace nieważność części uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat
2011 783 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III.25.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011
2011 784 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrząstowice na 2011 rok.
2011 785 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 786 2011-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 787 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2011-2014”
2011 788 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 789 2011-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2014
2011 790 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP ODRZAŃSKICH ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od północy Kanałem Odrzańskim, a od południa i zachodu wodami rzeki Odry
2011 791 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 792 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza
2011 793 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2011 794 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2011 795 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały nr XLII/292/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarbimierz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 796 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 797 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 798 2011-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 799 2011-06-10 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-25(4)/2011/3035/Vzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 800 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.32.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 801 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 802 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
2011 803 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 804 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/107/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 805 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2011 806 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 807 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2011 808 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów i jej jednostkom organizacyjnym
2011 809 2011-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Walce
2011 810 2011-06-14 INFORMACJA Informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.
2011 811 2011-06-14 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-20(5)/2011/88/IX-C/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zatwierdzenie zmiany IX taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.
2011 812 2011-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.7.2011 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 813 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr II/30/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 814 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011
2011 815 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok
2011 816 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r.
2011 817 2011-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 818 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok
2011 819 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 820 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Turawa z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2011 rok
2011 821 2011-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr II/19/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego na 2011 rok
2011 822 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 823 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 824 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011r.
2011 825 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 826 2011-06-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 827 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr III/49/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 828 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/64/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 829 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr V/74/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 830 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 831 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 832 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2011 833 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 834 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
2011 835 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/349/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 836 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 837 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/118/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla placu
2011 838 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 – 2016
2011 839 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 - 2016
2011 840 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/96/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu.
2011 841 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/ 51/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2007r z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popielów
2011 842 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
2011 843 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/262/06 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 września 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i szkolenego doradcy zawiodowego.
2011 844 2011-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 845 2011-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 r.
2011 846 2011-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 r.
2011 847 2011-06-22 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gogolinie przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2011 r.
2011 848 2011-06-22 ANEKS Aneks Nr Or. 031.12.2011 Starosty Oleskiego z dnia 12 maja 2011 r. do porozumienia nr 4/2006 z dnia 22-02-2006r zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2011 849 2011-06-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku
2011 850 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2011 851 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
2011 852 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-72/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2011 853 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-73/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2011 854 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzen Wielki
2011 855 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 856 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.39.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 857 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 858 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
2011 859 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Ozimku
2011 860 2011-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
2011 861 2011-06-28 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa opolskiego, rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa opolskiego, rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych województwa opolskiego, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2011 862 2011-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.72.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy nr VII/33/11 z dnia 9 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
2011 863 2011-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.81.2011.AR Wojewody Opolskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. stwierdzajća nieważność części uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr VII/56/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2011 864 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V.33.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2011 865 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.
2011 866 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/83/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 867 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 868 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie
2011 869 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 870 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.
2011 871 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 872 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2011 873 2011-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
2011 874 2011-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 3 czerwca 2011 r. INFORMUJĄCE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011 875 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2011 876 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.6160.1.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Krapkowickiego
2011 877 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.6160.2.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Krapkowickiego
2011 878 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Praszka
2011 879 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Przystajń
2011 880 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Radłów
2011 881 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Olesno
2011 882 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Rudniki
2011 883 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Oleskiego przez Gminę Gorzów Śląski
2011 884 2011-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 29 kwietnia 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle,Nr. VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:
2011 885 2011-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr Nk.III.4131.1.89.2011.AP. Wojewody Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V.33.2011. Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice