Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 886 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/78/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 887 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2011 888 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2011 889 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.34.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 890 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/273/09 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 891 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 892 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 893 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 894 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko - Orlik 2012"
2011 895 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 896 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr XVII/128/08 z dnia 9 października 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 897 2011-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 898 2011-07-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku
2011 899 2011-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.83.2011.IM Wojewody Opolskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Łubniany Nr VI/32/11 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 900 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2011 rok
2011 901 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/17/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
2011 902 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2011 rok.
2011 903 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011
2011 904 2011-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr I/9/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Zwiazku Gmin Prokado w Prószkowie na rok 2011
2011 905 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.71.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała
2011 906 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr V.74.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała
2011 907 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 908 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 909 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Prądach
2011 910 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2011 911 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 912 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/114/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Gogolin za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2011 913 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/115/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin.
2011 914 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Gogolin
2011 915 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin
2011 916 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/98/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2011 917 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/112/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 918 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2011 919 2011-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2011 920 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/111/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród.
2011 921 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2011 922 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2011 923 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów
2011 924 2011-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy.
2011 925 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 926 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 z dnia 03 marca 2011r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011-2015
2011 927 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2011 928 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin.
2011 929 2011-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka.
2011 930 2011-07-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/11 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Nyski Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie
2011 931 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.68.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.
2011 932 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr V.69.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 933 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2011 934 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2011 935 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.40.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce
2011 936 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza.
2011 937 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/113/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego.
2011 938 2011-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
2011 939 2011-07-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Krapkowicach
2011 940 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „ Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia”
2011 941 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Or.0711.13.2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku
2011 942 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2011, zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. pomiedzy Gminą Głogówek reprezentowaną przez Burmistrza Głogówka- Andrzeja Kałamarza a Komendą Powiatową Policji w Prudniku reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku- Podinspektora Krzysztofa Mróz
2011 943 2011-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2011 944 2011-07-14 WYROK Wyrok Nr I SA/Op 91/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na uchwałę Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 2010 r., nr XL/248/10 w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 945 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-103/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 946 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/110/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Cmentarzy Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
2011 947 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 948 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 949 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.
2011 950 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.
2011 951 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 952 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Paczków
2011 953 2011-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz
2011 954 2011-07-15 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2011 r. do porozumienia w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta” zawarte w dniu 28.04.2011r.
2011 955 2011-07-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie informacji dotyczącej wykazu nieruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego w latach 2007 - 2010
2011 956 2011-07-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 2/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie informacji dotyczącej wykazu stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego w latach 2004 - 2010
2011 957 2011-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina oraz odcinka chodnika przy ul. Reymonta”
2011 958 2011-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XI Dożynek Powiatowych
2011 959 2011-07-15 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „Droga nr 1703 O Opole – Łubniany - przebudowa drogi w miejscowości Kępa VI etap”
2011 960 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 961 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V.37.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2011 962 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2011 963 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 964 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
2011 965 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubsza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 966 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38 poz. 1254), zmienionej Uchwałą Nr. XXXIV/314/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006 r Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 poz. 905), Uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1538) oraz Uchwałą Nr XX/140/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46 poz. 1596).
2011 967 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2011 968 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów
2011 969 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów
2011 970 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów
2011 971 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków.
2011 972 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.
2011 973 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków
2011 974 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej.
2011 975 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej.
2011 976 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
2011 977 2011-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych
2011 978 2011-07-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 111/11 Wojewody Opolskiego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Opolski
2011 979 2011-07-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 lipca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2011 r.
2011 980 2011-07-19 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-18(6)/2011/19231/CW, OKA-4110-19(6)/2011/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2011 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2011 981 2011-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.96.2011.AP Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy w Turawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej
2011 982 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/440/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy
2011 983 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/441/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy
2011 984 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/442/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy
2011 985 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/443/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy
2011 986 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/444/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy
2011 987 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/445/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy
2011 988 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/446/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy
2011 989 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/447/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy
2011 990 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/448/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy
2011 991 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/440/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy.
2011 992 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/441/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów Gminie Głuchołazy.
2011 993 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/442/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy.
2011 994 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/443/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy.
2011 995 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/444/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy.
2011 996 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/445/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy.
2011 997 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/446/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy.
2011 998 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/447/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy.
2011 999 2011-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/448/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy.
2011 1000 2011-07-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 15/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku
2011 1001 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/449/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy
2011 1002 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/450/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy
2011 1003 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/451/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy
2011 1004 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/452/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy
2011 1005 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/453/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy
2011 1006 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/454/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy
2011 1007 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/455/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy
2011 1008 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/456/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy
2011 1009 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/449/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy.
2011 1010 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/450/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy.
2011 1011 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/451/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy.
2011 1012 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/452/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy.
2011 1013 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/453/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy.
2011 1014 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/454/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy.
2011 1015 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/455/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy.
2011 1016 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/108/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/456/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy.
2011 1017 2011-07-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 1018 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/103/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/256/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
2011 1019 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
2011 1020 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1021 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-97/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów
2011 1022 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V.72.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.
2011 1023 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce
2011 1024 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1025 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2011 1026 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwały Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r.
2011 1027 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
2011 1028 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2011 1029 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2011 1030 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/77/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1031 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/264/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olszanka (Dz.Urzędowy Województwa Opolskiego z 2010r. Nr 119 poz. 1305)
2011 1032 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/140/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXII/775/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.
2011 1033 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt.
2011 1034 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniacego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
2011 1035 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pokój
2011 1036 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka
2011 1037 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka
2011 1038 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2011 1039 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1040 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/161/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1041 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art.42 ust.7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.
2011 1042 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1043 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach publicznych prowdzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
2011 1044 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1045 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 1046 2011-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora, wicedyrektora, lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów
2011 1047 2011-07-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające porozumienie nr 8/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
2011 1048 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów
2011 1049 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2011r.
2011 1050 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1051 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.75.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16
2011 1052 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V.76.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a
2011 1053 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2011 r. w sparwie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
2011 1054 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r
2011 1055 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu.
2011 1056 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1057 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2011 1058 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2011 1059 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
2011 1060 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica.
2011 1061 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów
2011 1062 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Pawłowiczki
2011 1063 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagrodzenia
2011 1064 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .
2011 1065 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów
2011 1066 2011-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów
2011 1067 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 42/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r., Nr 252/XLVI/10, w przedmiocie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony
2011 1068 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 492/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ze skargi M. S. i W. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r., Nr XXIX/431/09, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011 1069 2011-07-27 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 82/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r., nr XLIV/401/2010, w przedmiocie zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2011 1070 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-96/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie "Pomnika Pamięci"
2011 1071 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1072 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1073 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2011 1074 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach
2011 1075 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów
2011 1076 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza
2011 1077 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.
2011 1078 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX / 84 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1079 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 88 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek
2011 1080 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 89 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1081 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr IX/ 93 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ozimek.
2011 1082 2011-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice