Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1083 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/ 60 /2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1084 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
2011 1085 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1086 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 1087 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno.
2011 1088 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Paczków.
2011 1089 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowościach Karchów i Ligota Wielka.
2011 1090 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach.
2011 1091 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Skarbimierz, sposobu ustalania opłat za korzystanie oraz powierzenia Wójtowi uprawnień do stanowienia o ich wysokości
2011 1092 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietna 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2011 1093 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
2011 1094 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2011 1095 2011-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2011 1096 2011-08-01 DECYZJA Decyzja Nr OKA-4210-27(7)/2011/1883/VII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach
2011 1097 2011-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011 -2014
2011 1098 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-107/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baborów
2011 1099 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-108/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1100 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.
2011 1101 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/126/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu
2011 1102 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1103 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2011 1104 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1105 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pakosławice.
2011 1106 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice.
2011 1107 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice
2011 1108 2011-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków.
2011 1109 2011-08-04 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2011 1110 2011-08-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach
2011 1111 2011-08-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „II Woje-wódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł”
2011 1112 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie
2011 1113 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1114 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.
2011 1115 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 1116 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1117 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1118 2011-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące wychowanie przedszkolne
2011 1119 2011-08-05 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-39(4)/2011/13859/IIzm/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwach dolnośląskim i opolskim
2011 1120 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
2011 1121 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/122/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 1122 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/132/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 1123 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/144/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/732/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2011 1124 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa.
2011 1125 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2011 1126 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno.
2011 1127 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno.
2011 1128 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1129 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce
2011 1130 2011-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 1131 2011-08-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-21(6)/2011/23/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany koncesji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW - KOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2011 1132 2011-08-09 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4110-44(19)/2010/2011/4336/RZ i OKA-4110-45(19 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2011 r. o decyzjach Nr WCC/318-ZTO-B/4336/W/OKA/2011/RZ i Nr PCC/328-ZTO-B/4336/W/OKA/2011/RZ
2011 1133 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/365/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2011 1134 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1135 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Krasickiego, Słowackiego, Małe Przedmieście i Pieloka.
2011 1136 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
2011 1137 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
2011 1138 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Otmuchów.
2011 1139 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 91 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 1140 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/ 92 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2011 1141 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/ 50/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Świerczów” lub „Zasłużony dla Gminy Świerczów” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2011 1142 2011-08-11 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
2011 1143 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/50/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1144 2011-08-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 16/51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1145 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/118/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1146 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.70.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2011 1147 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr V.77.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
2011 1148 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny
2011 1149 2011-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2011 1150 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/ 76 /2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
2011 1151 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.45.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice
2011 1152 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso /opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2010 Nr 56 poz. 727 z późn. zm./
2011 1153 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski.
2011 1154 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów.
2011 1155 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2011 1156 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w grupie wczesnoprzedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku oraz sposobu obniżania opłaty.
2011 1157 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat.
2011 1158 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 1159 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1160 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu.
2011 1161 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII / 33 / 11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 1162 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1163 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 80/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1164 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.
2011 1165 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.
2011 1166 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki
2011 1167 2011-08-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1168 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2011 1169 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.37.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2011 1170 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.53.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice
2011 1171 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2011 1172 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork.
2011 1173 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2011 1174 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1175 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w  sprawie  określenia  wysokości  i  zasad  ustalania  dotacji  celowej  dla  podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola.
2011 1176 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2011 1177 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
2011 1178 2011-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”
2011 1179 2011-08-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rozumice”
2011 1180 2011-08-17 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2011 1181 2011-08-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR-XIII.031.01.2011 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2011 1182 2011-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.100.2011.AP Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2011 1183 2011-08-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/60/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r.
2011 1184 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
2011 1185 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Prudnickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1186 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice
2011 1187 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2011 1188 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka
2011 1189 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach
2011 1190 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2011 1191 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1192 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/165/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.
2011 1193 2011-08-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Grodków
2011 1194 2011-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 125/11 Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój
2011 1195 2011-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX – 105/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa
2011 1196 2011-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/78/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2011 1197 2011-08-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica.
2011 1198 2011-08-24 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-60(4)/2011/3035/Vzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 1199 2011-08-24 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-34/2011/73/XII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
2011 1200 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1201 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/8/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 1202 2011-08-25 UCHWAŁA Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011
2011 1203 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr nr 39 / 2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2010r.
2011 1204 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
2011 1205 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok
2011 1206 2011-08-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.40.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2010 rok
2011 1207 2011-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2010 rok.
2011 1208 2011-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr V/17/11 Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku Gmin Śląska Opolskiego za 2010 rok i Informacji o stanie mienia Związku Gmin Śląska Opolskiego
2011 1209 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2011 r. z wykonania budżetu gminy Walce za 2010 rok
2011 1210 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2010 r.
2011 1211 2011-08-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
2011 1212 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/97/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2011 1213 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1214 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2011 1215 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/137/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1216 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2009 roku, uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 roku oraz uchwałą Nr XLVI/257/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
2011 1217 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
2011 1218 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1219 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/146/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1220 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1221 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1222 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
2011 1223 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1224 2011-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1225 2011-08-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. o sprostowaniu błędu
2011 1226 2011-08-30 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 27 lipca 2011 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2011 roku
2011 1227 2011-08-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-31/2010/88/X-A/CP/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Namysłowie
2011 1228 2011-08-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-40/2011/4595/VI-B/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Energia Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2011 1229 2011-08-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-44/2011/66/VIII-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy ciepła przedsiębiorcy: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2011 1230 2011-08-30 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków