Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1231 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 1232 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1233 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
2011 1234 2011-09-01 INFORMACJA Informacja Nr 1 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2011 1235 2011-09-01 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-12(6)/2011/564/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2011 1236 2011-09-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 1237 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/56/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1238 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/58/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2011 1239 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/59/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2011 1240 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/61/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork
2011 1241 2011-09-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 21/62/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
2011 1242 2011-09-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0151-158/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2010 rok.
2011 1243 2011-09-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1244 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r.
2011 1245 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2010 r.
2011 1246 2011-09-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK
2011 1247 2011-09-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2011 1248 2011-09-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok
2011 1249 2011-09-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2010 rok
2011 1250 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie
2011 1251 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.89.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2011 1252 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 73 /2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1253 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego
2011 1254 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki
2011 1255 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1256 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku
2011 1257 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.
2011 1258 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2011 1259 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Opolu.
2011 1260 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 98 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S. A. Św. Rocha w Ozimku.
2011 1261 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X / 99 / 11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu faktycznego.
2011 1262 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1263 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1264 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1265 2011-09-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości
2011 1266 2011-09-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-39/2011/4594/V-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy ciepła przedsiębiorcy: Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2011 1267 2011-09-12 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.7430-83a/23/2010 Starosty Oleskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej obrębu ewidencyjnego 0021 Wygiełdów, jednostki ewidencyjnej 160804_5 Praszka- obszar wiejski.
2011 1268 2011-09-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.3.2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2011 1269 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2011 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
2011 1270 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 29 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok
2011 1271 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2010 ROK
2011 1272 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2010
2011 1273 2011-09-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 20 czerwca 2011 r. z wykonania planu finansowego Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2010 rok
2011 1774 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/123/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
2011 1775 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2011 – 2017.
2011 1776 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
2011 1777 2011-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/152/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
2011 1778 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 4/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1779 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 6/P/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1780 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1781 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/P/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1782 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 12/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1783 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 13/P/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1784 2011-09-16 ANEKS Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1785 2011-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.
2011 1786 2011-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.2.2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Lublinieckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych
2011 1787 2011-09-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 0711.14.2011 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2011 1788 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 21 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2010 ROK
2011 1789 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2011 r. z wykonania budżetu 2010 roku Gminy Komprachcice
2011 1790 2011-09-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Popielów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPIELÓW NA 2010 ROK
2011 1291 2011-09-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2011 1292 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.99.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r
2011 1293 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1294 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
2011 1295 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Byczyna
2011 1296 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Grodków do stanu faktycznego
2011 1297 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 1298 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 1299 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
2011 1300 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2011 1301 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2011 1302 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1303 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
2011 1304 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r.
2011 1305 2011-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2011 1306 2011-09-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu.
2011 1307 2011-09-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2011 r. o sprostowaniu błędnej numeracji pozycji w Dziennikach Urzędowych Województwa Opolskiego
2011 1308 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1309 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2011 1310 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1311 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/145/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 1312 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/146/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle
2011 1313 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
2011 1314 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2011 1315 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 1316 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Oleśnie.
2011 1317 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1318 2011-09-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/45/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/158/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 kwietna 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
2011 1319 2011-09-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2011 1320 2011-09-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego.
2011 1321 2011-09-26 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 lipca 2011 r. do Porozumienia w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.
2011 1322 2011-09-26 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 5/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2011 1323 2011-09-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie
2011 1324 2011-09-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
2011 1325 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2010 r.
2011 1326 2011-09-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010
2011 1327 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2011 1328 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.86.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2011 1329 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.49.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2011
2011 1330 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.51.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 1331 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.52.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boiska – Orlik 2012” w Dębskiej Kuźni
2011 1332 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1333 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
2011 1334 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
2011 1335 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.
2011 1336 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Niemodlin.
2011 1337 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/188/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice I” w Opolu
2011 1338 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r.
2011 1339 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora
2011 1340 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. o zmianie uchwały NR VII/48/11 Rady Gminy w Wilkowie dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola lub wicedyrektora
2011 1341 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1342 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1343 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dla dziennego opiekuna
2011 1344 2011-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2011 1345 2011-09-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Opolski przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.
2011 1346 2011-09-30 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego do Porozumienia z dnia 04.03.2011r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska ” w roku 2011 zawarty w dniu 01.08.2011 r. w Opolu pomiędzy: