Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 2 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/128/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 3 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/136/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 5 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 6 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Prudnickim
2012 7 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Prudnicki jest podmiotem tworzącym.
2012 8 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 9 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
2012 10 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2012 11 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatków:rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 12 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/154/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwał: Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r. i Nr XXXVI/469/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.
2012 13 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/276/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych
2012 14 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/277/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2012 15 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/284/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 16 2012-01-09 INFORMACJA Informacja Nr 1/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Wołczyn
2012 17 2012-01-09 INFORMACJA Informacja Nr 2/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Kluczbork
2012 18 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 19 2012-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 20 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2012
2012 21 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej
2012 22 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2012 23 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek.
2012 24 2012-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.140.2011 Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nieważności części uchwały N r XIV/138/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu GminyOzimek
2012 25 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek
2012 26 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.
2012 27 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Głębinów – Zbiornik II” znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do Gminy Otmuchów.
2012 28 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pogorzeli
2012 29 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 30 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/219/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V /50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 31 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/225/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 32 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 33 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 34 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 35 2012-01-10 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-35(7)/2011/9078/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła
2012 36 2012-01-10 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-34(6)/2011/76/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2012 37 2012-01-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-62/2011/76/IX-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubrzy
2012 38 2012-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce
2012 39 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Olszanka.
2012 40 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/156/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Łącznik” na obszarze gminy Biała.
2012 41 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/157/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Zębowice” na obszarze gminy Zębowice.
2012 42 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 43 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
2012 44 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2012 45 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 27/77/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2011 r. orzekająca nieważność części uchwały nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 46 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2012 47 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 28/79/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2011 r. orzekająca nieważność w części uchwały nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 48 2012-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 49 2012-01-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych
2012 50 2012-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.67.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie
2012 51 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.
2012 52 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/98/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 53 2012-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/218/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
2012 54 2012-01-11 INFORMACJA Informacja Nr 1 Starosty Prudnickiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby jednostki ewidencyjnej Prudnik-obszar wiejski
2012 55 2012-01-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 51/XXI/2011 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania Radzie Miejskiej w Zawadzkiem z wykonania budżetu gminy za rok 2010
2012 56 2012-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.68.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka
2012 57 2012-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.70.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie nieważności uchwały nr XIV/98/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębu Kościerzyce dz. nr 250/7, 250/5, 250/3.
2012 58 2012-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.69.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/97/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębu Lubsza dz. nr 572 i części dz. nr 571/1 i 571/2.
2012 59 2012-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.71.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/99/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębów: Nowy Świat dz. nr 30/24, 30/27, Kościerzyce dz. nr 284, 288/1, Śmiechowice dz. nr 29/5.
2012 60 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2012 61 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/144/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 62 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/148/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 63 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 64 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości inkasa.
2012 65 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/161/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości inkasa.
2012 66 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 67 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 68 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 69 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna.
2012 70 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW
2012 71 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadzająca zmianę do Uchwały nr XII/71/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 72 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 73 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2012 74 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2012 75 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 76 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.65.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
2012 77 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/283/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole.
2012 78 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/321/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole.
2012 79 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/236/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Opola”.
2012 80 2012-01-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami – dla psychologów, pedagogów, logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty.
2012 81 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2012 82 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 83 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 84 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X.139.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 85 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój
2012 86 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/273/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Grotowice oraz nadania jej Statutu.
2012 87 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/274/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Groszowice oraz nadania jej Statutu.
2012 88 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/288/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Bierkowice.
2012 89 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/289/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Gosławice.
2012 90 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/290/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grudzice.
2012 91 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/291/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Nowa Wieś Królewska.
2012 92 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/292/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Zakrzów.
2012 93 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2012 94 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 95 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/118/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej położonej  w granicach administracyjnych sołectwa Szczepanek.
2012 96 2012-01-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.1.2012 Starosty Opolskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego.
2012 97 2012-01-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2012 98 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/130/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzegu
2012 99 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach
2012 100 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach
2012 101 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
2012 102 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jemielnica lub podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 103 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.127.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 104 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia w 2012 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 105 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 r.
2012 106 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012
2012 107 2012-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/103/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2012 roku
2012 108 2012-01-16 INFORMACJA Informacja Nr 1/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 11 stycznia 2012 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2012 109 2012-01-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 40/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła”
2012 110 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lubsza
2012 111 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 2/2/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 stycznia 2012 r. W sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lubsza
2012 112 2012-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1/1/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 113 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2012 114 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce
2012 115 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 116 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/119/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2012 117 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2012 118 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/122/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2012 119 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
2012 120 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.77.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2012 - 2016
2012 121 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem
2012 122 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Ozimku
2012 123 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów
2012 124 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.117.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała.
2012 125 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2012 126 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2012 127 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/144/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
2012 128 2012-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/147/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 129 2012-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków
2012 130 2012-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2012 roku
2012 131 2012-01-19 ANEKS Aneks Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek,
2012 132 2012-01-19 ANEKS Aneks Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002 r.w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2012 133 2012-01-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego" 
2012 134 2012-01-19 INFORMACJA Informacja Nr GK.6620.109.2011 Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
2012 135 2012-01-19 INFORMACJA Informacja Nr GK. 6620.191.2011 Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
2012 136 2012-01-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka
2012 137 2012-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/247/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 138 2012-01-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
2012 139 2012-01-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 roku
2012 140 2012-01-20 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 22 września 2011 r. do porozumienia z dnia 11 października 2010 w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 141 2012-01-20 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego do porozumienia zawartego w dniu 21 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji 
2012 142 2012-01-20 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego do porozumienia zawartego w dniu 21 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
2012 143 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/157/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
2012 144 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/139/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice
2012 145 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2012 146 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2012 147 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 – 2013
2012 148 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
2012 149 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2011 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2012 r.
2012 150 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/313/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Opola
2012 151 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/316/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/527/09 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2009-2013.
2012 152 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/317/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie umarzania w całości albo w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności związanych z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień.
2012 153 2012-01-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010 r.
2012 154 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Żłobizna
2012 155 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz Osiedle
2012 156 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2012 - 2016
2012 157 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/168/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2012 r.
2012 158 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2012 159 2012-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 160 2012-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/252/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2010-2014
2012 161 2012-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Pakosławice
2012 162 2012-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych
2012 163 2012-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych
2012 164 2012-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2012 roku
2012 165 2012-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku
2012 166 2012-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Wojewody Opolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 167 2012-01-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/134/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2012 168 2012-01-26 ANEKS Aneks Nr 7 Starosty Strzeleckiego z dnia 13 stycznia 2012 r. Do Porozumienia Nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.  w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego.
2012 169 2012-01-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 2 stycznia 2012 r.
2012 170 2012-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 r.
2012 171 2012-01-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Prudnickiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012 r.
2012 172 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.79.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 173 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.80.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2012 174 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XII.82.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 175 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/213/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2012 176 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/67/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2012 177 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/71/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skoroszyce i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 178 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 179 2012-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjmnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olesno.
2012 180 2012-01-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2012 181 2012-01-31 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-39(9)/2011/2012/66/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła
2012 182 2012-01-31 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.