Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1522 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012
2012 1523 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice
2012 1524 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 1525 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Lubsza z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza
2012 1526 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1527 2012-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2012 1528 2012-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1529 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjatkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany
2012 1530 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 1531 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2012 1532 2012-11-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola
2012 1533 2012-11-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie realizacji zadania w 2012 r. pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2012 1534 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/276/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1535 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1536 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2012 1537 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
2012 1538 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2012 1539 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/204/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 1540 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/207/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice
2012 1541 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/209/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1542 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/215/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1543 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/220/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice
2012 1544 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/134/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 1545 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2012 1546 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/525/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 września 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
2012 1547 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanych dalej placówkami) prowadzonymi przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2012 1548 2012-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach targowych na terenie miasta Wołczyna
2012 1549 2012-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2012 1550 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/290/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Skoroszyce” na obszarze gminy Skoroszyce i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Skoroszyce”
2012 1551 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/291/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Praszka” na obszarze gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Rudniki i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Praszka”
2012 1552 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1553 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina
2012 1554 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 1555 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/500/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1556 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/501/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Opola
2012 1557 2012-11-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.123.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1558 2012-11-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dodatkową dotację podmiotową pochodzącą z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2012 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 1559 2012-11-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 29/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007
2012 1560 2012-11-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 30/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002
2012 1561 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/274/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego
2012 1562 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na okregi wyborcze oraz ustalenia granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1563 2012-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1564 2012-11-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2011 rok
2012 1565 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1566 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1567 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
2012 1568 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1569 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1570 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1571 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/116/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1572 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/117/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1573 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1574 2012-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1575 2012-11-13 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-38(4)/2012/9078/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2012 1576 2012-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nazwy ulicy
2012 1577 2012-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków
2012 1578 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/169/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 r.
2012 1579 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.119.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1580 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.120.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Domaszowice na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1581 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1582 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1583 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1584 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 23/34/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 36 ton z dwiema osiami, z innymi systemami zawieszenia osi, w wysokości 2.398 zł
2012 1585 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1586 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1587 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/402/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1588 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Stadionu Miejskiego w Paczkowie
2012 1589 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Basenu Miejskiego w Paczkowie
2012 1590 2012-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1591 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 1592 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jemielnica na obwody głosowania
2012 1593 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1594 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2012 1595 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 187/XXII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1596 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 117/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1597 2012-11-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 118/XVI/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1598 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak i trybu ich pobierania
2012 1599 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.121.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.26.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1600 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.124.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice
2012 1601 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Jarnołtówek
2012 1602 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/483/12 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola
2012 1603 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/235/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek
2012 1604 2012-11-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/167/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1605 2012-11-19 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Prószkowa; Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 października 2012 r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
2012 1606 2012-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r.
2012 1607 2012-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Branice przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r.
2012 1608 2012-11-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 47/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2012 1609 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/192/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1610 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1611 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2012 1612 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1613 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2012 1614 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1615 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1616 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/181/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2012 1617 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 1618 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2012 1619 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
2012 1620 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych
2012 1621 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 1622 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1623 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 1624 2012-11-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1625 2012-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
2012 1626 2012-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2012 1627 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1628 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.116.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1629 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
2012 1630 2012-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/2003 Rady MIejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2012 1631 2012-11-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 32/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Olszak"
2012 1632 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
2012 1633 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1634 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/184/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r.
2012 1635 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/275/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1636 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka i wsi Krasków
2012 1637 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/278/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka
2012 1638 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kluczborka
2012 1639 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1640 2012-11-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisjii wyborczych
2012 1641 2012-11-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ.I.031.9.2012 Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2012 1642 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość
2012 1643 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1644 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/37/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1645 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2012 1646 2012-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1647 2012-11-26 WYROK Wyrok Nr I SA/Op215/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. nr XIII/107/11 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie umarzania, odraczania, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1648 2012-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim w 2013 r.
2012 1649 2012-11-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2012 1650 2012-11-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 11/2012 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2012 1651 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.208.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013 r.
2012 1652 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.209.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 1653 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.210.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2012 1654 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1655 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1656 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2012 1657 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 1658 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1659 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2012 1660 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1661 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 1662 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2012 1663 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów
2012 1664 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/528/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
2012 1665 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
2012 1666 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2012 1667 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
2012 1668 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1669 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1670 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/246/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1671 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2012 1672 2012-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/285/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1673 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1674 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2012 1675 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 1676 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2012 1677 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1678 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII /221/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
2012 1679 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1680 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 1681 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 1682 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 1683 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1684 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-140/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1685 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX-141/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1686 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1687 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej
2012 1688 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy
2012 1689 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/416/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś
2012 1690 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/494/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2012 1691 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/495/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2012 1692 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/496/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2012 1693 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1694 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1695 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/534/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 1696 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/535/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1697 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego
2012 1698 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1699 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
2012 1700 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1701 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1702 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1703 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skoroszyce w 2013 roku
2012 1704 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1705 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2013
2012 1706 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2013 rok
2012 1707 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/143/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2012 1708 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2012 1709 2012-11-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości