Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 183 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 184 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach obejmującego tereny oznaczone symbolem 48aU, 49ZP, 50aKS, 50bZi, 46UHG, 48bUS, 48cKS, 47aUO
2012 185 2012-02-01 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-67/2011/2012/66/IX-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2012 186 2012-02-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.
2012 187 2012-02-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.
2012 188 2012-02-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2012 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. rozwiązujące porozumienie w sprawie współfinansowania stanowiska koordynatora ds. młodzieży
2012 189 2012-02-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
2012 190 2012-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.529.2011 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2012 191 2012-02-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.528.2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2012 192 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2012 193 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok
2012 194 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Ozimek w ramach programu pomocy de minimis.
2012 195 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.
2012 196 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 197 2012-02-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia za inkaso.
2012 198 2012-02-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 199 2012-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2011 rok.
2012 200 2012-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2011 rok
2012 201 2012-02-06 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-64/2011/2012//564/IX-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2012 202 2012-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 203 2012-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 3/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 204 2012-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.3.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w gminie Grodków
2012 205 2012-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.4.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w gminie Grodków
2012 206 2012-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XV/81/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie.
2012 207 2012-02-07 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 388/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XVIII/247/08, w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez placówki prowadzące wychowanie przedszkolne
2012 208 2012-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach
2012 209 2012-02-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-65/2011/2012/77/IX-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu
2012 210 2012-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich
2012 211 2012-02-08 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 300/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r., NR IV.27.2011, w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 212 2012-02-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.
2012 213 2012-02-08 INFORMACJA Informacja Nr 2/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2012 214 2012-02-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-39/2011/2012/73/XII-C/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2012 215 2012-02-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku
2012 216 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/206/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską
2012 217 2012-02-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem w 2012 roku
2012 218 2012-02-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie w 2012 roku
2012 219 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
2012 220 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Popielów do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu
2012 221 2012-02-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Starosty Nyskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 222 2012-02-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 4/7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2012 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 223 2012-02-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 224 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Głubczyce
2012 225 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/165/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 226 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 227 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2012 228 2012-02-13 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-71/2011/2012/4594/V-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2012 r. . w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2012 229 2012-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2012 roku
2012 230 2012-02-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa opolskiego oczekujących na przysposobienie (wojewódzkiego banku danych).
2012 231 2012-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.44.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2012 232 2012-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2012 Wojewody Opolskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 233 2012-02-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2012 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 234 2012-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 235 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice
2012 236 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2012
2012 237 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok
2012 238 2012-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/164/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2012 rok
2012 239 2012-02-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU
2012 240 2012-02-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2012 241 2012-02-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/300/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2012 242 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 243 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 244 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok
2012 245 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2012
2012 246 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok
2012 247 2012-02-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 248 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE.
2012 249 2012-02-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/156/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek.
2012 250 2012-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2012 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 251 2012-02-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2012 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 252 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2012 rok
2012 253 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/299/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 rok.
2012 254 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr III.14.2011 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2012
2012 255 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 256 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 rok
2012 257 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/306/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2012 roku.
2012 258 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
2012 259 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 260 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/107/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 261 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2012 rok.
2012 262 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
2012 263 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
2012 264 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/172/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 265 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2012 266 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach.
2012 267 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.
2012 268 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 269 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
2012 270 2012-02-17 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-98(6)/2012/13859/IIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Świętoszowie, Świdnicy, Opolu, Głogowie, Jastrzębiu Śląskim, Komprachcicach, we Wrocławiu oraz w Polskiej Nowej Wsi
2012 271 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-91/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 272 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/124/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 273 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały
2012 274 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2012 275 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2012 276 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 277 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2012 278 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 279 2012-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jemielnica na 2012 r.
2012 280 2012-02-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011r.
2012 281 2012-02-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 6 lutego 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2011 rok
2012 282 2012-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12 Starosty Kluczborskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków”.
2012 283 2012-02-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 13 Starosty Kluczborskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim.
2012 284 2012-02-20 INFORMACJA Informacja Nr GKM-I.7430-53-9/07 Starosty Oleskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160802_4 Gorzów Śląski-Miasto
2012 285 2012-02-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2012 Starosty Oleskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w roku 2011
2012 286 2012-02-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 30 stycznia 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE KRAPKOWICKIM ZA ROK 2011
2012 287 2012-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
2012 288 2012-02-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
2012 289 2012-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2012 290 2012-02-21 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 402/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 maja 2011 r., Nr V.37.2011 w przedmiocie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
2012 291 2012-02-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2012 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 292 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2012 293 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 122/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Praszka
2012 294 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ozimek, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 295 2012-02-22 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 24 stycznia 2012 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2012 296 2012-02-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawe wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 297 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2012 298 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żłobizna
2012 299 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów
2012 300 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa
2012 301 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X.142.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016
2012 302 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X.143.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2012 303 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/120/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2012 304 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2012 305 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
2012 306 2012-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/105/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2012 307 2012-02-24 ANEKS Aneks Nr Or. 031.1.2012 Starosty Oleskiego z dnia 15 lutego 2012 r. do porozumienia nr 2/2006 z dnia 22-02-2006r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2012 308 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2012 309 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2012 310 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka
2012 311 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/237/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”.
2012 312 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/238/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie Regulaminu odznaki honorowej „Za Zasługi dla Miasta Opola”.
2012 313 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych
2012 314 2012-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.71.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu
2012 315 2012-02-28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2011
2012 316 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.
2012 317 2012-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.19.2012.AR Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XVI/114/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę
2012 318 2012-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 319 2012-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Nyskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2012 roku
2012 320 2012-02-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-159/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
2012 321 2012-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 322 2012-02-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2012 323 2012-02-29 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków