Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 496 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 82/XII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 497 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 83/XII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny
2012 498 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/238/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015.
2012 499 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr X/95/2011 z dnia 28 października 2011r.
2012 500 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2012 501 2012-04-03 UMOWA Umowa Nr OR.031.1.2012 Burmistrza Gminy Paczków; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie
2012 502 2012-04-03 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2012 Burmistrza Olesna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok połozonych na obszarze Gminy Olesno.
2012 503 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2012 504 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2012 505 2012-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/187/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Opolskiego lub własność samorządowych osób prawnych
2012 506 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów
2012 507 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 508 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 509 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12.11.2007r, Nr XXIII/183/2008 z dnia 28.11.2008r. i Nr XXXII/252/2009 z dnia 30.11.2009r.
2012 510 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ustawy- Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 511 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/219/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Pietrowice” na obszarze gminy Głubczyce
2012 512 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/218/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Lisięcice” na obszarze gminy Głubczyce
2012 513 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/214/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 r. na terenie województwa opolskiego
2012 514 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/217/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kietrz”
2012 515 2012-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XV-158-12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012
2012 516 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 517 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.
2012 518 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/190/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzeleckim
2012 519 2012-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mroczkowa
2012 520 2012-04-05 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7130.16.2012 Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Brzeg
2012 521 2012-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 522 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
2012 523 2012-04-06 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2012 524 2012-04-06 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2012 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2012 525 2012-04-06 INFORMACJA Informacja Starosty Prudnickiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby jednostki ewidencyjnej Głogówek-miasto
2012 526 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  zawarte
2012 527 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 528 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
2012 529 2012-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 12/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
2012 530 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/68/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2012 – 2016
2012 531 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/166/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 532 2012-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.4.2012.KK Wojewody Opolskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVI/166/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 533 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/XV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.
2012 534 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 535 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 536 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Olszanka
2012 537 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 538 2012-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.8.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XIX/134/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 539 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/183/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 540 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
2012 541 2012-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.7.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr XIX/132/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
2012 542 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 543 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/119/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 544 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Turawa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 545 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/108/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.
2012 546 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prószków
2012 547 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zębowice
2012 548 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.
2012 549 2012-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/68/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 550 2012-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 551 2012-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.141.2011.KK Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminyna lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 552 2012-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek
2012 553 2012-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012
2012 554 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/257/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2012 555 2012-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2012 556 2012-04-12 INFORMACJA Informacja Starosty Prudnickiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby jednostki ewidencyjnej Lubrza
2012 557 2012-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia i sfinansowania opracowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy”.
2012 558 2012-04-12 DECYZJA Decyzja Nr OWA-4210-42(4)/2012/3035/Vzm5/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2012 559 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/258/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
2012 560 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2012 rok.
2012 561 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2012 562 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/209/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów
2012 563 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.84.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
2012 564 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi gminnej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2012 565 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu
2012 566 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2012 567 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2012 568 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/370/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 569 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/375/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 570 2012-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki.
2012 571 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/183/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 572 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/154/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2012 573 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów
2012 574 2012-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 575 2012-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ORG.031.2.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków 
2012 576 2012-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2012 rok
2012 577 2012-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
2012 578 2012-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/98/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok
2012 579 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-95/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr II-12/78 Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2012 580 2012-04-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-17/2012/13616/V-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2012 581 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 582 2012-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/285/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/737/2005 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie
2012 583 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2012 584 2012-04-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002
2012 585 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2012.
2012 586 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej
2012 587 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2012 588 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 589 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/72/2011r. Rady Gminy Turawa z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2012 rok
2012 590 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Olszanka przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego.
2012 591 2012-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2012 592 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2012
2012 593 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/144/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2012 594 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 595 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2012 596 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/135/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Dobrodzień
2012 597 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2012 roku”
2012 598 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/136/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błachów
2012 599 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/137/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzinica Nowa
2012 600 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/138/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzinica Stara
2012 601 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Główczyce
2012 602 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/140/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gosławice
2012 603 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Klekotna
2012 604 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kocury
2012 605 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/143/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolejka
2012 606 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/144/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Dobrodzieńska
2012 607 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Makowczyce
2012 608 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Myślina
2012 609 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/147/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pietraszów
2012 610 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/148/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pludry
2012 611 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzędowice
2012 612 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szemrowice
2012 613 2012-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/151/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warłów
2012 614 2012-04-23 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Opole w zakresie zapewnienia osobom z terenu gminy Krapkowice zatrzymanym w izbie wytrzeźwień programów profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2012 615 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2012 616 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2012 617 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 618 2012-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 1879/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka
2012 619 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 620 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/249/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2012 rok
2012 621 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakosławice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 622 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/90/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r. Zmieniająca uchwałę Nr XIII/101/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 marca 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 – 2012
2012 623 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pakosławice
2012 624 2012-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/297/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2012 rok
2012 625 2012-04-25 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-10-11(6)/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu
2012 626 2012-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 627 2012-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.
2012 628 2012-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
2012 629 2012-04-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”
2012 630 2012-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2012 631 2012-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2012 632 2012-04-27 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego „Dębowa” w roku 2012