Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 633 2012-05-02 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-14/2012/73/XII-D/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2012 634 2012-05-02 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
2012 635 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2012 636 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminny i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2016.
2012 637 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/175/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
2012 638 2012-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Walidrogi
2012 639 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 9, poz. 288 ze zm.)
2012 640 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/367/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2012 roku”
2012 641 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.92.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 642 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/276/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 643 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/277/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/788/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2012 644 2012-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2012 Burmistrza Otmuchowa; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia Gminie Otmuchów szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. K. I. Gałczyńskiego w Otmuchowie
2012 645 2012-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 646 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/259/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).
2012 647 2012-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
2012 648 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Głubczyce
2012 649 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głubczyce
2012 650 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/188/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach
2012 651 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski.
2012 652 2012-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 653 2012-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 39/BF/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2012
2012 654 2012-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2012 roku XII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Kietrz.
2012 655 2012-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2012 656 2012-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok
2012 657 2012-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-176/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
2012 658 2012-05-09 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania opracowania projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128,00 do km 0+825,00 w miejscowości Kępa”
2012 659 2012-05-09 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w miejscowości Kępa VII etap ”.
2012 660 2012-05-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-19(7)/2012/23/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2012 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Energetyki Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2012 661 2012-05-09 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-15/2012/4594/VI-A/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu
2012 662 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2012 663 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/318/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nysa
2012 664 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/162/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 665 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 666 2012-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Chróścinie”.
2012 667 2012-05-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 14/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007
2012 668 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 669 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 670 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Koszykarzy w Chróścicach
2012 671 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 672 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Michałowice
2012 673 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/117/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 674 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/174/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 675 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/266/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 676 2012-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 677 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-174/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baborów w roku 2012r.
2012 678 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2012 roku
2012 679 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2012 680 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2012
2012 681 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2012 682 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsza w roku 2012
2012 683 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2012 684 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/164/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 685 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/167/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2012 686 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2012 687 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2012 688 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2012 roku
2012 689 2012-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bedomności zwierząt
2012 690 2012-05-14 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-16/2012/4595/VII-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energia Praszka Sp. z o.o.
2012 691 2012-05-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2012 692 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działających na terenie Powiatu Oleskiego
2012 693 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/130/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XV/118/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działających na terenie Powiatu Oleskiego
2012 694 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 695 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/207/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 696 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 697 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.88.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrząstowice
2012 698 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.95.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2012 699 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2012 roku
2012 700 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2012 r.
2012 701 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2012 702 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/69/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012
2012 703 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Murów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 704 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2012 705 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek
2012 706 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2012 roku
2012 707 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa
2012 708 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2012 709 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie nazwy ulicy
2012 710 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2012 roku.
2012 711 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/81/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skoroszyce w 2012 roku
2012 712 2012-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012"
2012 713 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 714 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1327O położonej na terenie Powiatu Kluczborskiego kategorii drogi powiatowej
2012 715 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt"
2012 716 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
2012 717 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2012 roku
2012 718 2012-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 719 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 720 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych
2012 721 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trwałego upamiętnienia bł. Jana Pawła II przy kościele filialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzyżowicach
2012 722 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/170/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w gminie Krapkowice.
2012 723 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012 724 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie
2012 725 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 726 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.
2012 727 2012-05-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-23/2012/77/IX-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2012 728 2012-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1779/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 4
2012 729 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 730 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski
2012 731 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 732 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
2012 733 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 9/17/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna
2012 734 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2012.
2012 735 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski"
2012 736 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2012 r.
2012 737 2012-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 738 2012-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich
2012 739 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/220/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2012 740 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/234/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Głogówek” na obszarze gminy Głogówek i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Głogówek”
2012 741 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/235/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kluczbork” na obszarze gminy Kluczbork i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kluczbork”
2012 742 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
2012 743 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2012 744 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2012 r.
2012 745 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/74/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2012 r.
2012 746 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz
2012 747 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin w 2012 roku
2012 748 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkownia, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej.
2012 749 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach.
2012 750 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pokój w 2012 r.
2012 751 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012 roku
2012 752 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego
2012 753 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2012 754 2012-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2012 roku
2012 755 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-102/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 756 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/2007 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu
2012 757 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami – dla psychologów, pedagogów, logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty.
2012 758 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Turawa
2012 759 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.86.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 760 2012-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
2012 761 2012-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XV-101/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX-49/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie
2012 762 2012-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 120/XIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok
2012 763 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2012 764 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/199/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2012 765 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2012 766 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2012 767 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają powierzchnię użytkową swojego zakładu
2012 768 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/103/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany.
2012 769 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/366/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Opola dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 770 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/392/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola.
2012 771 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 142/XVI/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 772 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2012 r. przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Skoroszyce na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoroszyce
2012 773 2012-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i  przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 774 2012-05-25 ANEKS Aneks Nr 10A/2012 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 maja 2012 r. zawarty w dniu 18.05.2012 r. do Porozumienia nr 2 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2012 775 2012-05-25 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-23(4)/2012/9195/MG; OWR-4 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany koncesji PCC i OCC dla przedsiębiorcy: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2012 776 2012-05-25 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-20(6)2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu
2012 777 2012-05-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O w miejscowości Ozimek ul. Kolejowa" w roku 2012 zawarte w dniu 07.05.2012 r.
2012 778 2012-05-25 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą "Budowachodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 - Osowiec - DK 45 (dz. nr 414/174 k.m. 1) w miejscowości Osowiec ul. Oleska" zawarte w dniu 18.05.2012 r.
2012 779 2012-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.47.2012.AP.2012 Wojewody Opolskiego z dnia 18 maja 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych za terenie Gminy Bierawa
2012 780 2012-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/379/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2012 781 2012-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/385/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka I w Opolu
2012 782 2012-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.93.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
2012 783 2012-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.89.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice
2012 784 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Komornie, ul. Harcerska 81
2012 785 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Komornie
2012 786 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu
2012 787 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Skarbowa 2
2012 788 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 79
2012 789 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 79
2012 790 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwiidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 79
2012 791 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1
2012 792 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1
2012 793 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1
2012 794 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu
2012 795 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 5 im. Antoniego Mariana Plamitzera w Kędzierzynie - Koźlu
2012 796 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu
2012 797 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 798 2012-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 799 2012-05-30 ANEKS Aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2012 800 2012-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 801 2012-05-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2011 r.
2012 802 2012-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2011 rok