Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 803 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 804 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/12 Rady Gminy Branice z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2012 805 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzegu w roku 2012
2012 806 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kopernika, od zachodu ul. Szymanowskiego, od południa i wschodu istniejącymi terenami produkcyjno-magazynowo-składowymi.
2012 807 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie
2012 808 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2012 r.
2012 809 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
2012 810 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2012 roku
2012 811 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012.
2012 812 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 813 2012-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 814 2012-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/403/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy będącej drogą publiczną
2012 815 2012-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica  w 2012 roku
2012 816 2012-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/106/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku
2012 817 2012-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.179.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2011rok
2012 818 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2011 ROK
2012 819 2012-06-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
2012 820 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/244/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2012 821 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 822 2012-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2012 823 2012-06-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Olesna z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Wędzinie na działce nr 293/23 (Arkusz mapy 6 Wędzina) w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu w miejscowości Łomnica, zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie
2012 824 2012-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2 Burmistrza Nysy; Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2012 825 2012-06-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.3.2012 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2012 826 2012-06-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 maja 2012 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2012 roku
2012 827 2012-06-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania dotacji Powiatowi Oleskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce i I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce na realizację autorskich programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy styl życia
2012 828 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym
2012 829 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym
2012 830 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz
2012 831 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2012 832 2012-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki
2012 833 2012-06-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 834 2012-06-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2011 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2012 835 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1/2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia w spawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należacych do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or.6160.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
2012 836 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1/2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia w spawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należacych do właściwości Starosty Krapkowickiego nr Or.6160.1.2011 z dnia 11 marca 2011 r.
2012 837 2012-06-14 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. do Porozumienia 18.01.2012 r. w sprawie w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ”
2012 838 2012-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Krapkowickiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr Or.6160.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
2012 839 2012-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Starosty Krapkowickiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr Or.6160.1.2011 z dnia 11 marca 2011 r.
2012 840 2012-06-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1 Burmistrza Miasta Kluczborka; Burmistrza Wołczyna z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kluczbork zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku dla osob z terenu gminy Wołczyn
2012 841 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego
2012 842 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 843 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.
2012 844 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 845 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 846 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 847 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.
2012 848 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
2012 849 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-187/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym i prawnym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 850 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-188/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Baborów.
2012 851 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.100.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2012 852 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
2012 853 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.101.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 854 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2012 855 2012-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.63.2012.AP Wojewody Opolskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/125/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2012 856 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym go Gminy Jemielnica lub będącego w jej zarządzie
2012 857 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach.
2012 858 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola we Włodarach
2012 859 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubsza
2012 860 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2012 861 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany granic sołectw Grądy i Goraszowice
2012 862 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Grądy
2012 863 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie  zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice
2012 864 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów
2012 865 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2012 866 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2012 867 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/XIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 868 2012-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce i wsi Sidzina
2012 869 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”
2012 870 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.95.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2012 871 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały XV/109/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdami nienormatywnymi na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2012 872 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/77/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary, części wsi Cieszanowice
2012 873 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-94/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2012 roku
2012 874 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/114/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok
2012 875 2012-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2012 876 2012-06-18 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-21(5)/2012/4594/MR; OWR-4110-22(5)/2012/4 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany koncesji WCC i PCC dla przedsiębiorcy: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą Brzegu
2012 877 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
2012 878 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
2012 879 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2012.
2012 880 2012-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2012 881 2012-06-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-26(9)/2011/2012/9195/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorstwa: PCC Energetyka-Blachownia Sp. z o.o.
2012 882 2012-06-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2012 Wójta Gminy Cisek; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie PROWADZENIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2012 ROKU 
2012 883 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2012 884 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
2012 885 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2012 886 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
2012 887 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
2012 888 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie
2012 889 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/217/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzeleckim
2012 890 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.166.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.
2012 891 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2012
2012 892 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2012 r.
2012 893 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 156/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka
2012 894 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś.
2012 895 2012-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2012 896 2012-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.55.2012.KK Wojewody Opolskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVI/111/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 – Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz
2012 897 2012-06-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I-0050.136.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 rok
2012 898 2012-06-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2012 899 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko
2012 900 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Izbicko
2012 901 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych.
2012 902 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.05.2007r.,  w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru zniżek, oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi , któremu powierzono inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu.
2012 903 2012-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2012 904 2012-06-28 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-24/2011/2012/9195/X-A/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.
2012 905 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 906 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/291/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle.
2012 907 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/293/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
2012 908 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/73/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 909 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/74/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 910 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI-107/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 911 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/326/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic (rondu)
2012 912 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/337/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 913 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2012 914 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/117/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom.
2012 915 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 916 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/119/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pakosławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 917 2012-06-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn.
2012 918 2012-06-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2011
2012 919 2012-06-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2012 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "III Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł"