Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 920 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 921 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 922 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/229/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2012 923 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku
2012 924 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/197/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2012 925 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2012 926 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2012 927 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/404/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2012 928 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/405/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków przeznaczania do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Opole
2012 929 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/415/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 930 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie trwałego upamiętnienia postaci Ferdynanda von Richthofena
2012 931 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/129/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 932 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/141/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości
2012 933 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach
2012 934 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/262/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie
2012 935 2012-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strzeleczki
2012 936 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2012 937 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków
2012 938 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku
2012 939 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2012 roku
2012 940 2012-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach
2012 941 2012-07-03 ANEKS Aneks Nr 1 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2012 942 2012-07-03 ANEKS Aneks Nr 3 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 8 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2012 943 2012-07-03 INFORMACJA Informacja Nr WCC/1237/21272/P/OWR/2012/BK, Nr PCC/1197/21272/P/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia promes koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem dla Przedsiębiorcy: Elektrociepłownia Milicz Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 14-16
2012 944 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/143/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umarzania, odraczania, rozkładania na raty i odstępowania od opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 945 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2003 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Głubczyckiego
2012 946 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych
2012 947 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/292/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
2012 948 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Paczkowie
2012 949 2012-07-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi wyborcze ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 950 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/222/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 951 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII-186/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 952 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.169.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2012 953 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.101.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice
2012 954 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/294/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 955 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/75/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 956 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 957 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2012 958 2012-07-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/109/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 11 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 959 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 960 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Praszka w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Watsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2012 961 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2012 962 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 963 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2012 964 2012-07-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Rudniki w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2012 965 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych
2012 966 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/178/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
2012 967 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek
2012 968 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 969 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 102/XIV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2012 970 2012-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2012 971 2012-07-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr 3 Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 33
2012 972 2012-07-06 KOMUNIKAT Komunikat Nr 4 Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 34
2012 973 2012-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/190/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2012 974 2012-07-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Pokój oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2012 975 2012-07-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2012 976 2012-07-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-28(6)/2012/564/IX-C/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2012 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
2012 977 2012-07-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR 4110-25,26/2012/77/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1159C/77/W/OWR/2012/CP i nr PCC/1133A/77/W/OWR/2012/CP w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2012 978 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogówek.
2012 979 2012-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.66.2012.KN Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. stwierdzające nieważnośćczęści uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogówek
2012 980 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2012 981 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz
2012 982 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2012 983 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/402/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie likwidacji publicznych liceów profilowanych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
2012 984 2012-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/426/12 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Opolskiemu Teatrowi Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
2012 985 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 986 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 987 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2012 988 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/183/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 989 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kietrz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu
2012 990 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze
2012 991 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
2012 992 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek.
2012 993 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/103/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 994 2012-07-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 995 2012-07-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu
2012 996 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień
2012 997 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/185/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień
2012 998 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/401/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu
2012 999 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2012 1000 2012-07-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków
2012 1001 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2012 roku
2012 1002 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/196/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1003 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007 roku
2012 1004 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic orazliczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1005 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1006 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1007 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie
2012 1008 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach
2012 1009 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie
2012 1010 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świerczu
2012 1011 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wojciechowie
2012 1012 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowoszowie
2012 1013 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015
2012 1014 2012-07-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
2012 1015 2012-07-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-37/2012/73/XIII-A/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2012 1016 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-198/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie.
2012 1017 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2012 1018 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1019 2012-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1020 2012-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 127 Wojewody Opolskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza
2012 1021 2012-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 128 Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa
2012 1022 2012-07-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Świerczów w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów
2012 1023 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/238/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kluczbork na lata 2012 - 2015"
2012 1024 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2012-2016
2012 1025 2012-07-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych  przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli
2012 1026 2012-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2011 rok
2012 1027 2012-07-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Turawa za rok 2011
2012 1028 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/240/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2012 1029 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII-200/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.
2012 1030 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1031 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1032 2012-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/196/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
2012 1033 2012-07-20 ANEKS Aneks Nr nr 1 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2012 1034 2012-07-20 ANEKS Aneks Nr 1 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. do Porozumienia z dnia 04.04.2012r. w sprawie wspólnego prowadzenia i sfinansowania opracowania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń Wielki - Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy ”
2012 1035 2012-07-20 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-21/2012/1250/IX-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Opole
2012 1036 2012-07-20 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
2012 1037 2012-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW 3153.49.2012 Burmistrza Krapkowic; Starosty Krapkowickiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2012 1038 2012-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pod nazwą „ Remont krawężnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Michała ” w roku 2012 
2012 1039 2012-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.11.2012.AP Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/139/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/107/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1040 2012-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1041 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2012 1042 2012-07-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011
2012 1043 2012-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 21 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2011 rok
2012 1044 2012-07-23 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2012 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 25 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2011 rok w zł
2012 1045 2012-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina
2012 1046 2012-07-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
2012 1047 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2011 rok
2012 1048 2012-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za 2011r.
2012 1049 2012-07-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku z dnia 15 czerwca 2012 r. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu prudnickiego
2012 1050 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1051 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiegolub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1052 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1053 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1054 2012-07-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1055 2012-07-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2011 rok
2012 1056 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
2012 1057 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/452/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 1058 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gminazjach Gminy Prudnik
2012 1059 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2012 1060 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/256/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody imienia Karola Miarki
2012 1061 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/257/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
2012 1062 2012-07-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/258/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury
2012 1063 2012-07-26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2011 roku
2012 1064 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Krapkowickiego oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2012 1065 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/161/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1066 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice
2012 1067 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1068 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 1069 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
2012 1070 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
2012 1071 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/177/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice
2012 1072 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
2012 1073 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1074 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 163/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
2012 1075 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka.
2012 1076 2012-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 99/XIV/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów
2012 1077 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności gminy
2012 1078 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 14/25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek
2012 1079 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”
2012 1080 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2012 roku”
2012 1081 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.103.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
2012 1082 2012-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.104.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
2012 1083 2012-07-30 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r. korekta
2012 1084 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII /149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
2012 1085 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa
2012 1086 2012-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
2012 1087 2012-07-31 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ
2012 1088 2012-07-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN.3021.13.2012 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 marca 2012 r. roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2011 rok