Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.125.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
2013 2 2013-01-02 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2012 r. do Porozumienia nr 1/BF/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.
2013 3 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Gminy Branice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest
2013 4 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/365/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 5 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/376/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn - Koźle
2013 6 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2013 7 2013-01-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2012 r.
2013 8 2013-01-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 9 2013-01-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola
2013 10 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.108.2012.IM Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXVIII/208/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017
2013 11 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2013
2013 12 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 13 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 14 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2013 15 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXIX/191/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice
2013 16 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 17 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/519/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vb” w Opolu
2013 18 2013-01-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/520/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu
2013 19 2013-01-04 ANEKS Aneks Nr 2 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000 - projekt budowlano – wykonawczy”
2013 20 2013-01-04 ANEKS Aneks Nr 11/2013 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2013 21 2013-01-04 ANEKS Aneks Nr 11/2013 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2013 22 2013-01-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2013 23 2013-01-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 24 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r.
2013 25 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/187/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
2013 26 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/284/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2013 27 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/285/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nyski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 28 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/286/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Nyski
2013 29 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy
2013 30 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
2013 31 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2013 32 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017
2013 33 2013-01-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017
2013 34 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy
2013 35 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy
2013 36 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy
2013 37 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy
2013 38 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy
2013 39 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy
2013 40 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy
2013 41 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy
2013 42 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy
2013 43 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy
2013 44 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy
2013 45 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy
2013 46 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy
2013 47 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy
2013 48 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy
2013 49 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy
2013 50 2013-01-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy
2013 51 2013-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 52 2013-01-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/436/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa
2013 53 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2013 54 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gmnie Byczyna
2013 55 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/263/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2013 56 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 57 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 58 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/346/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2013 59 2013-01-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 60 2013-01-09 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ”
2013 61 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 62 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2013 63 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 64 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 65 2013-01-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2013 66 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 67 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2013 68 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 69 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/196/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 70 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 71 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/355/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2013 72 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 73 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 74 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 75 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/274/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 76 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/301/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 77 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 78 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 79 2013-01-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/486/12 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2013 80 2013-01-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 81 2013-01-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r.
2013 82 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.134.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 83 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.136.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 84 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.138.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 85 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 86 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 87 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 88 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 89 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 90 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 91 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 92 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 93 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 94 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 95 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 96 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 97 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 98 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 99 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 100 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 101 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 102 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 103 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 104 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 105 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 106 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 107 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 126/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 108 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 127/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 109 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 110 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 111 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 112 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 113 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 114 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 115 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 116 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 117 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 118 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 119 2013-01-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice
2013 120 2013-01-11 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-60/2012/2013/73/XIII-B/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
2013 121 2013-01-11 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-2/2013/88/XI-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
2013 122 2013-01-11 INFORMACJA Informacja Nr GK.6620.144.2012.MD Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Komprachcice
2013 123 2013-01-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Opolskiego
2013 124 2013-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.29.2012 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 125 2013-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr DG.7240.30.2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 126 2013-01-11 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn – Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn – Koźle
2013 127 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 128 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy- Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 129 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/294/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2013 roku
2013 130 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2013 131 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki
2013 132 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2013 133 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 134 2013-01-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka
2013 135 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 136 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 137 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 138 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 139 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 140 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 141 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 142 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 143 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 144 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 145 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 146 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 147 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 148 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/205/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 149 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 150 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/207/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 151 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/449/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 152 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/450/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 153 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/452/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 154 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
2013 155 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania
2013 156 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/616/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 157 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/617/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 158 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/618/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 159 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 160 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 161 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 162 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 163 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2013 164 2013-01-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 165 2013-01-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 48/BF/2012 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
2013 166 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 167 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/322/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie
2013 168 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 169 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2013 170 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 171 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/111/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 172 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-154/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2013 173 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-155/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 174 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-156/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 175 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI-158/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 176 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII-161/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie zmiany Uchwały Nr X-61/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2011 w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin dla: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy LasowiceWielkie
2013 177 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/232/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 178 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 179 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 180 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/166/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 181 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 182 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 199/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 183 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 200/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 184 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 201/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 185 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 186 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 187 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 188 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 189 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 190 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/132/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 191 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/133/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 192 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 193 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 194 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2013 195 2013-01-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 196 2013-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
2013 197 2013-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 198 2013-01-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 199 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 200 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.136.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 201 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 202 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 203 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stwaki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 204 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej
2013 205 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2013 206 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2013 207 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/312/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 208 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/315/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 209 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
2013 210 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 211 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 212 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 213 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/208/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2013 214 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 215 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 216 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 217 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 218 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 219 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2012 r.
2013 220 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 221 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 222 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 223 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew
2013 224 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew
2013 225 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 226 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski oraz stawki opłaty
2013 227 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 228 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 229 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 230 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 231 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 232 2013-01-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 233 2013-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Województwa Opolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzajemnego powierzenia realizacji zadania „Kolejowych przewozów pasażerskich na liniach stycznych pomiędzy województwem opolskim i śląskim”
2013 234 2013-01-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.1.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 235 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/194/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2013 rok
2013 236 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 237 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2012
2013 238 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.223.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 239 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 240 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 241 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2013 242 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
2013 243 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 244 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 245 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2013 246 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i numerów siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 247 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2013 248 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2013 249 2013-01-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 250 2013-01-18 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 6 grudnia 2012 r. do Porozumienia Nr OZ.I.031.9.2012 Powiatu Głubczyckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 251 2013-01-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WZ.031.1.2013 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2013 252 2013-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.1.2013.IM Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXVII/192/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn na lata 2013-2017
2013 253 2013-01-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2011 roku
2013 254 2013-01-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001
2013 255 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 256 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2013 257 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/119/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 258 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/270/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 259 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dla obszaru we wsi Jełowa
2013 260 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 261 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 262 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 263 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/193/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2013-2017
2013 264 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 265 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 266 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 267 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2013 268 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 269 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokój oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu uprawnionego do udzielania tych ulg
2013 270 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 271 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 – 2016
2013 272 2013-01-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub
2013 273 2013-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 274 2013-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 275 2013-01-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 9/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 276 2013-01-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.1.2013.AR Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr XXV/195/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2013 277 2013-01-22 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 342/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r., Nr XIII.89.2012, w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
2013 278 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/227/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 279 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/228/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2013 280 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.135.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 281 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 282 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 283 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2013 284 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 285 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 286 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy
2013 287 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018
2013 288 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 289 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 290 2013-01-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/180/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 291 2013-01-24 ANEKS Aneks Nr Or. 031.7.2012 Starosty Oleskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. do porozumienia nr Or. 031.7.2012 z dnia 01-03-2012r. zawartego pomiędzy Starostą Oleskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Oleskiego
2013 292 2013-01-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2013 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku
2013 293 2013-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2013 294 2013-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 roku
2013 295 2013-01-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Głubczyckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2013 roku
2013 296 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/384/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 297 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim
2013 298 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 299 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2013 300 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/133/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 301 2013-01-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 302 2013-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 303 2013-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 304 2013-01-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 305 2013-01-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
2013 306 2013-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”
2013 307 2013-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”
2013 308 2013-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 309 2013-01-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Prudnickiego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2013 roku
2013 310 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/256/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głubczyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 311 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/377/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 312 2013-01-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka
2013 313 2013-01-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.1.2013 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 stycznia 2013 r. dotyczące powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy oraz objęcia ich działaniami profilaktyczno-motywującymi
2013 314 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2013 r.
2013 315 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/204/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2013 316 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 317 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
2013 318 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 319 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 320 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowskie, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe
2013 321 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 322 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/531/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 323 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 324 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 205/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce
2013 325 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/615/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 326 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 327 2013-01-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzeleczki
2013 328 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2013 329 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 330 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 331 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/127/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie w określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 332 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/308/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork
2013 333 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 334 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 335 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 336 2013-01-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 337 2013-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2013 roku
2013 338 2013-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi w Kadłubie w 2013 roku
2013 339 2013-01-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem w 2013 roku
2013 340 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/296/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2013 341 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/305/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok
2013 342 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 343 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 344 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2013 345 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok
2013 346 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/392/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2013 347 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 348 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/234/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 349 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/187/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 350 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/443/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 351 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/456/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 352 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/220/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/93/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 353 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Olesna
2013 354 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów
2013 355 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów
2013 356 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 357 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2013 358 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 359 2013-01-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków