Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2049 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/337/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego kategorii drogi powiatowej
2013 2050 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/355/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 2051 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2052 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/386/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2013 2053 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/291/13 Rady Gminy Branice z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
2013 2054 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/292/13 Rady Gminy Branice z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych
2013 2057 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2013 2058 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/321/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2059 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 2060 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2013 2061 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2062 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 45
2013 2063 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 46
2013 2064 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2013 2065 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 47
2013 2066 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 48
2013 2067 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono zmieniony Indykatywny Plan Inwestycyjny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
2013 2068 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 49
2013 2069 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 50
2013 2070 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 51
2013 2071 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 52
2013 2072 2013-10-01 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 53
2013 2055 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2056 2013-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2073 2013-10-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 października 2013 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji
2013 2074 2013-10-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z wykonania budżetu gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok
2013 2075 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/267/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2076 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/319/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zminay Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
2013 2077 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/320/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarpowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2078 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2079 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.181.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2080 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2081 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2082 2013-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr VI/31/03 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Strzelce Opolskie ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2083 2013-10-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-30/2013/1249/X-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Oddziału Elektrownia Opole
2013 2084 2013-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 3510/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2012 rok
2013 2085 2013-10-07 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 11/P/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 2086 2013-10-07 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Brzeskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. do Porozumienia Nr 8/P/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 2087 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
2013 2088 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/265/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2089 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2013
2013 2090 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/346/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok
2013 2091 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/347/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy
2013 2092 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/349/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2093 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/351/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Głuchołazach
2013 2094 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/359/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuchołazy
2013 2095 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
2013 2096 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/291/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2097 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/167/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2013 rok
2013 2098 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/501/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu
2013 2099 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/502/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
2013 2100 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/505/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2101 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/507/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
2013 2102 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2103 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2104 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2105 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kietrz
2013 2106 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-207/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2107 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX-209/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII-290/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2108 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 2109 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017
2013 2110 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2018
2013 2111 2013-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2013 2112 2013-10-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-39/2013/88/XII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Namysłów Sp. z o.o.
2013 2113 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek kategorii drogi powiatowej
2013 2114 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2115 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 2116 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2117 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2118 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/405/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów,wydatków i rozchodów
2013 2119 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/410/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi ul.Cybisa w Kluczborku do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2120 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 2121 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/412/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2122 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2123 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2124 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2013 2125 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2013 2126 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza
2013 2127 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2128 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych we wsiach Krasiejów i Dylaki
2013 2129 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego we wsi Szczedrzyk
2013 2130 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2131 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2132 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2013 2133 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli położonych na obszarze gminy Strzeleczki nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2134 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/193/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2135 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2136 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/370/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2137 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/371/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 2138 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2139 2013-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2140 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2141 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2013 2142 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku
2013 2143 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2144 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2013 2145 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
2013 2146 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2147 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 2148 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 2149 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/361/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2013 2150 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2151 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXII/167/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2152 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/721/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 2153 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2154 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017
2013 2155 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 2156 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2013 2157 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2158 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2159 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Popielów
2013 2160 2013-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2161 2013-10-10 DECYZJA Decyzja Nr OPO-4210-41(6)/2013/15874/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Dalkia Energy & Technical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2013 2162 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 2163 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/335/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego na 2013 rok
2013 2164 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.290.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 2165 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 2166 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/414/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 2167 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/181/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2168 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/183/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2013 2169 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/178/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 2170 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/723/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020”
2013 2171 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)
2013 2172 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/313/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską
2013 2173 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w spawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
2013 2174 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2013 2175 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki
2013 2176 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2177 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2178 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce
2013 2179 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/177/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoroszyce
2013 2180 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce
2013 2181 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/179/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2182 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/180/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2183 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/182/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2184 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/373/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2185 2013-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/35/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013
2013 2186 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2013 2187 2013-10-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
2013 2188 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/217/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2189 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2190 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2013 2191 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/355/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2192 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2193 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/361/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2194 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/280/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2195 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/283/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2013 2196 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. "Ośrodek Kultury w Niemodlinie"
2013 2197 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/286/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemodlin na lata 2013-2017
2013 2198 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/287/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inny niż Gmina Niemodlin podmiot, trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2013 2199 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/290/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin
2013 2200 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/579/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2201 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/588/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2013 2202 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/755/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 2203 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/759/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 2204 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2205 2013-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2206 2013-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2207 2013-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz
2013 2208 2013-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek
2013 2209 2013-10-15 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14 października 2013 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Bierawa przeprowadzonych w dniu 13 października 2013 r.
2013 2210 2013-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.45.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
2013 2211 2013-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.47.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2013 2212 2013-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.48.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2013 2213 2013-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.49.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
2013 2214 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
2013 2215 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2216 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2217 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/587/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 2218 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/204/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2219 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 285/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2220 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2221 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2013 2222 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 295/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017
2013 2223 2013-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Walce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 2224 2013-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 2225 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/246/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.
2013 2226 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/248/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Krapkowicki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2227 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/249/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 2228 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.196.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2013 2229 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2230 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2231 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2232 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/352/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2013 2233 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2013 2234 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/354/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka
2013 2235 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec
2013 2236 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/159/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2237 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/202/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2238 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/514/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 października 2013 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji
2013 2239 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina
2013 2240 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej
2013 2241 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu
2013 2242 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice
2013 2243 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2244 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2245 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2246 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 980/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2247 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1037/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2248 2013-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 507/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2249 2013-10-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/118/2013 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2250 2013-10-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 640/XXIII/2013 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2251 2013-10-17 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2252 2013-10-17 ANEKS Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2253 2013-10-17 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.5.2013 Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 2254 2013-10-17 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2013 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2013 2255 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki
2013 2256 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów
2013 2257 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
2013 2258 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008
2013 2259 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2013 2260 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki
2013 2261 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 1041/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2262 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 1054/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2263 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 519/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2264 2013-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2265 2013-10-18 UMOWA Umowa Nr 1/2013 Burmistrza Ujazdu; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2013 r. o partnerstwie w realizacji inwestycji drogowych
2013 2266 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 2267 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/277/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 2268 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/278/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2269 2013-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/331/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2270 2013-10-21 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 października 2013 r. Zarządu Powiatu w Głubczycach w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 2271 2013-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.72.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały Nr XXXIV/323/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych we wsiach Krasiejów i Dylaki
2013 2272 2013-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.73.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 18 października 2013 r. stwierdzam nieważność załącznika do uchwały Nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie chwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego we wsi Szczedrzyk
2013 2273 2013-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2274 2013-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.76.2013.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2275 2013-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2276 2013-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.74.2013.KN Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XXX/196/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2277 2013-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.53.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXX/241/13 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
2013 2278 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2279 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 2280 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/222/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 2281 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/224/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków
2013 2282 2013-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 531/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2283 2013-10-24 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 10 października 2013 r. do Porozumienia nr BF.3032.1.2.2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2013
2013 2284 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/220/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 2285 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2286 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2287 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty
2013 2288 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/267/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień
2013 2289 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/269/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2290 2013-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/233/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 2291 2013-10-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 150/13 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie
2013 2292 2013-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
2013 2293 2013-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/237/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2014 r.
2013 2294 2013-10-28 INFORMACJA Informacja Nr G.661.1.2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków
2013 2295 2013-10-28 INFORMACJA Informacja Nr 1/2013 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 października 2013 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2013 2296 2013-10-28 INFORMACJA Informacja Nr 2/2013 Starosty Głubczyckiego z dnia 25 października 2013 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
2013 2297 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2298 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2299 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2013 2300 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 2301 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 170/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 2302 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 171/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2303 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 173/XXV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Radłów
2013 2304 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/46/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIX/412/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2305 2013-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 19/48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2306 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/413/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2307 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2013 2308 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2014 rok
2013 2309 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2310 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i ustalenia jego statutu
2013 2311 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2312 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX-213/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2313 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 2314 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.
2013 2315 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach
2013 2316 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/181/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2317 2013-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych