Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2318 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/236/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 2319 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
2013 2320 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
2013 2321 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/271/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 2322 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2323 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 2324 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2325 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2326 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2327 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/735/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 2328 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/736/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2013 2329 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/737/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2013 2330 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/738/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2013 2331 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/744/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
2013 2332 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/745/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2333 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/747/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Opole za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opole
2013 2334 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/748/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy rabina Leo Baecka
2013 2335 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2336 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 2337 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2013 2338 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2339 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 2340 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/210/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Świerczów
2013 2341 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2014 rok
2013 2342 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2014
2013 2343 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2344 2013-11-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/217/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/13 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 2345 2013-11-04 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-47/2013/564/IX-E/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany IX taryfy dla ciepła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
2013 2346 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/13 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice
2013 2347 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2348 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 2349 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2350 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2351 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 2352 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2353 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2354 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2355 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 2356 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/225/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2357 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/226/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2358 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2359 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2360 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2361 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2362 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 2363 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2364 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/378/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/344/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2365 2013-11-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2366 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”
2013 2367 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych"
2013 2368 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2369 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie orzeczemnia nieważności części uchwały Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2370 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 20/51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXII/358/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2371 2013-11-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 03/2013 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013
2013 2372 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2373 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2013 2374 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2013 2375 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/340/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 2376 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2014
2013 2377 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim
2013 2378 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/388/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2014 r.
2013 2379 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/395/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2380 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/287/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 2381 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2382 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/289/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2383 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/315/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2384 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/318/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2385 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/319/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2386 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2013 2387 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/162/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2388 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/164/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2389 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/165/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2390 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/166/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 2391 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/205/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2392 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2393 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2013 2394 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/209/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2395 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/515/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 2396 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/516/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2397 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/517/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2013 2398 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/519/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2399 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2400 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2401 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2013 2402 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2403 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Murów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 2404 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/592/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2405 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/597/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2013 2406 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/754/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy upamiętniającej rabina Leo Baecka
2013 2407 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/330/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2408 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2409 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/332/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2410 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.185.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
2013 2411 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.188.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
2013 2412 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.189.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
2013 2413 2013-11-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.190.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2414 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/336/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2415 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/337/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2416 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna
2013 2417 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/340/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2418 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/274/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2419 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2013 2420 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2421 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
2013 2422 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/364/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok
2013 2423 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/372/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2013 2424 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 r.
2013 2425 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo Stanisława Szozdy"
2013 2426 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2427 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2428 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2429 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2430 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2431 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2432 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów
2013 2433 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupy żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 2434 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2435 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2013 2436 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 2437 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2013 2438 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2439 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
2013 2440 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2441 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 2442 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2443 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
2013 2444 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/296/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2445 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy dla gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2013 2446 2013-11-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 2447 2013-11-08 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku
2013 2448 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2449 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 roku
2013 2450 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2014 rok
2013 2451 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 2452 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/223/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII/174/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013
2013 2453 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/224/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/220/13 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 2454 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
2013 2455 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
2013 2456 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/373/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin
2013 2457 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2458 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/423/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2014-2018
2013 2459 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/424/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 2460 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/425/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2461 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/426/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2462 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/427/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 2463 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/428/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2464 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/429/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2465 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/432/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2013 2466 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe
2013 2467 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2468 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2469 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2470 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/261/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2471 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 2472 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2473 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2474 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/267/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania ulic we wsi Michałowice
2013 2475 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/292/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin
2013 2476 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/294/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2477 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/296/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2013 2478 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2479 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2480 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XLVII/292/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2013 2481 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r.
2013 2482 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/253/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2483 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2484 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2485 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/216/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów
2013 2486 2013-11-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 1083/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2487 2013-11-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/144/2013 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2488 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2489 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/227/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.
2013 2490 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2491 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2492 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2013 2493 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 2494 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/766/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2495 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/768/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 2496 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/783/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 2497 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/786/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokosci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik
2013 2498 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2499 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/186/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2500 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2501 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2502 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 1068/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2503 2013-11-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 1086/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2504 2013-11-13 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 listopada 2013 r. do Porozumienia Nr 5/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 2505 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2506 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 2507 2013-11-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/375/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2508 2013-11-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Reńska Wieś do realizacji powierzone przez Zleceniodawcę zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Gminy Reńska Wieś, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2013
2013 2509 2013-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr Nk.III.4131.1.82.2013.AP Wojewody Opolskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/156/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej
2013 2510 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok
2013 2511 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/389/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdów w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2013 2512 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-307/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 r.
2013 2513 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-309/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI-263/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2514 2013-11-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2013 2515 2013-11-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.4.2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 7 października 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2516 2013-11-15 UMOWA Umowa Nr 244/2013 Wójta Gminy Bierawa; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych”
2013 2517 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA
2013 2518 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA
2013 2519 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
2013 2520 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC
2013 2521 2013-11-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Paczków, obejmującego działki nr 427/10, 277/2, 418/17, 418/3, 418/5, 418/6, 418/12, 418/13, 418/14 i 418/16
2013 2522 2013-11-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 10/2013 Burmistrza Kolonowskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania pn; „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015”
2013 2523 2013-11-19 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-48/2013/9078/X-B/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2013 2524 2013-11-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 2525 2013-11-19 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2013 r.
2013 2526 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.296.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2014 r.
2013 2527 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.297.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2013 2528 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.300.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 2529 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.303.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2013 2530 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.304.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2531 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.305.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
2013 2532 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 2533 2013-11-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2013 2534 2013-11-21 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2013 2535 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr Z-1.1-4252/38/2012/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 40
2013 2536 2013-11-21 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Tarnów Opolski; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w miejscowości Tarnów Opolski ul. Klimasa”
2013 2537 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
2013 2538 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013 - 2017
2013 2539 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2540 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2541 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2542 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2013 2543 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 2544 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2014 rok
2013 2545 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/230/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2014 roku
2013 2546 2013-11-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 548/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2547 2013-11-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/148/2013 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2548 2013-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/183/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2013 2549 2013-11-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/187/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 2550 2013-11-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Głuchołazach
2013 2551 2013-11-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 160/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie
2013 2552 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/337/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2013 - 2018
2013 2553 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/339/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2554 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/340/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2555 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/341/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2013 2556 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 297/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok
2013 2557 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 298/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2558 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 299/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2559 2013-11-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 2560 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/423/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu
2013 2561 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/424/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2013 2562 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2013 2563 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/431/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych "Opolskie Nadzieje Olimpijskie" dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
2013 2564 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/274/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014
2013 2565 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
2013 2566 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
2013 2567 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/256/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2568 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/13 Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2569 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/439/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2014 roku
2013 2570 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/448/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2013 2571 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/767/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2013 2572 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 2573 2013-11-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2574 2013-11-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu