Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2575 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2576 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2013 2577 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2013 2578 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2579 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2580 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 2581 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2582 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 2583 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2013 2584 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2013 2585 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2586 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach
2013 2587 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2588 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2589 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2590 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok
2013 2591 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce
2013 2592 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/380/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2593 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/381/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2594 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/382/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 2595 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/385/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2596 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2597 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/387/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 2598 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 2599 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2600 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2601 2013-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2602 2013-12-02 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany
2013 2603 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.
2013 2604 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/253/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2014 r.
2013 2605 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/254/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 2606 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2607 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/280/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 2608 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/281/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2609 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/288/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2013 2610 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/289/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2611 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/290/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2612 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/291/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2613 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/293/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 2614 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/294/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2615 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/295/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2616 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r.
2013 2617 2013-12-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2618 2013-12-03 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-44/2013/77/X-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2013 2619 2013-12-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
2013 2620 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/429/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 2621 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/245/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 r.
2013 2622 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/355/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok
2013 2623 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2624 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/396/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2013 2625 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/399/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2626 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2013
2013 2627 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
2013 2628 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży
2013 2629 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.203.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2630 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.204.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2631 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2632 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2633 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na 2013 rok
2013 2634 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2635 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.211.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2636 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/444/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2013 2637 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2638 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2639 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice
2013 2640 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat
2013 2641 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/186/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2642 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/187/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2643 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/188/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2644 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2013 2645 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/190/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 2646 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/191/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2647 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2648 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/271/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 2649 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/272/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2650 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/277/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2651 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 2652 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/757/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 2653 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/758/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2014 roku
2013 2654 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/760/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
2013 2655 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/762/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2013 2656 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/763/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2013 2657 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/768/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2658 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/770/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 2659 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/203/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2660 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2013 rok
2013 2661 2013-12-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.194.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2662 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/250/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 2663 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/258/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 2664 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2665 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2013 2666 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce
2013 2667 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2668 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/168/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 2669 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/169/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2670 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2671 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”
2013 2672 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2673 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski
2013 2674 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2675 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/317/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 2676 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/322/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego
2013 2677 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznwania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2013 2678 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2679 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2680 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/172/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotórz Wielki, Gmina Turawa
2013 2681 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/173/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
2013 2682 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
2013 2683 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/13 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 2684 2013-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2685 2013-12-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 40/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB 160002
2013 2686 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/279/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku
2013 2687 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/352/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2688 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/348/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2689 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
2013 2690 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice
2013 2691 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 2692 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.195.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2693 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.196.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 2694 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.198.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 2695 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
2013 2696 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/323/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2697 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2698 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2699 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok
2013 2700 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/378/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku
2013 2701 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/379/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności
2013 2702 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2703 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/531/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2704 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/532/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2705 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/533/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2013 2706 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 2707 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/227/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2013 2708 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/375/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2709 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/379/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 2710 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/380/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
2013 2711 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/382/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2712 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2013 2713 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-217/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2714 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI-222/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2715 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2013 2716 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
2013 2717 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Murów
2013 2718 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
2013 2719 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 2720 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2721 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie
2013 2722 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 2723 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2724 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 2725 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 2726 2013-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2727 2013-12-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/157/2013 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2728 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2014 roku
2013 2729 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/226/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2730 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2013 2731 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.
2013 2732 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/269/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r.
2013 2733 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2013 2734 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/301/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 2735 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/304/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 2736 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień
2013 2737 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów w Gminie Dobrodzień
2013 2738 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/286/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2739 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2740 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku
2013 2741 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek
2013 2742 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 2743 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski
2013 2744 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Gminy Gorzów Śl. na lata 2012-2016
2013 2745 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2746 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
2013 2747 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 2748 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 2749 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2750 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/244/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2751 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2752 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/250/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2753 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/297/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2754 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/299/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2755 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/301/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. „Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”
2013 2756 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/304/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin
2013 2757 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/604/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2013 2758 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/605/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2013 2759 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/606/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/450/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2760 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/607/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/529/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2761 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/608/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 2762 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2763 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Paczków
2013 2764 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/307/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok
2013 2765 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2766 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2767 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 2768 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 174/XXVI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 2769 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 177/XXVI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 165/XXIV/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2770 2013-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 556/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 2771 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2013 2772 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/401/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/296/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nyskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2773 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/402/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/270/05 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 2774 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/403/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Nyski
2013 2775 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów
2013 2776 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2777 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2013 2778 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2779 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2013 2780 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 2781 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 2782 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków
2013 2783 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2784 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2785 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/191/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uxchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Chróścinie"
2013 2786 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/192/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2787 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2788 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2789 2013-12-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 22/61/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2790 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2791 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków
2013 2792 2013-12-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2013 2793 2013-12-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.4.2013 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
2013 2794 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów
2013 2795 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/389/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za przewóz środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy oraz wysokości opłaty manipulacyjnej na trasie Kamionek-Kamień Śląski
2013 2796 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/391/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia i zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2013 2797 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach
2013 2798 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/260/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok
2013 2799 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2800 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/787/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018
2013 2801 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/788/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2013 2802 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/791/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok
2013 2803 2013-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie
2013 2804 2013-12-12 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 10 grudnia 2013 r. do porozumienia Nr WZ.031.1.2013 zawartego w Krapkowicach w dniu 2 stycznia 2013 r.
2013 2805 2013-12-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Głubczycach
2013 2806 2013-12-12 UMOWA Umowa Nr 290/2013 Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Przygodzice z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu mieszkańcom Jankowa Przygodzkiego
2013 2807 2013-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/427/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Murów” na obszarze gminy Murów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Murów”
2013 2808 2013-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok
2013 2809 2013-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
2013 2810 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.6.2013 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Ujazd w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2811 2013-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.7.2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu Kędzierzyn-Koźle zadań Gminy Bierawa w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 2812 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2014 rok
2013 2813 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2014
2013 2814 2013-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela
2013 2815 2013-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gogolina z dnia 22 października 2013 r. w sprawie pokrywania przez Gminę Gogolin kosztów utrzymania dodatkowych etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie
2013 2816 2013-12-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczej szkoły zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 2817 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2818 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2819 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/252/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2013 2820 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2821 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/254/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2822 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/255/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2823 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2824 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 308/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2825 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2826 2013-12-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/243/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji
2013 2827 2013-12-17 ANEKS Aneks Nr 3 Burmistrza Nysy; Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 grudnia 2013 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2013 2828 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/369/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2014 r.
2013 2829 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/230/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
2013 2830 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/235/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2831 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 1112/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 2832 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 1124/13 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013  r.
2013 2833 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2834 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie
2013 2835 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2836 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2837 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/232/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2838 2013-12-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2839 2013-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2013 2840 2013-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/236/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 2841 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 2842 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/217/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 2843 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/180/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2844 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2845 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok
2013 2846 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-227/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2847 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 2848 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/184/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas dłuższy niż 3 lata
2013 2849 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
2013 2850 2013-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 r.
2013 2851 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2013 2852 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/260/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 2853 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/364/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok
2013 2854 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/13 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności, ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
2013 2855 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/354/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2856 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/356/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2857 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2014 rok
2013 2858 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2013 rok
2013 2859 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-225/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lasowice Wielkie
2013 2860 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok
2013 2861 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/776/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
2013 2862 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/778/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
2013 2863 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok
2013 2864 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 roku
2013 2865 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
2013 2866 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2013 2867 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/37/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2014
2013 2868 2013-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/39/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2013
2013 2869 2013-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003
2013 2870 2013-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.49.2013 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2013 2871 2013-12-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.50.2013 Starosty Opolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2013 2872 2013-12-23 INFORMACJA Informacja Nr 1/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Kluczbork
2013 2873 2013-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III. 4131.1.89.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu - Osiedle
2013 2874 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/278/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2013 rok
2013 2875 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/280/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2876 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-325/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2013 2877 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.215.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli na terenie gminy Chrząstowice
2013 2878 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.217.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2013
2013 2879 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2014 rok
2013 2880 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/308/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
2013 2881 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2882 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok
2013 2883 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/542/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 2884 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/547/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
2013 2885 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok
2013 2886 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 2887 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2888 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2013 2889 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r.
2013 2890 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych środków
2013 2891 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/239/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 2892 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2893 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”
2013 2894 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2013 2895 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2013 2896 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 2897 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/294/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.
2013 2898 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/295/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 2899 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”
2013 2900 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2901 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2902 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2903 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2904 2013-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis
2013 2905 2013-12-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Rozmierce, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 2906 2013-12-27 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 17/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Suchej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 2907 2013-12-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Wójta Gminy Lubsza z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2012
2013 2908 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2909 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
2013 2910 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2013 2911 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2013 2912 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/292/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2014 r.
2013 2913 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/331/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2914 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/333/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2013 2915 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
2013 2916 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/324/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2013 2917 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2918 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce
2013 2919 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/215/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok
2013 2920 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2921 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2922 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/161/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku i Nr XXXI 183/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku
2013 2923 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/253/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 2924 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/308/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2013 2925 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/309/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013
2013 2926 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/342/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 2927 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014
2013 2928 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach
2013 2929 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
2013 2930 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/323/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2013 2931 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/324/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013 r.
2013 2932 2013-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/329/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
2013 2933 2013-12-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dodatkową dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2013 2934 2013-12-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 23 grudnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2013 r.
2013 2935 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/232/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014
2013 2936 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji przynawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2013 2937 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-321/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
2013 2938 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII-324/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2014 r.
2013 2939 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2940 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2014 rok
2013 2941 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/262/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych
2013 2942 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/263/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 2943 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/256/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2944 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2945 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
2013 2946 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/326/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2947 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2948 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2013 2949 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2950 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/263/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 2951 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014
2013 2952 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2953 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 rok
2013 2954 2013-12-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/321/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 69, poz. 2098 ze zm.)
2013 2955 2013-12-31 POROZUMIENIE Porozumienie Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Opolskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań związanych z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej województwa opolskiego
2013 2956 2013-12-31 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 299/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r., Nr XXI/165/2013, w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony