Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 606 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki
2013 607 2013-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.16.2013.LM Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIII/139/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki
2013 608 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa
2013 609 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2013 610 2013-03-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013 r.
2013 611 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2013 612 2013-03-01 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2013 613 2013-03-01 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-4210-7/2013/564/IX-D/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania IX taryfy dla ciepła dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2013 614 2013-03-01 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4210-7(9)/2013/564/IX-D/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezesa URE z dnia 28 lutego 2013 r. przedłużającej okres obowiązywania IX taryfy dla ciepła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
2013 615 2013-03-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2012 
2013 616 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/329/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 617 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok
2013 618 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 619 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/290/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2013 620 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok
2013 621 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/203/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem" na: "Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem" oraz nadania nowego brzmienia statutowi tej instytucji
2013 622 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/459/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2013 rok
2013 623 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013
2013 624 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2013 625 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2013 626 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/191/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
2013 627 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 628 2013-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr V.21.2012 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „ Dolna Mała Panew” w Turawie na rok 2013
2013 629 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2013 630 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 631 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 632 2013-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 633 2013-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 634 2013-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2013 635 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego
2013 636 2013-03-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
2013 637 2013-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 638 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 639 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/267/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 640 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 641 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 642 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 643 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 644 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 645 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 646 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/11/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 647 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Walce z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2013 648 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 649 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/13/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 650 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/14/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność częsci uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 651 2013-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 5/15/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. orzekająca nieważność części uchwały Nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 652 2013-03-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Nyskiego z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2013 roku
2013 653 2013-03-06 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice
2013 654 2013-03-06 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 655 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych
2013 656 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/248/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2013 657 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 658 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 659 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXIV/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 660 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 661 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 662 2013-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 663 2013-03-07 ANEKS Aneks Nr 10 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 grudnia 2012 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2013 664 2013-03-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2013 665 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 666 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 667 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 668 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 669 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 670 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/129/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2013 671 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 672 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/156/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 673 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/144/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2013 674 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 675 2013-03-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/176/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 676 2013-03-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.16.2013 Starosty Krapkowickiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2013 677 2013-03-08 ANEKS Aneks Nr 3 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2013 678 2013-03-08 ANEKS Aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2013 679 2013-03-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-1/2013/76/X-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2013 680 2013-03-08 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 537/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXIII/301/12, w przedmiocie statutu gminy
2013 681 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2013 682 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/151/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2013 683 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 684 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 685 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów
2013 686 2013-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/325/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 687 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/404/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
2013 688 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku
2013 689 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
2013 690 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/482/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”
2013 691 2013-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/177/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2013 roku
2013 692 2013-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Komprachcice; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1763 O Opole-Komprachcice na odcinku Chmielowice-Osiny – II etap” w roku 2013
2013 693 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 694 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej
2013 695 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
2013 696 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegołowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 697 2013-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/453/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 698 2013-03-13 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 marca 2013 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2013 699 2013-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku dla którego organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki
2013 700 2013-03-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012
2013 701 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-247/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr X-114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów
2013 702 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
2013 703 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek
2013 704 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek
2013 705 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2013 706 2013-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.19.2013.AR Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie nr XXVIII/293/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
2013 707 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 708 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/164/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 709 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2013 710 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice
2013 711 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 712 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 713 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2013 714 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/185/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 715 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/185/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 716 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/581/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 717 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/583/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 718 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/584/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 719 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/593/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola
2013 720 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/259/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 721 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz
2013 722 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 723 2013-03-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/18/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 724 2013-03-14 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok  położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 725 2013-03-14 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2013 Burmistrza Olesna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2013 726 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 r.
2013 727 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych przy ul. Moniuszki i Przy ul. Targowej w Głuchołazach
2013 728 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 729 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 730 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 731 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 134/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 732 2013-03-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2013 733 2013-03-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2013 Burmistrza Gogolina z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2013
2013 734 2013-03-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 735 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/260/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Mehla w Dobrzeniu Wielkim
2013 736 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
2013 737 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy
2013 738 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/298/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 739 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/301/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 740 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 741 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz
2013 742 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2013 743 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 744 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2013 745 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
2013 746 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach
2013 747 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/242/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2013 748 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 749 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 750 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVIII/218/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 751 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/574/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 752 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/582/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 753 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/601/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 754 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/619/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 755 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/630/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku
2013 756 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/176/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok
2013 757 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku
2013 758 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
2013 759 2013-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/23/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013
2013 760 2013-03-20 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 lutego 2013 r. do Porozumienia Nr 1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie
2013 761 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 762 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/16/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważność części uchwały Nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice
2013 763 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
2013 764 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 765 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 766 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 767 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/479/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dz. nr ewid. 24, 45/2 i 46/3 zlokalizowanych w rejonie ul. J. Piłsudskiego
2013 768 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2013 769 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 770 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/144/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 771 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 772 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 773 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
2013 774 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice
2013 775 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 776 2013-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin Brzeski
2013 777 2013-03-21 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2013 778 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/245/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 779 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 780 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/414/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 781 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-171/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku
2013 782 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-177/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. o zmianie uchwały nr XXI-152/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 783 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 784 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/463/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 785 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/613/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2013 786 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2013 787 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 788 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2013 789 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 231/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka
2013 790 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2013 791 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dotyczacej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 792 2013-03-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
2013 793 2013-03-22 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-10(2)/2013/4595/BKa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa DUON Praszka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszce
2013 794 2013-03-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2013 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w roku 2013
2013 795 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
2013 796 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2013 roku
2013 797 2013-03-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 230/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2013 798 2013-03-25 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-12/2013/13616/VI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2013 799 2013-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2013 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2013 800 2013-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.7113.1.2013 Burmistrza Nysy z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2013 801 2013-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013
2013 802 2013-03-25 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2012 r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2012/2013
2013 803 2013-03-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2013 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2013
2013 804 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2013 805 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów
2013 806 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/195/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 807 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2013
2013 808 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 809 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2013 810 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niemodlin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 811 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/572/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
2013 812 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin  przyjętego uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r.
2013 813 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/145/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 814 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 815 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/635/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku
2013 816 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie
2013 817 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy
2013 818 2013-03-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII.147.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 819 2013-03-26 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 lutego 2013 r. do Porozumienia nr RW.3153.1.2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2013 820 2013-03-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr AO.3153.2.2013 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2013
2013 821 2013-03-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 822 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/217/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 823 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 824 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.245.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2013 825 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 826 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/226/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 827 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 828 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/209/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 829 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/233/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 830 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 2013 – 2017
2013 831 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice  przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r.
2013 832 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.
2013 833 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/202/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2013 834 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 835 2013-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/167/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 836 2013-03-27 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-11(4)/2013/66/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła
2013 837 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/337/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 838 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 839 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2013 840 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/207/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 841 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 842 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pzrez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna
2013 843 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 844 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/137/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2013
2013 845 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 846 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/299/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 847 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 848 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 849 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata
2013 850 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2013 r.
2013 851 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski
2013 852 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 853 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 854 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII-174/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 855 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Łubniany
2013 856 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 857 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 858 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 859 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/17/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 860 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/28/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 861 2013-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/29/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/17/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 862 2013-03-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2013 863 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 864 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 865 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu
2013 866 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2013 867 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu
2013 868 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2013 869 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2013 870 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 871 2013-03-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie