Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 872 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/464/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2013 873 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/480/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
2013 874 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki”
2013 875 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
2013 876 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 877 2013-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2013 878 2013-04-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2013 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 rok
2013 879 2013-04-02 INFORMACJA Informacja Nr 1/2013 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
2013 880 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/620/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 881 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/140/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice
2013 882 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/20/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 883 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/22/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 884 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 885 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności częsci uchwały uchwały Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2013 886 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/25/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 887 2013-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 7/26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 888 2013-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 158/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2013 889 2013-04-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.8.2013 Burmistrza Miasta Kluczborka; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Kluczborski
2013 890 2013-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
2013 891 2013-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 892 2013-04-04 ANEKS Aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 marca 2013 r. do porozumienia z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2013 893 2013-04-04 ANEKS Aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 14 marca 2013 r. do porozumienia z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Nyskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2013 894 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2013 895 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 896 2013-04-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski”
2013 897 2013-04-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2013 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 898 2013-04-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 13/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań  z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 899 2013-04-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2012 rok
2013 900 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.
2013 901 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 78/356/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2013 902 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/251/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP - 2
2013 903 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
2013 904 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/156/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2013 905 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/246/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 906 2013-04-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.21.2013.AR Wojewody Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXX/246/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 907 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/604/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
2013 908 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/269/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/467/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 123 poz.1374 z dnia 26.10.2010 r.)
2013 909 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 910 2013-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2013 911 2013-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2013
2013 912 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Bierawa na lata 2013 - 2016
2013 913 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/259/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2013 914 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/268/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017
2013 915 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2013 916 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2013 917 2013-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/665/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2013 918 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2013 i zmian budżetu Powiatu na 2013 r.
2013 919 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 920 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/282/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 921 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-263/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 922 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-268/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
2013 923 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-269/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 924 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
2013 925 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/160/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie
2013 926 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/161/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017
2013 927 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/503/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 928 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 929 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie
2013 930 2013-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.23.2013.AR Wojewody Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXVII/228/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków
2013 931 2013-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/172/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2013 roku
2013 932 2013-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2013 933 2013-04-10 ANEKS Aneks Nr 11 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2013 934 2013-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2013 935 2013-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2013 roku XIII Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Głubczyce
2013 936 2013-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2013 937 2013-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 938 2013-04-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 351/2013 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2012 r.
2013 939 2013-04-11 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-9(5)/2013/23/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Zakładu Gospodarki Komuanalnekj "ZAW-KOM" Spółka z o.o z siedzibą w Zawadzkiem
2013 940 2013-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 941 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.155.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2013 942 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
2013 943 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 944 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 945 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 946 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olesno
2013 947 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2013 948 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
2013 949 2013-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 950 2013-04-12 ANEKS Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 28.09.2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego
2013 951 2013-04-12 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
2013 952 2013-04-12 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 443/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 czerwca 2012 r. Nr XXIV/192/12 w przedmiocie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie
2013 953 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
2013 954 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2013 955 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/178/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 956 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komanalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 957 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 958 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 959 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 960 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/186/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków
2013 961 2013-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 962 2013-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/MZD/GDDKiA/2012 Generalngo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 października 2012 r. w sprawie usprawnienia wykonywania funkcji zarządców dróg przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez Prezydenta Miasta Opola, na obwodnicy północnej miasta Opola i na odcinku ul. Częstochowskiej w Opolu
2013 963 2013-04-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Niemodlina i Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji
2013 964 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-261/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2013 rok”
2013 965 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 966 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/300/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 967 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 968 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013
2013 969 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/136/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 970 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2013 971 2013-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgry, Gmina Turawa
2013 972 2013-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu
2013 973 2013-04-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
2013 974 2013-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok
2013 975 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2
2013 976 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 977 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 978 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/660/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2013 979 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/154/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 980 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 981 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 982 2013-04-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/344/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 983 2013-04-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2013 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2013 984 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1
2013 985 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/204/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 986 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 987 2013-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki
2013 988 2013-04-18 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 lutego 2013 r. do Porozumienia z dnia 14.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2013 989 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.240.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 990 2013-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.27.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XX.240.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 991 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/127/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg – umarzania , odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Izbicko lub jej jednostkom podległym
2013 992 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 993 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 994 2013-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.26.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/159/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 995 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/276/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 996 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 997 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013”
2013 998 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/346/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 999 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
2013 1000 2013-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/197/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku
2013 1001 2013-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2013 1002 2013-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1003 2013-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/343/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2013 1004 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1005 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.154.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 1006 2013-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.155.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2013 1007 2013-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.3.2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1008 2013-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2012 Zarządu Powiatu Lublinieckiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1009 2013-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1010 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 1011 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/118/2012 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 1012 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/132/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 1013 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-186/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1014 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV-188/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2013 1015 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1016 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielenia ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 1017 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/222/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice
2013 1018 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/223/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1019 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/224/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 1020 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1021 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2013 1022 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2013 1023 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 31marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
2013 1024 2013-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/167/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2013 1025 2013-04-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2013 1026 2013-04-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2012 rok
2013 1027 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/140/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2013 1028 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/140/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
2013 1029 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/141/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1030 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tę usługę
2013 1031 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski
2013 1032 2013-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2013 1033 2013-04-26 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1034 2013-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.30.2013.LM Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/180/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów
2013 1035 2013-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.32.2013.LM Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/173/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2013 - 2017
2013 1036 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI-266/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 1037 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1038 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/191/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2013 1039 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1040 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1041 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1042 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1043 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/237/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1044 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/247/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1045 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1046 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/249/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1047 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
2013 1048 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/666/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1049 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/667/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1050 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/25/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1051 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/27/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1052 2013-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/30/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/18/12 z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1053 2013-04-29 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2013 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2012 rok
2013 1054 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1055 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1056 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV-255/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 1057 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2013 roku
2013 1058 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1059 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2013 1060 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1061 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/201/13 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1062 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
2013 1063 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/467/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 1064 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/592/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2013 1065 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2013 rok
2013 1066 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pakosławice
2013 1067 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/221/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1068 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków” w 2013 roku
2013 1069 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1070 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r.
2013 1071 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1072 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/15/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1073 2013-04-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/26/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego ”Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/15/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi