Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1074 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/287/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwałyNr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku"
2013 1075 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/288/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice
2013 1076 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/295/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2013 1077 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
2013 1078 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/191/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2013 1079 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2013 r.
2013 1080 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/152/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1081 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 1082 2013-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/197/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 1083 2013-05-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 42/13 Wojewody Opolskiego z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2013 1084 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/352/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 r. na terenie województwa opolskiego
2013 1085 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/357/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
2013 1086 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1087 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2013 roku
2013 1088 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2013 r.
2013 1089 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice
2013 1090 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2013 1091 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/600/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2013 roku”
2013 1092 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/623/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
2013 1093 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/203/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój
2013 1094 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2013 1095 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród
2013 1096 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/180/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 1097 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2013 1098 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1099 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1100 2013-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1101 2013-05-07 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2013 r. do porozumienia Nr OR.031.1.2011 zawartego w dniu 15 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu
2013 1102 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompletu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik"
2013 1103 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1104 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1105 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1106 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1107 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1108 2013-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/186/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1109 2013-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 1110 2013-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 1111 2013-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 1112 2013-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2013 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2013 1113 2013-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.28.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/622/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu
2013 1114 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/208/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
2013 1115 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek
2013 1116 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/316/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2013 1117 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/317/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1118 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/318/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 1119 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 1120 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
2013 1121 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i trybu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2013 1122 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewidencyjny 554/11, 554/9, 554/6, 554/5, zlokalizowanych we wsi Okopy
2013 1123 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1124 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2013-2017
2013 1125 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/602/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IV wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
2013 1126 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/277/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek
2013 1127 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim
2013 1128 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/668/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1129 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś
2013 1130 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobra
2013 1131 2013-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2013 1132 2013-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 1133 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr FN/1/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta za 2012 rok
2013 1134 2013-05-09 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012 r.
2013 1135 2013-05-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Większyce, zlokalizowanej na terenie gmin Reńska Wieś i Kędzierzyn - Koźle, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, województwie opolskim
2013 1136 2013-05-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Kalinowicach, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 1137 2013-05-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Błotnicy Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 1138 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 1139 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego
2013 1140 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1141 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1142 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
2013 1143 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1144 2013-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/31/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1145 2013-05-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-14/2013/4594/VII-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2013 1146 2013-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/151/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2013 1147 2013-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1148 2013-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 1149 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Cisek; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku
2013 1150 2013-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2013
2013 1151 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 1152 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/505/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1153 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/165/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1154 2013-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/187/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1155 2013-05-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 1156 2013-05-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2013 1157 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/285/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego
2013 1158 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1159 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice
2013 1160 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/226/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2013
2013 1161 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2013 1162 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2013
2013 1163 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/131/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2013
2013 1164 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/426/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2013 1165 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2013 1166 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1167 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/169/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2013
2013 1168 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1169 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2013
2013 1170 2013-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/260/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
2013 1171 2013-05-16 ANEKS Aneks Nr 5 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14 marca 2013 r. do porozumienia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zawarty w dniu 14 marca 2013 roku
2013 1172 2013-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1173 2013-05-16 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OS.5.2013 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2013 1174 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1175 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa
2013 1176 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.152.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2013 rok
2013 1177 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.158.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1178 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.159.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1179 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1180 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1181 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej
2013 1182 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1183 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1184 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1185 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1186 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1187 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1188 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2013 1189 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1190 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1191 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1192 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1193 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 239/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości
2013 1194 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 240/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1195 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 241/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1196 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1197 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1198 2013-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1199 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok
2013 1200 2013-05-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.12.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok
2013 1201 2013-05-20 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-12(9)/2013/4595/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie udzielenia koncesji dla przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z o.o.
2013 1202 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2013 1203 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/201/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1204 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1205 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowa” w Łosiowie
2013 1206 2013-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2013 1207 2013-05-21 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.16.2013 Burmistrza Brzegu; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Brzeski gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
2013 1208 2013-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2013 1209 2013-05-22 ANEKS Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 15 stycznia 2013 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2013 1210 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/354/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok
2013 1211 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
2013 1212 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2013 1213 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1214 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1215 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2013 1216 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.150.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Domaszowice zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domaszowice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2013 1217 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1218 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/320/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2013 1219 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/319/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 1220 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1221 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/251/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1222 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/506/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1223 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/514/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 1224 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 1225 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 1226 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1227 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1228 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1229 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/290/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1230 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/190/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2013 1231 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany podstawy prawnej Uchwały Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków
2013 1232 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/187/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1233 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/188/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1234 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/190/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2013 1235 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1236 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
2013 1237 2013-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie
2013 1238 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2013 1239 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek
2013 1240 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/284/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2013 1241 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/32/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” mających charakter cywilnoprawny
2013 1242 2013-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/33/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad obejmowania, cofania i zbywania udziałów i akcji
2013 1243 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego
2013 1244 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2013 1245 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2013 1246 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bierawa oraz jej jednostkom organizacyjnym
2013 1247 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1248 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/637/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu położonemu w dzielnicy Grudzice
2013 1249 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/642/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1250 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/643/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1251 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/281/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczedrzyku
2013 1252 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/282/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczedrzyku
2013 1253 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/130/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 1254 2013-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/189/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1255 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.167.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 1256 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2013 1257 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.171.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1258 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1259 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/159/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2013 1260 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1261 2013-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1262 2013-05-29 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-16/2013/4595/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2013 1263 2013-05-29 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2012 rok
2013 1264 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1265 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
2013 1266 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/319/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1267 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2013 1268 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1269 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.33.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1270 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/144/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko
2013 1271 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2013 r.
2013 1272 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz granic obwodów
2013 1273 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
2013 1274 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 1275 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.29.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 1276 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1277 2013-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/245/2006 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej przez Gminę