Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1799 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/302/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmin w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1800 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
2013 1801 2013-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/304/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna
2013 1802 2013-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2012 r.
2013 1803 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2013 1804 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1805 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
2013 1806 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 1807 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/273/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1808 2013-08-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1809 2013-08-02 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-37(7)/2013/1883/IX/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2013 r. o decyzji z dnia 30 lipca 2013 r., nr OKA-4210-37(6)/2013/1883/IX/AZa, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Tauron Wytwarzanie S.A.
2013 1810 2013-08-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych "Biała" i "Lisy", zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2013 1811 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/272/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski
2013 1812 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/218/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 1813 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zatrudniania i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli psychologów, logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych oraz zasad zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy
2013 1814 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2013 rok
2013 1815 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2013 rok
2013 1816 2013-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno
2013 1817 2013-08-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie realizacji zadania realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "IV Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł"
2013 1818 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.282.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
2013 1819 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.283.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1820 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1821 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1822 2013-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie nazwy ulicy
2013 1823 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.
2013 1824 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2013 1825 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.284.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2013 1826 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie
2013 1827 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 1828 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1829 2013-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/223/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1830 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/355/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2013 1831 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/357/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 1832 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/361/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2013 1833 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/362/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr III/43/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
2013 1834 2013-08-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/365/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
2013 1835 2013-08-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-20/2013/66/X-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp z o.o. z siedzibą w Nysie
2013 1836 2013-08-12 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków
2013 1837 2013-08-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0151/P/1/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie: gmin Lewin Brzeski powiatu brzeskiego oraz Dąbrowa powiatu opolskiego
2013 1838 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/300/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok
2013 1839 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/735/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
2013 1840 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu w 2013 roku
2013 1841 2013-08-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/210/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok
2013 1842 2013-08-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2013 1843 2013-08-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA W 2012 ROKU
2013 1844 2013-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 24/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice”
2013 1845 2013-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 25/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2013 1846 2013-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 26/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2013 1847 2013-08-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 27/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2013 1848 2013-08-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 1849 2013-08-20 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2013 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2012 r.
2013 1850 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1851 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1852 2013-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok
2013 1853 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulamin przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych w Gminie Gorzów Śląski
2013 1854 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
2013 1855 2013-08-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu na lata 2012-2016
2013 1856 2013-08-22 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.15.2013 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1857 2013-08-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 1858 2013-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III. 4131.1.63.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2013 1859 2013-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III. 4131.1.65.2013.KK Wojewody Opolskiego z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV.284.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2013 1860 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/319/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok
2013 1861 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 163/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1862 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
2013 1863 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 1864 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 166/XXIV/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Radłów przedszkolach
2013 1865 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice
2013 1866 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1867 2013-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1868 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
2013 1869 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Michałowice
2013 1870 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2013 1871 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
2013 1872 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie
2013 1873 2013-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/367/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1874 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 1/2013 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 sierpnia 2013 r. do porozumienia Nr OS.3.2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku uczniow klas wielozawodowych, dla których powiat Pszczyński jest organem prowadzącym
2013 1875 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 7/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1876 2013-08-29 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Krapkowickiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 9/P/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego
2013 1877 2013-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.2.2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatu Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1878 2013-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.4.2013 Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2013 1879 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.189.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2013 1880 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1881 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głubczyce
2013 1882 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce
2013 1883 2013-08-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly
2013 1884 2013-08-30 ANEKS Aneks Nr 2 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2013 r. do Porozumienia Nr 13/P/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego