Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2118 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/480/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 2276 O ul. Budowlanych w Strzelcach Opolskich i drogi nr 2277 O ul. Budowlanych - boczna w Strzelcach Opolskich
2014 2119 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2120 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2121 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/314/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2122 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski
2014 2123 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim
2014 2124 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
2014 2125 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/361/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2126 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/365/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2127 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/284/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 2128 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/285/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2129 2014-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/287/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis
2014 2130 2014-10-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2014 2131 2014-10-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-1/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie realizacji wykonania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2014 r. i 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2014 2132 2014-10-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-2/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonywania zadania związanego z udzielaniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2014 2133 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2014 2134 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/305/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2014 2135 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/308/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2015 r.
2014 2136 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/327/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 2137 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/325/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.
2014 2138 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/382/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2139 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/385/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów burmistrza
2014 2140 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/387/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2014 2141 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-285/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2142 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 2143 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/458/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2144 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/459/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2145 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/408/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2146 2014-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/410/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 2147 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/517/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
2014 2148 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/435/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok
2014 2149 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/331/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 2150 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/322/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 2151 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/324/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2152 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/452/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 2153 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2154 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/457/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru burmistrza.
2014 2155 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/673/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2156 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/675/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2157 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/676/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16
2014 2158 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA
2014 2159 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 2160 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/744/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r.
2014 2161 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/746/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 2162 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/952/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 2163 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018
2014 2164 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/965/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym w Opolu
2014 2165 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2166 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/375/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 2167 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/379/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2168 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 2169 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach
2014 2170 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/283/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach
2014 2171 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu
2014 2172 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 2173 2014-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr L/383/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2014 roku
2014 2174 2014-10-03 ANEKS Aneks Nr ED.0331.48.A3.2014 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 1 września 2014 r. do porozumienia z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 2175 2014-10-03 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 2176 2014-10-06 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Tarnowie Opolskim, gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, województwo opolskie
2014 2177 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/443/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 2178 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/447/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2179 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/448/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 2180 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2181 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2182 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/436/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 2183 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 2184 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/439/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2014 2185 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Głogówek
2014 2186 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/469/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30
2014 2187 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/470/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Malni, przy ul. Podgórnej 3
2014 2188 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/471/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3 w Malni
2014 2189 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/472/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim w Górażdżach
2014 2190 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/473/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Gogolinie
2014 2191 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/479/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2192 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 2193 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia Kietrz w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza
2014 2194 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz
2014 2195 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza
2014 2196 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/289/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2197 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/386/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 2198 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/388/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2199 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/317/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszanka w roku 2014
2014 2200 2014-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/319/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2014 2201 2014-10-06 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego
2014 2202 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/516/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Wojewóztwa Opolskiego na 2014 rok
2014 2203 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/400/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 2204 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2205 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/249/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2206 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/252/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
2014 2207 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/253/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny
2014 2208 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/360/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów
2014 2209 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/361/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice
2014 2210 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice
2014 2211 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/363/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice
2014 2212 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/364/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki
2014 2213 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/365/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice
2014 2214 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/366/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice
2014 2215 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/367/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś
2014 2216 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/368/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany
2014 2217 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/369/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice
2014 2218 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/370/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice
2014 2219 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/371/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice
2014 2220 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 369/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 2221 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 222/XXXIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 2222 2014-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/385/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej przebiegu oraz nadania nazwy dla gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2014 2223 2014-10-07 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-28/2014/9078/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia XI taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2014 2224 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/345/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 2225 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego
2014 2226 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/308/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej
2014 2227 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/309/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Strzeleczki kategorii drogi powiatowej
2014 2228 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/312/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 2229 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr L/313/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 2230 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/460/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia na 2015 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2014 2231 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/388/14 Rady Gminy Branice z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2014 2232 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/389/14 Rady Gminy Branice z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2233 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 2234 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/403/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2014 2235 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/404/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2236 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 2237 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/939/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2238 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/946/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
2014 2239 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/947/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2240 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/948/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2241 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LXII/951/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2014 2242 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów
2014 2243 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2244 2014-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/305/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 2245 2014-10-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/118/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2246 2014-10-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/120/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2247 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/327/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Głogówek kategorii drogi powiatowej
2014 2248 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 691/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2249 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis
2014 2250 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX-385/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 2251 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/273/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 2252 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/555/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 2253 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/557/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork
2014 2254 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/562/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2014 2255 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/247/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2256 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2257 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/249/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce
2014 2258 2014-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2259 2014-10-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 2260 2014-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN. VI.743.47.2014.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2014 r. w srawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/330/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
2014 2261 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 1496/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 2262 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2014 2263 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 2264 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2265 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/393/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie i nadania jej Statutu
2014 2266 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/395/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/336/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2014
2014 2267 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/399/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 lipca 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy zmienionej uchwałą nr XXIV/197/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2000 roku
2014 2268 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/406/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 6 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2014 2269 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/407/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2270 2014-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/47/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2014
2014 2271 2014-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.82.2014.IM Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr LIII/433/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2014 2272 2014-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/387/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 2273 2014-10-14 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu
2014 2274 2014-10-14 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 2275 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 2276 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2277 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/347/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza
2014 2278 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 2279 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/330/2014. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2280 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmian w budźecie gminy na rok 2014
2014 2281 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2014 2282 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego
2014 2283 2014-10-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.296.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 2284 2014-10-16 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 września 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2014 2285 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 1511/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 2286 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Branice z dnia 13 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2014 2287 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/322/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
2014 2288 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2289 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 370/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości
2014 2290 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/281/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 23 września 2014 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Rudniki
2014 2291 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr L/384/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2292 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 2293 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 2294 2014-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Walce z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 2295 2014-10-17 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-41/2014/88/XIII-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
2014 2296 2014-10-17 UMOWA Umowa Nr DP.7.2014 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego na budowę sygnalizacji świetlnej
2014 2297 2014-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/464/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 2298 2014-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LXIII/953/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 2299 2014-10-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/123/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2300 2014-10-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/126/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2301 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/558/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów
2014 2302 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/559/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Dolna
2014 2303 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice
2014 2304 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/561/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka część północna
2014 2305 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
2014 2306 2014-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej
2014 2307 2014-10-21 DECYZJA Decyzja Nr OPO-4210-49(7)/2014/15874/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Dalkia Energy& Technical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2014 2308 2014-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 693/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 2309 2014-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/394/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ul. Leśnej
2014 2310 2014-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/53/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Gmin Śląska Opolskiego albo odraczania ich spłaty lub rozkładania na raty
2014 2311 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/281/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2312 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/287/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 2313 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.284.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2314 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.285.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2315 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.286.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Chrząstowice w ramach pomocy de minimis na lata 2014 - 2020
2014 2316 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.292.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 2317 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie
2014 2318 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/357/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu
2014 2319 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/362/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 2320 2014-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/365/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2321 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/313/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
2014 2322 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/456/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2323 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/457/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2324 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/458/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2325 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/459/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 2326 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 2327 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
2014 2328 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/261/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 2329 2014-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/263/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2330 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/358/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Spórok
2014 2332 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/360/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie
2014 2333 2014-10-28 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-3/14 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych w Rządowym programie na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
2014 2334 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2335 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2336 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2337 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2338 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/313/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląski z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia kryterów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Gorzów Śląski
2014 2339 2014-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/321/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 20 października 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2340 2014-10-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/130/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 2342 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/315/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2014 2343 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/446/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 2344 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.374.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015 r.
2014 2345 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.376.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 2350 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/332/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2352 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 2358 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/976/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2014 2360 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/981/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2014 2361 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/982/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2014 2362 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/984/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży Piastowskiej w Opolu
2014 2363 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/985/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2
2014 2364 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/986/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Czaplaka
2014 2367 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 227/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
2014 2368 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 228/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2369 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 229/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2375 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018
2014 2341 2014-10-31 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2014 2346 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/327/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014
2014 2347 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/329/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2014 2348 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/330/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2349 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/331/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 2351 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/333/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2353 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 2354 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2355 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy
2014 2356 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy
2014 2357 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/975/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 2359 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/977/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2365 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LXV/987/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2014 2366 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/374/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 2370 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/414/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2371 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/415/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2372 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
2014 2373 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.
2014 2374 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/420/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 2376 2014-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/422/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 2331 2014-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/359/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe