Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 259 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
2014 260 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/272/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 261 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 262 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 263 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 264 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 265 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania niektórych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 266 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 267 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 268 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 269 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/241/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 270 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2014
2014 271 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 272 2014-02-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 273 2014-02-03 ANEKS Aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2014 274 2014-02-03 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. o sprostowaniu błędu
2014 275 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/422/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/416/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 276 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/424/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 277 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/272/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 278 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 279 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/264/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 280 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/265/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 281 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.206.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 282 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.207.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 283 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/244/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 284 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/248/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 285 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/249/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 286 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1
2014 287 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
2014 288 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
2014 289 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
2014 290 2014-02-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
2014 291 2014-02-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/13/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 292 2014-02-04 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.6621.21.28.2012 Starosty Oleskiego z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 0001 - Aleksandrów, 0008 - Kiczmachów, 0004 - Kik, 0005 - Kowale, 0006 - Kowale-Parcela, 0007 - Kozioł, 0012 - Przedmość, jednostka ewidencyjna 160804_5 Praszka- obszar wiejski
2014 293 2014-02-04 INFORMACJA Informacja Nr GKM.I.6621.21.29.2012 Starosty Oleskiego z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 0002 - Brzeziny, 0009 - Kuźniczka, 0011 - Prosna, 0013 - Rosochy, 0014 - Rozterk, 0015 - Skotnica, 0017 - Strojec, 0018 - Szyszków, 0019 - Tokary, jednostka ewidencyjna 160804_5 Praszka- obszar wiejski
2014 294 2014-02-04 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 lutego 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2014 r.
2014 295 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/264/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu transportowego
2014 296 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 297 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 298 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/239/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji przynawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2014 299 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/266/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2014
2014 300 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 301 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 302 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 303 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/274/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa
2014 304 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/181/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 305 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/183/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2014 306 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/186/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 307 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/187/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad wyżywienia dziecka
2014 308 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014-2018
2014 309 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 310 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2014 311 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.209.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2014 312 2014-02-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII.210.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 313 2014-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.1.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 314 2014-02-05 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 28 stycznia 2014 r. do porozumienia nr WZ.031.1.2014 zawartego w Krapkowicach w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 315 2014-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr CZK.5511.1.2014 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 316 2014-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Krapkowicki z dnia 30 stycznia 2014 r. z działalności KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
2014 317 2014-02-05 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 318 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/414/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 319 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/367/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 320 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/368/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 321 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 322 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/371/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 323 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/373/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 324 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/399/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 325 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/310/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 326 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 327 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/317/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 328 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/318/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2014 329 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/330/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 330 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/331/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 331 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/332/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 332 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2014 333 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 334 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski
2014 335 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2014 336 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 stycznia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 337 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/270/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 338 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 339 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/273/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 340 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/200/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 341 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie na lata 2014-2020
2014 342 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 343 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 344 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 345 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 346 2014-02-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/201/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 347 2014-02-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko - Burgrabicka PLH160004
2014 348 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 349 2014-02-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr RW.3153.1.2014 Burmistrza Krapkowic; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2014 350 2014-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Starosty Nyskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 351 2014-02-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Strzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 352 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/320/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeg
2014 353 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/321/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 354 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
2014 355 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/269/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności
2014 356 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/270/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 357 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/272/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
2014 358 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 359 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/278/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 360 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/339/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 361 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 362 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/348/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 363 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/350/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014
2014 364 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/397/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 365 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/398/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 366 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/399/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy
2014 367 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/401/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 368 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/402/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 369 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 370 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/798/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 371 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/802/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”
2014 372 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/805/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn. „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”
2014 373 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/807/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 374 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/809/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 375 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/816/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 376 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/827/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 377 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/828/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bazdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2014 roku
2014 378 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/829/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 379 2014-02-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata
2014 380 2014-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina"
2014 381 2014-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębina”
2014 382 2014-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Złote Bagna”
2014 383 2014-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Smolnik”
2014 384 2014-02-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kokorycz”
2014 385 2014-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2014 Burmistrza Krapkowic; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie objęcia przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
2014 386 2014-02-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 387 2014-02-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrz Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Prudnik
2014 388 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/264/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013- 2016
2014 389 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 390 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 391 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/349/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 392 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/555/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
2014 393 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/561/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 394 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/562/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 395 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/563/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 396 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/564/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
2014 397 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 - 2020
2014 398 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 399 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2014 400 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
2014 401 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 402 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 403 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 404 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2014-2018
2014 405 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/237/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 406 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 407 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/255/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 408 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/261/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych
2014 409 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/263/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020"
2014 410 2014-02-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/264/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 - 2020
2014 411 2014-02-10 ANEKS Aneks Nr 12/2014 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2014 r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek
2014 412 2014-02-10 ANEKS Aneks Nr 12/2014 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin
2014 413 2014-02-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 1/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 414 2014-02-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2013 rok
2014 415 2014-02-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2013
2014 416 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 417 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie odżywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 418 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 r.
2014 419 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2014 roku
2014 420 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2014 421 2014-02-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 422 2014-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Oleskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich w roku 2014
2014 423 2014-02-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Oleskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach w roku 2014
2014 424 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka
2014 425 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 stycznia 2014 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki
2014 426 2014-02-11 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 7 stycznia 2014 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice
2014 427 2014-02-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
2014 428 2014-02-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
2014 429 2014-02-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2014 Starosty Oleskiego z dnia 5 lutego 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2013 roku
2014 430 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr L/374/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 431 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.228.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 432 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.229.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 433 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 434 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/296/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2014 435 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/297/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020
2014 436 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/301/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 437 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2014 438 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 439 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 440 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/274/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
2014 441 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/800/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu
2014 442 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 317/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok
2014 443 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 319/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
2014 444 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 320/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 445 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 321/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 446 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 324/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 447 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 326/XXXVIIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 448 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 329/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 449 2014-02-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/189/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
2014 450 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 451 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.207.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 452 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.209.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 453 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.210.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
2014 454 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 455 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/403/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej
2014 456 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 457 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 458 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020
2014 459 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 460 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy
2014 461 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/234/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 462 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 463 2014-02-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
2014 464 2014-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2014 465 2014-02-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 11/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2014 466 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/265/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 467 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 468 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy stanowiących składniki wynagrodzenia, a także podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
2014 469 2014-02-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 470 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 471 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.226.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 472 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 473 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 474 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/319/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 475 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/273/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 476 2014-02-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2014 477 2014-02-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/825/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
2014 478 2014-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Opolu
2014 479 2014-02-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 480 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 11 Burmistrza Lewina Brzeskiego; Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2013 r. do Porozumienia z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski
2014 481 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 12 Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2014 r. do Porozumienia z dnia 11.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2014 482 2014-02-18 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 17 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 14.10.2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego
2014 483 2014-02-18 INFORMACJA Informacja Starosty Prudnickiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków obejmujących obręby jednostki ewidencyjnej Głogówek – obszar wiejski
2014 484 2014-02-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego za rok 2013
2014 485 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-333/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI-269/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 486 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-334/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 487 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-335/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 488 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-338/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 489 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 490 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 491 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 492 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 493 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania
2014 494 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lubrza
2014 495 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/258/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 45 sztuk lipy drobnolistnej i 1 sztuki lipy szerokolistnej
2014 496 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/259/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lipy drobnolistnej
2014 497 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/638/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 498 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/639/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 499 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/642/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Nysa oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 500 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/643/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Nysa oraz zasad jego ustalania
2014 501 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/645/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 502 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/653/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 503 2014-02-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/654/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2014 504 2014-02-20 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy DOBRODZIEŃ
2014 505 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/379/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 506 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim w 2014 r.
2014 507 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/329/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 508 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/330/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2014 509 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/332/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 510 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/333/14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2014 r.
2014 511 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/181/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 512 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/182/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 513 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 514 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 515 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/183/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 516 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/184/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2014 517 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/270/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 518 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 519 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013
2014 520 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 521 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/229/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 522 2014-02-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/230/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzeleczki do stanu faktycznego
2014 523 2014-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Nyskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2014 524 2014-02-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Nyskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu nyskiego w 2014 roku
2014 525 2014-02-24 POROZUMIENIE Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania Państwowej Straży Rybackiej w Opolu zadania polegającego na wykonywaniu obowiązków wojewody określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
2014 526 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014
2014 527 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/251/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 528 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/179/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 529 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 530 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 531 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2014 532 2014-02-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/220/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 533 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/294/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr V/29/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 534 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/227/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 535 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Barucie wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy
2014 536 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/280/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 537 2014-02-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 538 2014-02-26 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 314/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. Nr XXXI/286/13 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania
2014 539 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/406/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 540 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/407/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 541 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/408/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zawadzkie
2014 542 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/410/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, zmienionej Uchwałą Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r.
2014 543 2014-02-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 544 2014-02-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 4/02/2014 Starosty Namysłowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ PROMYK” w Kamiennej w Powiecie Namysłowskim
2014 545 2014-02-27 INFORMACJA Informacja Nr GKM-I.6621.13.9.2013 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 0031-Kadłub Wolny, 0035-Knieja, 0050-Łąka, 0056-Osiecko, 0059-Siedliska, 0060-Poczołków, 0061-Prusków, 0063-Radawie, 0093-Zębowice, jednostka ewidencyjna 160807_2 Zębowice obszar wiejski
2014 546 2014-02-27 INFORMACJA Informacja Nr GKM-I.6621.14.9.2013 Starosty Oleskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych 0003-Biskupice, 0021-Ligota Oleska, 0022-Kolonia Biskupska, 0005-Karmonki Nowe, 0040-Kościeliska, 0065-Radłów, 0076-Sternalice, 0087-Wichrów, 0090 -Wolęcin, jednostka ewidencyjna 160805_2 Radłów obszar wiejski
2014 547 2014-02-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BSSiZ/1/2014 Burmistrza Brzegu; Wójta Gminy Olszanka z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka
2014 548 2014-02-27 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Murów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 od km 16+344 do km 28+583” w roku 2014
2014 549 2014-02-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Z DZIAŁALNOŚCI kOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2013 ROK
2014 550 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 551 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 552 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/215/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2014 553 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku
2014 554 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 555 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020"
2014 556 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/254/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 557 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/256/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2014 558 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/257/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2014 559 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/248/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 560 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/249/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 561 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Górna
2014 562 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 563 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 564 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 565 2014-02-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/353/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017"
2014 566 2014-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
2014 567 2014-02-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kluczborskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w Domu Dziecka "Nasz Dom Bogacica - Bąków"