Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 568 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/451/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 569 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/428/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 570 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/338/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce
2014 571 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 572 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/214/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 573 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 574 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/296/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu opłatności oraz zwolnień z opłaty targowej
2014 575 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 576 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 577 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 578 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lubsza
2014 579 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 580 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 581 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 582 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/309/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lubsza
2014 583 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 185/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 584 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/XXVIII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Biskupicach
2014 585 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 586 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/252/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 587 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.214.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 588 2014-03-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII.219.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 589 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/454/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2014 590 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/407/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2014 591 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/408/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 592 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/409/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 593 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/412/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 594 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/413/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 595 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/358/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 596 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/359/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2014 597 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/360/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 598 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/361/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
2014 599 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/363/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 600 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/272/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
2014 601 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/234/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2014 602 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 603 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/240/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
2014 604 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/241/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 605 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 606 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 607 2014-03-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 608 2014-03-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr GN.7113.1.2014 Burmistrza Brzegu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg
2014 609 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/196/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 610 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/414/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2014 611 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/428/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 612 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 613 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 614 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/845/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 615 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/846/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 616 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz - Osiedle
2014 617 2014-03-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/288/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 618 2014-03-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2014
2014 619 2014-03-05 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-2/2014/23/XI-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
2014 620 2014-03-05 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 621 2014-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.19.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały XLI/269/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia tych opłat
2014 622 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/406/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 623 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/408/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Głuchołazy oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 624 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/409/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Głuchołazy oraz zasad jego ustalania
2014 625 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/412/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2014 roku
2014 626 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/193/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2014
2014 627 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/426/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014"
2014 628 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/306/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 629 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/307/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 630 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej
2014 631 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013 r.
2014 632 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/278/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 633 2014-03-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 634 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/282/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2014
2014 635 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
2014 636 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek”
2014 637 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek”
2014 638 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/571/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2014 639 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/574/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 640 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/575/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 641 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 642 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 643 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-239/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego
2014 644 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-242/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
2014 645 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-243/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014 646 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV-245/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 647 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
2014 648 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/200/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
2014 649 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/201/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
2014 650 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/842/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 651 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/843/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prudnik
2014 652 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 653 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/238/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 654 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/243/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
2014 655 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 656 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2014 657 2014-03-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/249/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”
2014 658 2014-03-07 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
2014 659 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.6.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 660 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.7.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie stweirdzenia nieważności uchwały Nr XXX.226.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 661 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 662 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/288/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 663 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/262/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 664 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Ślaskim do wydawania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego decyzji administracyjnych dotyczacych dodatku energetycznego
2014 665 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 666 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz ustalenia odpłatności za pobyt dziecka u opiekuna dziennego oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie
2014 667 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/814/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 668 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/815/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 669 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/822/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu
2014 670 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/827/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 671 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/830/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 672 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 673 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/252/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/13 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reńska Wieś
2014 674 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/253/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Reńska Wieś do stanu faktycznego
2014 675 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/210/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 676 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/258/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 677 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/263/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków
2014 678 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXXIII/267/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2014 roku
2014 679 2014-03-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/268/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie
2014 680 2014-03-10 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2014 681 2014-03-10 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2014
2014 682 2014-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.24.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII.209.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2014 683 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/243/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 684 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 685 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 686 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 687 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/267/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śląski na 2014 r.
2014 688 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/336/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno
2014 689 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/339/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgow wyborczych Gminy Olesno do stanu faktycznego
2014 690 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/340/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Olesno do stanu faktycznego
2014 691 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/347/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 692 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/211/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 693 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 694 2014-03-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/213/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 695 2014-03-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu
2014 696 2014-03-11 INFORMACJA Informacja Nr 1/14 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce
2014 697 2014-03-11 Zestawienie Zestawienie Nr 1.2014 Burmistrza Olesna z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Olesno
2014 698 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/382/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 699 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/386/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 700 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/393/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Byczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 701 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/191/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 702 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/185/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice
2014 703 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/187/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2014 704 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/188/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 705 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/191/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego
2014 706 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/324/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 707 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/326/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Niemodlin
2014 708 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/824/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu
2014 709 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/281/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka
2014 710 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 711 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/209/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 712 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/210/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 713 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/287/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2014 714 2014-03-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 595/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 715 2014-03-12 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa
2014 716 2014-03-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2014 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 717 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/284/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIV/253/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu „Opolskiej Karty Rodziny 3 +” dla gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 718 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/285/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXIII/243/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017
2014 719 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 720 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/327/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzęczkowice
2014 721 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościejowice
2014 722 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góra
2014 723 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/330/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabin
2014 724 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/331/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gracze
2014 725 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec
2014 726 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/333/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaczowice
2014 727 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/334/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2014 728 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/335/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasna Góra
2014 729 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/336/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipno
2014 730 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/337/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszowice
2014 731 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/338/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszowiczki
2014 732 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/339/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałówek
2014 733 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/340/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Molestowice
2014 734 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/341/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowa
2014 735 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/342/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radoszowice
2014 736 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/343/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi
2014 737 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/344/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszkowice
2014 738 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/345/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rutki
2014 739 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/346/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędziwojowice
2014 740 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/347/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sady
2014 741 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarny Wielkie
2014 742 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/349/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec Śląski
2014 743 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/350/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnówka
2014 744 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/351/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnica
2014 745 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/352/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tłustoręby
2014 746 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/353/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wydrowice
2014 747 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/354/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie nadania statutu sołectw
2014 748 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
2014 749 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 750 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 751 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 752 2014-03-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 753 2014-03-13 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-6/2014/4594/VII-B/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2014 754 2014-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 755 2014-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2014 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 756 2014-03-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2014 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 757 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 758 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/298/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2014 759 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.323.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 760 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.324.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 761 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.328.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 762 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.329.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 763 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.330.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej
2014 764 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/478/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2014 765 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/491/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 766 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/492/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 767 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/496/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 768 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/497/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian po stronie przychodów i wydatków
2014 769 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/500/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
2014 770 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/206/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki
2014 771 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 772 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 773 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/213/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki
2014 774 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/215/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 775 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 776 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2014 777 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2014 778 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 779 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/835/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 780 2014-03-17 UCHWAŁA Uchwała Nr 6/7/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 781 2014-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 782 2014-03-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 783 2014-03-17 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr WL.GW.7113.1.2014 Burmistrza Nysy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego , położonych na obszarze Gminy lub jej części
2014 784 2014-03-17 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Starosty Kluczborskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok
2014 785 2014-03-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.321.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 786 2014-03-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr AO.120.11.2014 Starosty Krapkowickiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
2014 787 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 788 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/325/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 789 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/326/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu
2014 790 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/327/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 791 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/328/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazw ulicom na terenie Gminy Brzeg
2014 792 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/329/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/320/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeg
2014 793 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/330/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2014 794 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/331/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 795 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/333/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania zasiłku na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 796 2014-03-19 UCHWAŁA Uchwała Nr L/335/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/259/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
2014 797 2014-03-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OR.031.2.2014 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2014 roku
2014 798 2014-03-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z dnia 12 marca 2014 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2013 rok
2014 799 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/455/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”
2014 800 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 801 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 802 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/407/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej
2014 803 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 804 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/323/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 805 2014-03-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/324/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 806 2014-03-20 ANEKS Aneks Nr 2 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic z dnia 17 marca 2014 r. do porozumienia nr WZ.031.1.2014 zawartego w Krapkowicach w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2014 807 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 808 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2014 809 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/308/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień
2014 810 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego
2014 811 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/313/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 812 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/356/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
2014 813 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/361/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminmy na rok 2014
2014 814 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/369/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2014 815 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/370/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 816 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/373/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2014 817 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/375/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Górnej w Krzanowicach
2014 818 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.216.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaszowice
2014 819 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 820 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2014 821 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 822 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/410/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2014 823 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/412/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 824 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/319/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 825 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/320/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
2014 826 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/328/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 827 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 828 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 829 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 830 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/274/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2014 roku
2014 831 2014-03-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 832 2014-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
2014 833 2014-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2014 834 2014-03-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2014 835 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/310/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego
2014 836 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/237/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 837 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/245/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2014 838 2014-03-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna
2014 839 2014-03-24 INFORMACJA Informacja Nr 1/2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jego części
2014 840 2014-03-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 841 2014-03-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 842 2014-03-25 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 25 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Paczków
2014 843 2014-03-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 17 marca 2014 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok
2014 844 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/275/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski
2014 845 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 846 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
2014 847 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2014 848 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/287/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostoswowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2014 849 2014-03-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
2014 850 2014-03-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 marca 2014 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Opole "Lustro czynszowe" za 2013 rok
2014 851 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/462/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 852 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/463/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 r. na terenie województwa opolskiego.
2014 853 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/471/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2014 854 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/388/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
2014 855 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/338/14 Rady Gminy Branice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 856 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/343/14 Rady Gminy Branice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 857 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 858 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014
2014 859 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Kietrz
2014 860 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/329/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kietrz
2014 861 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/331/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kietrz do stanu faktycznego
2014 862 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/332/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kietrz do stanu faktycznego
2014 863 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 864 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 865 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie
2014 866 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/365/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Ozimek do stanu faktycznego
2014 867 2014-03-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/366/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2014 868 2014-03-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 11/03/2014 Starosty Namysłowskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 r. średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim
2014 869 2014-03-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Głubczycach
2014 870 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/258/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 871 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.236.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 872 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.237.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrząstowice
2014 873 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.238.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 874 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.239.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 875 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.242.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrząstowice
2014 876 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.244.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 877 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.245.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2014 878 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.246.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 879 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 880 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych
2014 881 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/348/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 882 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2014 883 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 884 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/310/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 885 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 886 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 887 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 888 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 889 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2014 890 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzelce Opolskie do stanu faktycznego
2014 891 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
2014 892 2014-03-31 UCHWAŁA Uchwała Nr 1261/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 893 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok
2014 894 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 165/14 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013
2014 895 2014-03-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003
2014 896 2014-03-31 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 20 marca 2014 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Gminy Praszka
2014 897 2014-03-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego