Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 898 2014-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
2014 899 2014-04-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Głubczyckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2014 roku
2014 900 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/439/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 901 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2014 902 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI.253.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 903 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/197/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany treści uchwały budżetowej na rok 2014
2014 904 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/198/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 905 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/199/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad wyżywienia dziecka
2014 906 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/203/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2014 907 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/187/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly
2014 908 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 909 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 910 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 911 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/287/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pokój
2014 912 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/294/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 913 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/297/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
2014 914 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 915 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/301/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 916 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 917 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/307/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2014 918 2014-04-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/308/204 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn
2014 919 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 920 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 921 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis
2014 922 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 923 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/292/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2014-2018
2014 924 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/293/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bierawa
2014 925 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/294/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych
2014 926 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/397/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 927 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/415/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 928 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/416/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
2014 929 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/417/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego
2014 930 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/418/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Głuchołazy do stanu faktycznego
2014 931 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/421/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuchołazy
2014 932 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/422/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy, będących własnością Gminy Głuchołazy
2014 933 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/438/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 934 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr Nr XXXV-247/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-238/14 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 935 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-248/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-237/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 936 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-251/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 937 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-253/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
2014 938 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/439/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Krapkowice do stanu faktycznego i zmiany nazw i adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 939 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/441/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Krapkowice do stanu faktycznego
2014 940 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/359/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2014 941 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/360/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2014 942 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/361/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2014 943 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.222.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
2014 944 2014-04-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX.223.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2014 945 2014-04-03 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 775/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok
2014 946 2014-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.29.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/642/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Nysa oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 947 2014-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.30.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat
2014 948 2014-04-03 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok  położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 949 2014-04-04 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2014 950 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 951 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/287/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dąbrowa do stanu faktycznego
2014 952 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/289/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej gminy Dąbrowa
2014 953 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 954 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/315/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
2014 955 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/316/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 956 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/323/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 957 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/324/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2014 958 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/326/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2014 959 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2014 960 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/333/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 961 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/334/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2014 962 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/337/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 963 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/257/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej
2014 964 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/258/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014- 2018
2014 965 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
2014 966 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 967 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Walce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 968 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku
2014 969 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/249/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 970 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/250/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 971 2014-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/251/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 972 2014-04-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2014 Burmistrza Kolonowskiego; Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 973 2014-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.36.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/338/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce
2014 974 2014-04-04 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Otmuchowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok
2014 975 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-344/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 976 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV-346/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2014 rok”
2014 977 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/581/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 978 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/583/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 979 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/586/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 980 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/587/2014 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
2014 981 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/593/2014 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 982 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/598/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2014 983 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/599/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilny
2014 984 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/600/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2014 985 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/507/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Kluczbork do stanu faktycznego
2014 986 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/508/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu obwodów głosowania gminy Kluczbork do stanu faktycznego
2014 987 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/509/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2014 988 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/511/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 989 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
2014 990 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/847/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 991 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/859/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 992 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/231/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 993 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/235/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014”
2014 994 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/237/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki
2014 995 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/238/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Strzeleczki do stanu faktycznego
2014 996 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 997 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 998 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
2014 999 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2014 1000 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
2014 1001 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1002 2014-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/361/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1003 2014-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2014 1004 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/273/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
2014 1005 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/281/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 r.
2014 1006 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1007 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LV/355/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1008 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/836/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 1009 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/837/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku”
2014 1010 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/839/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2014 1011 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/841/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2014 1012 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/843/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego
2014 1013 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/844/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Karnym, Areszcie Śledczym, Domu Studenckim „Niechcic” w Opolu
2014 1014 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/328/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1015 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru i określenia wysokości za inkaso
2014 1016 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1017 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
2014 1018 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/157/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w formie pieniężnej
2014 1019 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2014 1020 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
2014 1021 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2014 r.
2014 1022 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/258/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1023 2014-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 334/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014
2014 1024 2014-04-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2013 r.
2014 1025 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/342/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2014
2014 1026 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/345/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1027 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/346/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Brzeg do stanu faktycznego
2014 1028 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/347/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Brzeg do stanu faktycznego
2014 1029 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/277/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 1030 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/282/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 1031 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/259/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1032 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1033 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1034 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1035 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania
2014 1036 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 331/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1037 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1038 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Skarbimierz
2014 1039 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skarbimierz do stanu faktycznego
2014 1040 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1041 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
2014 1042 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1043 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
2014 1044 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1045 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/411/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1046 2014-04-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/417/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2014 roku”
2014 1047 2014-04-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1048 2014-04-09 POROZUMIENIE Porozumienie Nr ZW.031.1.2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 1049 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/588/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2014 1050 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/589/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1051 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/590/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
2014 1052 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/591/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
2014 1053 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/592/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1054 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/218/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1055 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/220/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku
2014 1056 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/221/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1057 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/222/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1058 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/272/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1059 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/656/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014 r.
2014 1060 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/657/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nysa do stanu faktycznego
2014 1061 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/658/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Nysa do stanu faktycznego
2014 1062 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/671/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1063 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/674/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1064 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/675/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2013 roku
2014 1065 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1066 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/254/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1067 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/250/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 1068 2014-04-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/254/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
2014 1069 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014
2014 1070 2014-04-10 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2014 1071 2014-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2014 1072 2014-04-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007
2014 1073 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/595/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
2014 1074 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014.
2014 1075 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszanka do stanu faktycznego
2014 1076 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
2014 1077 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/374/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2014 1078 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/375/147 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
2014 1079 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1080 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/306/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1081 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2014
2014 1082 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skoroszyce do stanu faktycznego
2014 1083 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Skoroszyce do stanu faktycznego
2014 1084 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/216/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1085 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/220/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1086 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/223/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1087 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
2014 1088 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1089 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/43/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2014
2014 1090 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2014 1091 2014-04-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1092 2014-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kolonowskie
2014 1093 2014-04-11 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2013
2014 1094 2014-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
2014 1095 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/384/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 1096 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 1277/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1097 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LI/340/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1098 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/347/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1099 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2014 1100 2014-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 30/2014 Zarząd Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok
2014 1101 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002
2014 1102 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2013 rok
2014 1103 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/33/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1104 2014-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 751/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1105 2014-04-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok
2014 1106 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 124/532/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2014 1107 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/344/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2014 1108 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego
2014 1109 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/346/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok”
2014 1110 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna
2014 1111 2014-04-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1112 2014-04-16 ANEKS Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 12 marca 2014 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2014 1113 2014-04-16 INFORMACJA Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zastąpienia dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków
2014 1114 2014-04-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2013
2014 1115 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/422/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 1116 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/351/14 Rady Gminy Branice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1117 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 1118 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego
2014 1119 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/430/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1120 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/431/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1121 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/333/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1122 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka
2014 1123 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/514/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1124 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego
2014 1125 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/172/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1126 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/257/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki
2014 1127 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1128 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1129 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/262/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1130 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2014
2014 1131 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.270.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 1132 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.273.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXI/160/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 1133 2014-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV.274.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Wilków do stanu faktycznego
2014 1135 2014-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków
2014 1136 2014-04-18 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy
2014 1137 2014-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 r.
2014 1134 2014-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017
2014 1138 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej, 12 sztuk lipy szerokolistnej i 1sztuki kasztanowca białego
2014 1139 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/267/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 r.
2014 1140 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
2014 1141 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/362/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1142 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1143 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 rok
2014 1144 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/359/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 1145 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/363/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Olesno
2014 1146 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1147 2014-04-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1148 2014-04-22 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-5/2014/21272/I-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2014 1149 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/225/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1150 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014 1151 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 192/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1152 2014-04-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 198/XXIX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 1153 2014-04-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1154 2014-04-24 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Skarbimierz; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarbimierz
2014 1155 2014-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.39.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/324/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1156 2014-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.49.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski
2014 1157 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/281/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2014 r.
2014 1158 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/282/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1159 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/255/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2014 1160 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 1279/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
2014 1161 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1162 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1163 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2014 r.”
2014 1164 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/273/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Gorzów Śląski do stanu faktycznego
2014 1165 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/275/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych
2014 1166 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis
2014 1167 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/445/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach - Otmęcie
2014 1168 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2014 1169 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1170 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1171 2014-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
2014 1172 2014-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2014
2014 1173 2014-04-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2013 rok
2014 1174 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/247/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLI/272/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 1175 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/248/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 1176 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.347.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2014 1177 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/402/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1178 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/274/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Gorzów Śląski do stanu faktycznego
2014 1179 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
2014 1180 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
2014 1181 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz
2014 1182 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.227.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
2014 1183 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.229.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe
2014 1184 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.230.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
2014 1185 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1186 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1187 2014-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2014 1188 2014-04-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea ciner
2014 1189 2014-04-29 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/38/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1190 2014-04-29 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-50/2013/2014/2058/XI-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
2014 1191 2014-04-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie
2014 1192 2014-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2014 1193 2014-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2014 1194 2014-04-30 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu