Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1195 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/418/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku
2014 1196 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/429/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 r.
2014 1197 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.335.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1198 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.337.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.
2014 1199 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.338.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 w Białej
2014 1200 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała
2014 1201 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.340.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1202 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.342.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
2014 1203 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1204 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.344.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
2014 1205 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.345.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała
2014 1206 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.346.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała
2014 1207 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/333/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1208 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2014 1209 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/859/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 1210 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/860/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 1211 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/861/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 1212 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/863/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020
2014 1213 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/866/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2014 1214 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/867/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1215 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/871/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2014 1216 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/339/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1217 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XL.233.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1218 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/418/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1219 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/420/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1220 2014-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1221 2014-05-05 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-6(13)/2014/4336/VII/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2014 1222 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 79/2014 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2014 roku XIV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2014 1223 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice
2014 1224 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łubniany; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa – II etap” w roku 2014
2014 1225 2014-05-05 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2014 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2014 1226 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2014 1227 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/295/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1228 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 1309/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1229 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/196/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1230 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/198/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2014 1231 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/199/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014
2014 1232 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1233 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w Dylakach i Ozimku oraz zwolnień w tych opłatach
2014 1234 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice
2014 1235 2014-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1236 2014-05-06 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2014 1237 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/320/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego
2014 1238 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/321/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień
2014 1239 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/322/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego
2014 1240 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/325/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
2014 1241 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1242 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/357/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 1243 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/315/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1244 2014-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/316/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie
2014 1245 2014-05-07 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2014 1246 2014-05-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok
2014 1247 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/479/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
2014 1248 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/481/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1249 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/483/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2014 1250 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/484/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trzyliterowych oznaczeń powiatów województwa opolskiego, stosowanych do oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
2014 1251 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/303/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1252 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/608/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
2014 1253 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/611/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1254 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1255 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2014 1256 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/195/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1257 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/197/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1258 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/342/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2014 1259 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/344/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakoslawice na 2014 rok
2014 1260 2014-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/298/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1261 2014-05-08 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Baborów; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 6 maja 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2014 roku XIV Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Baborów
2014 1262 2014-05-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2014 Wojewody Opolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2014 1263 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.47.2014.AP Wojewody Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/274/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2014 roku
2014 1264 2014-05-08 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2013 rok
2014 1265 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/443/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1266 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-356/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
2014 1267 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-359/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV-346/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy baborów na 2014 rok"
2014 1268 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/356/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1269 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/361/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenie stałego zakazu podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Brzeg
2014 1270 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/362/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Brzeg
2014 1271 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/277/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2013 – 2016”
2014 1272 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/320/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1273 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
2014 1274 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Korfantów
2014 1275 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1276 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1277 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1278 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/364/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1279 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/269/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2014
2014 1280 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r.dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1281 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1282 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/294/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1283 2014-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/295/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2014 – 2018
2014 1284 2014-05-09 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-14/2014/4594/VIII-A/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu
2014 1285 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
2014 1286 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 1287 2014-05-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 1288 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2014 1289 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/381/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1290 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/384/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2014 1291 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/385/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
2014 1292 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1293 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/338/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1294 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/205/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1295 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/615/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
2014 1296 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/680/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa
2014 1297 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/681/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”
2014 1298 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2014 1299 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/684/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1300 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/686/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2014 1301 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/292/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1302 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/862/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1303 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/869/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1304 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/870/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2014 1305 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/871/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
2014 1306 2014-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 1307 2014-05-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 21/14 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2014 1308 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/394/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskego na 2014 rok
2014 1309 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/298/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1310 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 1311 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/520/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1312 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/340/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2014 1313 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/343/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
2014 1314 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/344/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
2014 1315 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/345/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1316 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1317 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 343/XL/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1318 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1319 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1320 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014
2014 1321 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2014 1322 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej
2014 1323 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1324 2014-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi RADAWIE
2014 1325 2014-05-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg
2014 1326 2014-05-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
2014 1327 2014-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/307/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1328 2014-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 1329 2014-05-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle
2014 1330 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/263/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1331 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/370/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1332 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/380/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
2014 1333 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-256/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności
2014 1334 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI-258/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1335 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/288/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1336 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2014 1337 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr LVI/873/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
2014 1338 2014-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce
2014 1339 2014-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/306/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
2014 1340 2014-05-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Rozmierce, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2014 1341 2014-05-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Suchej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie
2014 1342 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/299/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1343 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
2014 1344 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów
2014 1345 2014-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Murów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1346 2014-05-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/49/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1347 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 1348 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/365/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1349 2014-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/366/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2014 1350 2014-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Łambinowice; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej
2014 1351 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/393/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego"
2014 1352 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.256.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1353 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.258.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej
2014 1354 2014-05-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.264.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
2014 1355 2014-05-21 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2014 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
2014 1356 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/290/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1357 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 1342/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1358 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Kotlarnia
2014 1359 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/261/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1360 2014-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi
2014 1361 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/321/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie
2014 1362 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/323/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1363 2014-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy Walce z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 roku
2014 1364 2014-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/355/14 Rady Gminy Branice z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2014 1365 2014-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2014 rok
2014 1366 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/4/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 1367 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/7/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1368 2014-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/8/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 05 września 2013r. nr XXXV/41/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1369 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/331/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2014 1370 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/332/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1371 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/335/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego
2014 1372 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/432/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1373 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/424/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1374 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/428/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1375 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/429/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie
2014 1376 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/430/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1377 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/431/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1378 2014-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/432/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie
2014 1379 2014-05-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 maja 2014 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł