Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1380 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/293/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2014 1381 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/294/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1382 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/455/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2014 1383 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/456/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
2014 1384 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/459/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1385 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1386 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.224.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad w drodze Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Domaszowice
2014 1387 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1388 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1389 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/268/2014r Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1390 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1391 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/286/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gorzowie Śląskim i we wsi Jamy
2014 1392 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich
2014 1393 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1394 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2014
2014 1395 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/335/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 1396 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/344/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1397 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2014 1398 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/306/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1399 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1400 2014-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/240/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1401 2014-06-02 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-53/2013/2014/564/X-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna
2014 1402 2014-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.66.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL.227.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
2014 1403 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/290/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014
2014 1404 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/358/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1405 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1406 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1407 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce
2014 1408 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2014
2014 1409 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1410 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1411 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XL/227/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2014 1412 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1413 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1414 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/365/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie
2014 1415 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/369/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1416 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.240.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
2014 1417 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI.241.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1418 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.
2014 1419 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/383/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym
2014 1420 2014-06-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 12/19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2014 1421 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.69.2014.LM Wojewody Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/315/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1422 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/252/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 1423 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/255/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/232/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014
2014 1424 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/436/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy
2014 1425 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/438/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kąpieliska Miejskiego w Głuchołazach
2014 1426 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2013 – 2017
2014 1427 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/212/2014 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1428 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/203/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1429 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2014 1430 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/626/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
2014 1431 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/628/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1432 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/523/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1433 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/524/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1434 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/525/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1435 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/230/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1436 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/232/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1437 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok
2014 1438 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr LVII/876/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1439 2014-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 209/XXX/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1440 2014-06-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.18.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2013 rok
2014 1441 2014-06-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Gminy Radłów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1442 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/288/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1177 O Małujowice - Skarbimierz kategorii drogi powiatowej
2014 1443 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/403/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok
2014 1444 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku
2014 1445 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kluczborskiego
2014 1446 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/306/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2014 r.
2014 1447 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1448 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/301/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1449 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/302/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1450 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/306/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok
2014 1451 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica
2014 1452 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/211/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1453 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/297/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014
2014 1454 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
2014 1455 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1456 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/347/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Pakosławice do stanu faktycznego
2014 1457 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1458 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1459 2014-06-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Walce z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok
2014 1460 2014-06-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/62/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1461 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/300/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.
2014 1462 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1361/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1463 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 1364/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1464 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/373/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
2014 1465 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/411/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014
2014 1466 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1467 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/435/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 1468 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/369/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1469 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/695/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2014 1470 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/706/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok
2014 1471 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/880/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok
2014 1472 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/888/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Opola nr LVII/867/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1473 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/891/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96
2014 1474 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/892/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Parkingu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96
2014 1475 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/893/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Krytej Pływalni Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b
2014 1476 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/894/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Basenu Letniego Błękitna Fala w Opolu przy pl. Róż
2014 1477 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/895/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Skate Parku przy ul. Bielskiej 2 w Opolu
2014 1478 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/896/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obiektu - miejsce wykorzystywane do kąpieli „BOLKO” na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
2014 1479 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/897/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obiektu - miejsce wykorzystywane do kąpieli "MALINA" na wyrobisku przy ul. Olimpijskiej w Opolu
2014 1480 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/898/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obiektu - miejsce wykorzystywane do kąpieli "SILESIA" na wyrobisku przy ul. Kępskiej w Opolu
2014 1481 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr LIX/899/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2014 1482 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1483 2014-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1484 2014-06-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Gipsowa"
2014 1485 2014-06-09 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Złote Bagna"
2014 1486 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Michałowice oraz Lubsza
2014 1487 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/380/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1488 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/383/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis
2014 1489 2014-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/148/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017”
2014 1490 2014-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.312.2014 Wójta Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
2014 1491 2014-06-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-21/2014/13616/VII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2014 1492 2014-06-10 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2013 rok
2014 1493 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 640/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1494 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Grodkowa
2014 1495 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/352/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki „Zasłużony dla Gminy Grodków”
2014 1496 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2014 1497 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1498 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/319/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2014 1499 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/321/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 1500 2014-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1501 2014-06-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”
2014 1502 2014-06-11 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębina”
2014 1503 2014-06-11 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-16/2014/76/XI-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2014 1504 2014-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/445/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok
2014 1505 2014-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji "Dobrzeń"
2014 1506 2014-06-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.625.2014 Burmistrza Białej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2014 1507 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/489/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok
2014 1508 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/490/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji aglomeracji „Naczęsławice” na obszarze gmin: Pawłowiczki i Głogówek
2014 1509 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/297/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1510 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 1511 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/171/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014
2014 1512 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/175/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1513 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/176/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1514 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LVIII/887/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1515 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1516 2014-06-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1517 2014-06-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/65/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1518 2014-06-16 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
2014 1519 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/492/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”
2014 1520 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/318/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
2014 1521 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1522 2014-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1523 2014-06-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 60/14 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2014 1524 2014-06-17 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-18( 7 )/2014/77/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2014 1525 2014-06-17 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
2014 1526 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1527 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi
2014 1528 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków
2014 1529 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1530 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/355/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
2014 1531 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/356/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 1532 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/362/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego
2014 1533 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/369/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1534 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/352/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2014 r.
2014 1535 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/356/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków
2014 1536 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.278.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
2014 1537 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.280.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1538 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.281.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilków
2014 1539 2014-06-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV.283.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wilków zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wilków przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
2014 1540 2014-06-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-23/2014/4595/IX-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce
2014 1541 2014-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE ZA 2013 ROK (wraz z informacją o stanie mienia)
2014 1542 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/326/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1543 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2014 r. sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 1544 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
2014 1545 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów
2014 1546 2014-06-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1547 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/298/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2014 1548 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/302/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1549 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 643/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1550 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/439/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
2014 1551 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1552 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/448/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis
2014 1553 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/275/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2014 1554 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok
2014 1555 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXXI/261/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1556 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/298/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1557 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/299/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna
2014 1558 2014-06-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok
2014 1559 2014-06-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2014 Burmistrza Gogolina z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 1560 2014-06-23 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014 1561 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1562 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
2014 1563 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/340/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
2014 1564 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/346/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1565 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/348/ 2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
2014 1566 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/349/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
2014 1567 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/350/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu
2014 1568 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/369/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1569 2014-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/371/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
2014 1570 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/349/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/212/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1571 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/351/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2014 rok
2014 1572 2014-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/355/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice
2014 1573 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/326/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie
2014 1574 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/334/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.
2014 1575 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/224/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie
2014 1576 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/204/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze
2014 1577 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty
2014 1578 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2014 1579 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2014 1580 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”
2014 1581 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/279/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1582 2014-06-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/262/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu
2014 1583 2014-06-27 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/70/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1584 2014-06-27 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2014 1585 2014-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z wykonania budżetu Gminy Świerczów za rok 2013
2014 1586 2014-06-27 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2014 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 23 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2013 rok
2014 1587 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2014 1588 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/308/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1589 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/311/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej
2014 1590 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/419/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1591 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr L/420/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
2014 1592 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII.273.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1593 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/260/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica
2014 1594 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
2014 1595 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/356/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia
2014 1596 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/271/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1597 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/277/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bytków
2014 1598 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/278/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębowa
2014 1599 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/279/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Długomiłowice
2014 1600 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/280/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gierałtowice
2014 1601 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/281/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka
2014 1602 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/282/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorno
2014 1603 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/283/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łężce
2014 1604 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/284/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mechnica
2014 1605 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/285/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Naczysławki
2014 1606 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/286/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Poborszów
2014 1607 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pociękarb
2014 1608 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/288/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2014 1609 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/289/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów
2014 1610 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/290/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś
2014 1611 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/291/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce
2014 1612 2014-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.