Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Sierpień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1848 2014-08-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/505/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”
2014 1849 2014-08-01 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-38(7)/2014/1883/X/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach
2014 1850 2014-08-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2013 r.
2014 1851 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok
2014 1852 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/304/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1853 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/469/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014
2014 1854 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 1374/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r
2014 1855 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 1421/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r.
2014 1856 2014-08-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/392/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2014 1857 2014-08-04 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ligota Dolna"
2014 1858 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1859 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
2014 1860 2014-08-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1861 2014-08-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Smolnik”
2014 1862 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/372/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok
2014 1863 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/378/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olesno na rok 2014
2014 1864 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/384/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2014 1865 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/385/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 1866 2014-08-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/372/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014 r.
2014 1867 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/425/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1868 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/454/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie
2014 1869 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1870 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/458/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1871 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/355/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1872 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/265/14 Rady Gminy Jemielnica z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r.
2014 1873 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr L/540/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2014 1874 2014-08-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/294/14 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1875 2014-08-07 KOMUNIKAT Komunikat Nr OR.0002.49.2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLIX/377/2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014 – 2020
2014 1876 2014-08-07 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 4/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 1877 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/271/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za posiłki dzieci przebywających w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
2014 1878 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/272/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2014 1879 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/411/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014 r.
2014 1880 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/412/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
2014 1881 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/422/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2014 1882 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/424/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2014 1883 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/425/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1884 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/426/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1885 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLI/427/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1886 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
2014 1887 2014-08-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/473/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
2014 1888 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr LX/916/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok
2014 1889 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/240/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmairu obniżek i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
2014 1890 2014-08-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XL/242/14 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zminay uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1891 2014-08-13 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w Grotowicach, gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, województwo opolskie
2014 1892 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIX/306/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok
2014 1893 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/388/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1894 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/389/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lewinie Brzeskim
2014 1895 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LII/390/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
2014 1896 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr LXI/385/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014
2014 1897 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
2014 1898 2014-08-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Tułowice z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r.
2014 1899 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/373/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1900 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1901 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/378/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2014 1902 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/379/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2014 1903 2014-08-18 UCHWAŁA Uchwała Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2014 1904 2014-08-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/94/2014 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2014 r.
2014 1905 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/315/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1906 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego
2014 1907 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa
2014 1908 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.241.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Domaszowice do stanu faktycznego
2014 1909 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.242.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Domaszowice do stanu faktycznego
2014 1910 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII.244.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok
2014 1911 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/344/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
2014 1912 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XLVII/350/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2014 1913 2014-08-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 217/XXXII/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
2014 1914 2014-08-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
2014 1915 2014-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/458/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1916 2014-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr 1432/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014
2014 1917 2014-08-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XLIV/450/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok
2014 1918 2014-08-21 UMOWA Umowa Nr 73/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce"
2014 1919 2014-08-25 POROZUMIENIE Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu
2014 1920 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 5378/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka Nr 5
2014 1921 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XLII/430/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2014 1922 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-275/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1923 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII-278/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 1924 2014-08-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 363/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok
2014 1925 2014-08-27 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. do Porozumienia z dnia 26 września 2013 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 1926 2014-08-27 ANEKS Aneks Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 sierpnia 2014 r. do porozumienia zawartego w dniu 16 czerwca 2014 roku w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2014 1927 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego
2014 1928 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/448/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1929 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/451/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkie
2014 1930 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2014 1931 2014-08-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zawadzkie do stanu faktycznego
2014 1932 2014-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok
2014 1933 2014-08-29 UCHWAŁA Uchwała Nr LIII/391/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1934 2014-08-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej