Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2071 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Branice z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 2072 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2015 2073 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/259/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 2074 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/268/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 2075 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/270/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia części ul. Kolegiackiej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 103783O
2015 2076 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 2077 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola
2015 2078 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2015 2079 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2080 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2081 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2082 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Paczków
2015 2083 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Paczkowie
2015 2084 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków.
2015 2085 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za pobór inkasa.
2015 2086 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/203/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018
2015 2087 2015-10-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/206/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
2015 2088 2015-10-01 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2089 2015-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.51.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2015 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
2015 2090 2015-10-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Zdzieszowicach
2015 2091 2015-10-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 34/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokre
2015 2092 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2016 r.
2015 2093 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/86/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
2015 2094 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/87/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
2015 2095 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2096 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2097 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień
2015 2098 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Karpackiej w Głubczycach do kategorii dróg gminnych
2015 2099 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2100 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków
2015 2101 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2102 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2103 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2104 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2105 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie
2015 2106 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
2015 2107 2015-10-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2108 2015-10-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/128/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2109 2015-10-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/131/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2110 2015-10-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 35/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Tarnkowej
2015 2111 2015-10-05 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 36/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Dobieszowie
2015 2112 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2113 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów
2015 2114 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/91/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/82/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Nysie i nadania mu statutu
2015 2115 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 2116 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/93/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 2117 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia
2015 2118 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego
2015 2119 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.
2015 2120 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2121 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
2015 2122 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 2123 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 2124 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2125 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2126 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2127 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
2015 2128 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2129 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2015 2130 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2131 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2132 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2133 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 2134 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/192/ 2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 2135 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2136 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI.58.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2137 2015-10-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2138 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 2139 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/54/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 2140 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/14/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2015
2015 2141 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 2142 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2143 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2144 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2145 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2146 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/52/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2147 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/140/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 2148 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/142/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Głębinów obejmującego działki o nr ewidencyjnym 255/1 i 256/1
2015 2149 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
2015 2150 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
2015 2151 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 2152 2015-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 2153 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 2154 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 2155 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/117/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych
2015 2156 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/120/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 2157 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrząstowice
2015 2158 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2015 2159 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2160 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 2161 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2162 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 2163 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”
2015 2164 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2015 2165 2015-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2166 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/80/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2015 2167 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego kategorii drogi powiatowej
2015 2168 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.
2015 2169 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.82.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku
2015 2170 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.87.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała
2015 2171 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne
2015 2172 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2015 2173 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2174 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 2175 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 2176 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka
2015 2177 2015-10-08 UCHWAŁA Uchwała Nr 17/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r. orzekająca nieważność części uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2178 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 2179 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski
2015 2180 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2015 2181 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/119/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 2182 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X.83.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 2183 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 2184 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 2185 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów
2015 2186 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2187 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/265/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice III” w Opolu
2015 2188 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/266/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice I” w Opolu
2015 2189 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 2190 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 2191 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pokrzywnicy
2015 2192 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/56/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2015 2193 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/57/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Tułowice
2015 2194 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2015 2195 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice”
2015 2196 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2015 2197 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2198 2015-10-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2199 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 2200 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 2201 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2202 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2203 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 2204 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 2205 2015-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 2206 2015-10-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów zakładu budżetowego - Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2015 2207 2015-10-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.20.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Miasta Piekar Śląskich z zakresu edukacji publicznej
2015 2208 2015-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej, tj. obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta
2015 2209 2015-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina
2015 2210 2015-10-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 131/15 Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice
2015 2211 2015-10-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2212 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/136/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz uchwałę zmieniającą tę uchwałę
2015 2213 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany nazwy placu na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu
2015 2214 2015-10-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 121/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 2215 2015-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 11/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2015 2216 2015-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 9/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2015 2217 2015-10-16 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 października 2015 r. uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 8/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2015 2218 2015-10-16 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-13(3)/2015/9078/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka
2015 2219 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 345/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 2220 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 2221 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr X.44.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 2222 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 123/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 2223 2015-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 71/X/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 2224 2015-10-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014
2015 2225 2015-10-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016
2015 2226 2015-10-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019
2015 2227 2015-10-19 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2228 2015-10-20 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 143/15 Wojewody Opolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
2015 2229 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 2230 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 361/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 2231 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/110/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 2232 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X.46.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 2233 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2234 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego
2015 2235 2015-10-22 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2236 2015-10-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Strzeleckiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2237 2015-10-23 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie niektórych miejscowości w obrębie gminy Ozimek
2015 2238 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2239 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. o zmianie statutu Gminy Bierawa
2015 2240 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nazwy ulicy
2015 2241 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/107/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2242 2015-10-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 2243 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2244 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2245 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2246 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2247 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2248 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
2015 2249 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
2015 2250 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
2015 2251 2015-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
2015 2252 2015-10-26 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 października 2015 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Polska Cerekiew przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
2015 2253 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 2254 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2255 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2256 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 2257 2015-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2258 2015-10-27 INFORMACJA Informacja Starosty Opolskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim
2015 2259 2015-10-27 UMOWA Umowa Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w Starych Siołkowicach”
2015 2260 2015-10-27 UMOWA Umowa Nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1211O Zwiastowice- Ucieszków na odcinku Gościęcin-Trawniki”
2015 2261 2015-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Branice z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 2262 2015-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 18/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2263 2015-10-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/142/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2264 2015-10-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/145/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2265 2015-10-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/147/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2266 2015-10-28 INFORMACJA Informacja Nr OKA-4210-17(16)/2015/4336/VIII/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2015 2267 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gogolin
2015 2268 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2015 2269 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/41/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu
2015 2270 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/45/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 2271 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/46/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2272 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/47/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 2273 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/48/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2274 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2275 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2276 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2015 2277 2015-10-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pawłowiczki
2015 2278 2015-10-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa opolskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2015 2279 2015-10-30 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 40/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Markotów”
2015 2280 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2016
2015 2281 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2282 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 2283 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2015 2284 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/112/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2285 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2286 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Byczyna
2015 2287 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2288 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 2289 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 2290 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego
2015 2291 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Publicznym Przedszkolu w Kościerzycach oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w tym Przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubsza
2015 2292 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzyniu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubszy, Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Mąkoszycach, prowadzonych przez Gminę Lubsza
2015 2293 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej
2015 2294 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jednostki Wojskowej we wsi Jastrzębie
2015 2295 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 2296 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/76/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 2297 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 2298 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów
2015 2299 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/44/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów
2015 2300 2015-10-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej