Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1083 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu
2015 1084 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 543/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2015 1085 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski
2015 1086 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2015 1087 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 1088 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1089 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych
2015 1090 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach
2015 1091 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice
2015 1092 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2015 1093 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1094 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna
2015 1095 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysości ciekłych na terenie Gminy Byczyna
2015 1096 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1097 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie
2015 1098 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek
2015 1099 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1100 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38 /2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok
2015 1101 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 1102 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 49/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce
2015 1103 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2015”
2015 1104 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1105 2015-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1106 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 65
2015 1107 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 66
2015 1108 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2015 1109 2015-05-04 KOMUNIKAT Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wersja nr 1
2015 1110 2015-05-04 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 1 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za rok 2014
2015 1111 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/74/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
2015 1112 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1113 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/60/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1114 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/56/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 roku
2015 1115 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Strzeleckiego zdnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznwania
2015 1116 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1117 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1118 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1119 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1120 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1121 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Krapkowice
2015 1122 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon do kategorii drogi gminnej
2015 1123 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1124 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/126/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 1125 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2015 1126 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1127 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1128 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1129 2015-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.42.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1130 2015-05-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/55/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1131 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego
2015 1132 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1133 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1134 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1135 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Korfantów
2015 1136 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1137 2015-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1138 2015-05-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 3/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2015 1139 2015-05-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 63/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1140 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1141 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki
2015 1142 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce
2015 1143 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuchołazy programu „Troje i więcej”
2015 1144 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
2015 1145 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r.
2015 1146 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej"
2015 1147 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2015 1148 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1149 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 1150 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 1151 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1152 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1153 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2015 1154 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2015 1155 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku
2015 1156 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.33.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw
2015 1157 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku
2015 1158 2015-05-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
2015 1159 2015-05-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Żywocicach - Pietni, na terenie gminy Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie
2015 1160 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/56/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół w powiecie brzeskim
2015 1161 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 1162 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1163 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.53.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
2015 1164 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2015 1165 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1166 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/20/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1167 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 1168 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2015 1169 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kietrz
2015 1170 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1171 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1172 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/78/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1173 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1174 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1175 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Pakosławice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 1176 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1177 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1178 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1179 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1180 2015-05-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2015-2018
2015 1181 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 1182 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1183 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 1184 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 1185 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1186 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1187 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1188 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1189 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1190 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 1191 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1192 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1193 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1194 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1195 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2015 1196 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
2015 1197 2015-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny
2015 1198 2015-05-11 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Aqua Silesia
2015 1199 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/73/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 1200 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 1201 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1202 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1203 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1204 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1205 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach
2015 1206 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Prudnickiej
2015 1207 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego
2015 1208 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2015 1209 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce
2015 1210 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/47/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1211 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1212 2015-05-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 1213 2015-05-12 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Elkom Sp. z o.o.
2015 1214 2015-05-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 2/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
2015 1215 2015-05-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 1216 2015-05-14 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola
2015 1217 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.50.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1218 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r.
2015 1219 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Nysa"
2015 1220 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1221 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 1222 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1223 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1224 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1225 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 1226 2015-05-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1227 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1228 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Rudniki
2015 1229 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/30/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie podziału obszaru gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na sektory
2015 1230 2015-05-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XLV/31/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1231 2015-05-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2014 rok
2015 1232 2015-05-15 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-8/2015/21272/II-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Milicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
2015 1233 2015-05-15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnychw Namysłowie
2015 1234 2015-05-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2014 rok
2015 1235 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2015 1236 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/18/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary
2015 1237 2015-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej
2015 1238 2015-05-18 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-9/2015/4594/VIII-B/RP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
2015 1239 2015-05-18 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Nyskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1240 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 1241 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1242 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 1243 2015-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1244 2015-05-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/63/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1245 2015-05-19 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2015
2015 1246 2015-05-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Prężyna, zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2015 1247 2015-05-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Prężynka, zlokalizowanej na terenie gm. Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2015 1248 2015-05-20 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Biała” i „Lisy”, zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2015 1249 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr X/41/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin
2015 1250 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Zygmunta Krasińskiego
2015 1251 2015-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 1252 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2015 1253 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1254 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach
2015 1255 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1256 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2015 1257 2015-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
2015 1258 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1259 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1260 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1261 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 1262 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
2015 1263 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2015
2015 1264 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1265 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie
2015 1266 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
2015 1267 2015-05-22 UCHWAŁA Uchwała Nr 10/20/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1268 2015-05-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Oleskiego z dnia 20 maja 2015 r. o możliwości zagłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Oleskim
2015 1269 2015-05-22 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Rudniki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach
2015 1270 2015-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 031.1.2.2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określa zasady powierzenia Miastu zadań Gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem przystanek komunikacyjny „Dębowa Jezioro”
2015 1271 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1272 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Branice z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1273 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1274 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2015 1275 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 1276 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/198/12
2015 1277 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie
2015 1278 2015-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1279 2015-05-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1280 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1281 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok
2015 1282 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 1283 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1284 2015-05-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1285 2015-05-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 64/15 Wojewody Opolskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubsza
2015 1286 2015-05-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/68/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1287 2015-05-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/73/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1288 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1289 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w Kozłowicach
2015 1290 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.28.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
2015 1291 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice
2015 1292 2015-05-27 UCHWAŁA Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2015 1293 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.1.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr VI/50/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2015 1294 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1295 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1296 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI.29.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1297 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1298 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
2015 1299 2015-05-28 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2015 1300 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-51/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
2015 1301 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-59/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1302 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-60/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 1303 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-61/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1304 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015
2015 1305 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015.
2015 1306 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1307 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1308 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2015 – 2019
2015 1309 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1310 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1311 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 73/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
2015 1312 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 74/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
2015 1313 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 75/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 1314 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 91/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1315 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 1316 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Ozimek– Osiedla nr 1, 2, 3, 4, 5
2015 1317 2015-05-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.46.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok