Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1318 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce
2015 1319 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego
2015 1320 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1321 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
2015 1322 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1323 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1324 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1325 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 1326 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1327 2015-06-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1328 2015-06-01 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 60/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1329 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 1330 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1331 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1332 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2015-2019
2015 1333 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1334 2015-06-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1335 2015-06-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 84/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1336 2015-06-02 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 91/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1337 2015-06-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok
2015 1338 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 r.
2015 1339 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2015 1340 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2015 1341 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2015 rok
2015 1342 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 1343 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 1344 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1345 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1346 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu
2015 1347 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 1348 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
2015 1349 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1350 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1351 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1352 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2015 1353 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1354 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1355 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1356 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
2015 1357 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1358 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1359 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 1360 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2015 1361 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1362 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1363 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2015 r. zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 1364 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/119/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
2015 1365 2015-06-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2015 1366 2015-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.2.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Głubczycach nr VI/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły
2015 1367 2015-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.34.2015.AP Wojewody Opolskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. stwierczające nieważność części uchwały nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2015 1368 2015-06-05 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2015 1369 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
2015 1370 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1371 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2015 1372 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/155/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032
2015 1373 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/157/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu na rok szkolny 2015/2016
2015 1374 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/158/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Nr II funkcjonującej w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016
2015 1375 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/159/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
2015 1376 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/160/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół artystycznych: Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu
2015 1377 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/165/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola
2015 1378 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/166/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1379 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/172/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1380 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/174/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Opola na lata 2012 - 2015
2015 1381 2015-06-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/176/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”
2015 1382 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2015 r.
2015 1383 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 1384 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu
2015 1385 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1386 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
2015 1387 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1388 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1389 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 1390 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
2015 1391 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łambinowice w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2015 1392 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/52/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1393 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/163/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola
2015 1394 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Opola
2015 1395 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/178/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomości Gminy Opole
2015 1396 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1397 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/114/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1398 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1399 2015-06-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r., dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
2015 1400 2015-06-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
2015 1401 2015-06-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.27.2015.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2015 1402 2015-06-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.28.2015.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce
2015 1403 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1404 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1405 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1406 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1407 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1408 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1409 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2013-2017
2015 1410 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1411 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 1412 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1413 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno
2015 1414 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 1415 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 1416 2015-06-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania
2015 1417 2015-06-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2015 1418 2015-06-10 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-15/13616/VII-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach
2015 1419 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.31.2015.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/41/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin
2015 1420 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1421 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1422 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1423 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1424 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1425 2015-06-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/33/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1426 2015-06-11 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2015 1427 2015-06-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
2015 1428 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1429 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2015 - 2019
2015 1430 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1431 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 1432 2015-06-12 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Walce z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 1433 2015-06-15 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek
2015 1434 2015-06-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr SEK.0050.23.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku
2015 1435 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej
2015 1436 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
2015 1437 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r.
2015 1438 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/168/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVb” w Opolu
2015 1439 2015-06-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/169/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu
2015 1440 2015-06-16 ANEKS Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa
2015 1441 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.67.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
2015 1442 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice
2015 1443 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2015 1444 2015-06-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1445 2015-06-17 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2015 1446 2015-06-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2015 1447 2015-06-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1448 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 25 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2014 rok
2015 1449 2015-06-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa z dnia 3 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2014 ROK
2015 1450 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr 221/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1451 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.65.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1452 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.54.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1453 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1454 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim
2015 1455 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1456 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015
2015 1457 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 1458 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno
2015 1459 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1460 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1461 2015-06-19 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1462 2015-06-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/79/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1463 2015-06-19 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-2/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
2015 1464 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1465 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1466 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-54/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
2015 1467 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-56/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
2015 1468 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VI-58/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntch miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
2015 1469 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice
2015 1470 2015-06-22 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”
2015 1471 2015-06-22 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2014 rok
2015 1472 2015-06-22 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach
2015 1473 2015-06-22 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 9 czerwca 2015 r. z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2014 rok w zł
2015 1474 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1475 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1476 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1477 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2015 1478 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
2015 1479 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice
2015 1480 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
2015 1481 2015-06-24 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
2015 1482 2015-06-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/81/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1483 2015-06-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/85/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1484 2015-06-24 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie świadczenia usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach
2015 1485 2015-06-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Praszki z dnia 27 marca 2015 r. Burmistrza Praszki z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2014 rok
2015 1486 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/71/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1487 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
2015 1488 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1489 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
2015 1490 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 1491 2015-06-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały Nr V.23.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków
2015 1492 2015-06-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr FP.031.5.2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
2015 1493 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 rok
2015 1494 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1495 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
2015 1496 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1497 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI /44/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łambinowice w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2015 1498 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/15 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przewozu uczniów i dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli
2015 1499 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 99/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1500 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok
2015 1501 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1502 2015-06-26 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 1503 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleskiego
2015 1504 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna
2015 1505 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1506 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień
2015 1507 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1508 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1509 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1510 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1511 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2015 1512 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1513 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
2015 1514 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/41/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica
2015 1515 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim
2015 1516 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego
2015 1517 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2015 roku”
2015 1518 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015
2015 1519 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2016”
2015 1520 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na obszarze gminy Strzelce Opolskie zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1521 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/54/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 1522 2015-06-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.
2015 1523 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
2015 1524 2015-06-29 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2015 1525 2015-06-29 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-13/2015/564/XI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 1526 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2015 rok
2015 1527 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1528 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/36/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1529 2015-06-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 1530 2015-06-30 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie opolskim
2015 1531 2015-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.34.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie stweirdzenia nieważności części uchwały nr VI-54/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla trenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
2015 1532 2015-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.35.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI-58/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
2015 1533 2015-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.36.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI-56/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla trenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów