Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1534 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/85/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom
2015 1535 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Biała” na obszarze gminy Biała i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Biała”
2015 1536 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Prudnik” na obszarze gmin: Prudnik, Głuchołazy i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Prudnik”
2015 1537 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu
2015 1538 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/93/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2015 1539 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 1540 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1541 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Głubczyce na lata 2015 - 2019
2015 1542 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
2015 1543 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1544 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1545 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 1546 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1547 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów
2015 1548 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2015 1549 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1550 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
2015 1551 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1552 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1553 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1554 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/138/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2015 1555 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/140/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1556 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 1557 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
2015 1558 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/52/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 1559 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1560 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.49.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1561 2015-07-01 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1562 2015-07-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2015 r. z wykonanania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
2015 1563 2015-07-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2015 1564 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku
2015 1565 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/90/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim
2015 1566 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015
2015 1567 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-68/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów na lata 2015-2020
2015 1568 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.35.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 1569 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1570 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1571 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1572 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1573 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Korfantowie
2015 1574 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
2015 1575 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola
2015 1576 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Pawłowiczki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1577 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1578 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1579 2015-07-02 UCHWAŁA Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1580 2015-07-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
2015 1581 2015-07-02 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2014 rok
2015 1582 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/82/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok
2015 1583 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 1584 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany
2015 1585 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice
2015 1586 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków
2015 1587 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin
2015 1588 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia
2015 1589 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce
2015 1590 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
2015 1591 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice
2015 1592 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka
2015 1593 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
2015 1594 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice
2015 1595 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice
2015 1596 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice
2015 1597 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka
2015 1598 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle
2015 1599 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka
2015 1600 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice
2015 1601 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce
2015 1602 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki
2015 1603 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice
2015 1604 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1605 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1606 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/278/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 1607 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/301/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 1608 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok
2015 1609 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1610 2015-07-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1611 2015-07-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-103/2015 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach
2015 1612 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.2.4.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr VII/68/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2015 1613 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII-66/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 r.
2015 1614 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce
2015 1615 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 1616 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/92/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy
2015 1617 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/94/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
2015 1618 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/96/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1619 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/100/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach
2015 1620 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1621 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1622 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1623 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1624 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1625 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1626 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1627 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Murów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zagwiździu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie
2015 1628 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2015 1629 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/191/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 1630 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1631 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Ujeźdźcu na czas referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1632 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok
2015 1633 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2015 1634 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2015 1635 2015-07-06 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1636 2015-07-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2015 1637 2015-07-06 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2014 r.
2015 1638 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1639 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
2015 1640 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2015 1641 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok
2015 1642 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1643 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1644 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/33/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1645 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kolonowskie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 1646 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego
2015 1647 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII.34.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1648 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1649 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1650 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2014 – 2017”
2015 1651 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwa Nowa Schodnia
2015 1652 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/51/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Schodnia
2015 1653 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2015 1654 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 1655 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1656 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1657 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1658 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/99/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/221/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1659 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1660 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2015 1661 2015-07-07 UCHWAŁA Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1662 2015-07-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1663 2015-07-08 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/AFB/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach z dnia 3 lipca 2015 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu głubczyckiego
2015 1664 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1665 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 1666 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 1667 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020
2015 1668 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”
2015 1669 2015-07-08 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1670 2015-07-08 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.0050.24.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2014 rok
2015 1671 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1672 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 1673 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1674 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1675 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych- służebność przesyłu
2015 1676 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.
2015 1677 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2015 1678 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle
2015 1679 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2015 1680 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku”
2015 1681 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 1682 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1683 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1684 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1685 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 1686 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 1687 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/117/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
2015 1688 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1689 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1690 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 1691 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1692 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1693 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1694 2015-07-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1695 2015-07-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/90/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1696 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/112/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1697 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola
2015 1698 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2015 1699 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/208/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2015 1700 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/209/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2015 1701 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/210/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2015 1702 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/215/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2015 1703 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/220/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1704 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/221/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Areszcie Śledczym, Zakładzie Karnym w Opolu
2015 1705 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/226/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
2015 1706 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 1707 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1708 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2015 1709 2015-07-13 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2015 r.
2015 1710 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2014 rok (wraz z informacją o stanie mienia)
2015 1711 2015-07-13 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2014 rok
2015 1712 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/63/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1713 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 243/2015 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1714 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok
2015 1715 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1716 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/199/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 1717 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki dla działek nr 502/4 i 432/7
2015 1718 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin dla działek nr 202/2 i 202/3 oraz kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14
2015 1719 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/146/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1720 2015-07-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1721 2015-07-14 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Opolskie zadania własnego Miasta Opola, polegającego na prowadzeniu liceum
2015 1722 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2015 1723 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2015 1724 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr X/36/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1725 2015-07-15 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok
2015 1726 2015-07-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2015 Burmistrza Gogolina z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1727 2015-07-15 ANEKS Aneks Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 19 czerwca 2015 r. do porozumienia komunalnego zawartego w dniu 22 grudnia 2008 r. w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków
2015 1728 2015-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.43.2015.AR Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Baborowie nr VII-68/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów na lata 2015-2020
2015 1729 2015-07-15 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2014 rok
2015 1730 2015-07-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-12/2015/73/XV-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
2015 1731 2015-07-16 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 marca 2015 r. Z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2014 rok
2015 1732 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
2015 1733 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 1734 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/143/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1735 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś
2015 1736 2015-07-17 UCHWAŁA Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1737 2015-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/95/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1738 2015-07-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/101/15 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1739 2015-07-20 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1740 2015-07-20 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WOK.032.61.2015 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2015 1741 2015-07-20 UMOWA Umowa Nr FN.3031.40.2015 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów"
2015 1742 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1743 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
2015 1744 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Brzegu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 1745 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza
2015 1746 2015-07-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubsza, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubsza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1747 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1748 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1749 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2015 1750 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
2015 1751 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1752 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1753 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów
2015 1754 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 1755 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr 101/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 1756 2015-07-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1757 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.44.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr VII.43.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrząstowice
2015 1758 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2015 1759 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.71.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała
2015 1760 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.72 .2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1761 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.77.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2015 1762 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1763 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.79.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1764 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1765 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
2015 1766 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1767 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1768 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
2015 1769 2015-07-24 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym
2015 1770 2015-07-24 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2015 1771 2015-07-24 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z dnia 27 marca 2015 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014
2015 1772 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r.
2015 1773 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1774 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1775 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1776 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 1777 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 105/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1778 2015-07-27 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 1779 2015-07-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Kietrz dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1780 2015-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 278/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1781 2015-07-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1782 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 1783 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby stałego obwodu głosowania w Borkach Wielkich
2015 1784 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2015
2015 1785 2015-07-29 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
2015 1786 2015-07-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyń
2015 1787 2015-07-30 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-23/2015/77/XI-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2015 1788 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r
2015 1789 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1790 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łubniany
2015 1791 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 1792 2015-07-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.
2015 1793 2015-07-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-16/2015/4595/X-A/GM/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z.o.o. z siedzibą w Praszce