Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wrzesień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1865 2015-09-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 28/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej „Bąków”, „Chocianowice”, „nowe”
2015 1866 2015-09-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Biała” i „Lisy”, zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. opolskie
2015 1867 2015-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok
2015 1868 2015-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/47/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1937 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej
2015 1869 2015-09-02 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/49/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2015 1870 2015-09-02 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-25/2015/66/XII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
2015 1871 2015-09-03 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zakładowego ujęcia wody podziemnej w Kluczborku
2015 1872 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia”
2015 1873 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie
2015 1874 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1875 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce
2015 1876 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1877 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz
2015 1878 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2015 1879 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalu Powiatowym w Kluczborku i w Zakładzie Karnym w Kluczborku
2015 1880 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork
2015 1881 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1882 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”
2015 1883 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1884 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1885 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Paczków i zagospodarowania tych odpadów
2015 1886 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1887 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1888 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Paczków
2015 1889 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1890 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1891 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Strzelec Opolskich uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 1892 2015-09-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1893 2015-09-03 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1894 2015-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OUW/OK-3/15 Opolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych w Rządowym programie na lata 2015-2018 „Bezpieczna +”
2015 1895 2015-09-03 POROZUMIENIE Porozumienie Nr We.031.5.2015 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1896 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/81/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok
2015 1897 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1898 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015
2015 1899 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2015 1900 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/129/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
2015 1901 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/251/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego
2015 1902 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/252/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Karnym, Areszcie Śledczym, Zespole Domów Studenckich w Opolu
2015 1903 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na 2015 r.
2015 1904 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1905 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody
2015 1906 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X.54.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1907 2015-09-04 UCHWAŁA Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
2015 1908 2015-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.3.2015 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1909 2015-09-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr WE.031.6.2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 1910 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015
2015 1911 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego
2015 1912 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/46/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 1913 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1914 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
2015 1915 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok
2015 1916 2015-09-07 UCHWAŁA Uchwała Nr X.53.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki na Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2015-2018
2015 1917 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Prudnickim
2015 1918 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX.42.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2015 rok
2015 1919 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
2015 1920 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2015 1921 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/49/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1922 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1923 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/120/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2015 1924 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/133/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2015 1925 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/240/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 1926 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/242/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2015 1927 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/41/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1928 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku
2015 1929 2015-09-08 UCHWAŁA Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1930 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/71/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
2015 1931 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/84/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 1932 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
2015 1933 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
2015 1934 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
2015 1935 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr X/126/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok
2015 1936 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/231/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok
2015 1937 2015-09-09 UCHWAŁA Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 1938 2015-09-09 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1939 2015-09-09 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-15(3)/2015/88/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
2015 1940 2015-09-10 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2015 1941 2015-09-10 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2015 1942 2015-09-11 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego - gmina Grodków
2015 1943 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 1944 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.
2015 1945 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
2015 1946 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1947 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.57.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 1948 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.59.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice
2015 1949 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1950 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1951 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/39/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1952 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 1953 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr X/44/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1954 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 113/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1955 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"
2015 1956 2015-09-11 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1957 2015-09-11 ANEKS Aneks Nr 1/2015 Burmistrza Kolonowskiego; Burmistrza Ozimka z dnia 1 września 2015 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kolonowskie od Gminy Ozimek zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
2015 1958 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.60.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
2015 1959 2015-09-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/124/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1960 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1961 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz
2015 1962 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 1963 2015-09-14 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1964 2015-09-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 7/2015 Prezydenta Miasta Opola; Wojewody Opolskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Opola
2015 1965 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 1966 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski
2015 1967 2015-09-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2015 1968 2015-09-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/126/2015 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 1969 2015-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1970 2015-09-16 UCHWAŁA Uchwała Nr X/131/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Nysa
2015 1971 2015-09-16 ANEKS Aneks Nr WOK.032.61.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 września 2015 r. do Porozumienia nr WOK.032.61.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi
2015 1972 2015-09-16 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-26/2015/88/XIII-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2015 1973 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok
2015 1974 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XI/109/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy
2015 1975 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych ul. Grunwaldzkiej (droga nr 1435 O) – na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II oraz ul. Piastowskiej (droga nr 2060 O) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1976 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
2015 1977 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.39.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1978 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu
2015 1979 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.44.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi
2015 1980 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.46.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Chmielowice
2015 1981 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1982 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1983 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1984 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1985 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/115/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015"
2015 1986 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1987 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1988 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1989 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X/48 /2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
2015 1990 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
2015 1991 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
2015 1992 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
2015 1993 2015-09-18 UCHWAŁA Uchwała Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
2015 1994 2015-09-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1995 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/100/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
2015 1996 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/101/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Nysa” na obszarze gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Nysa”
2015 1997 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/102/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Tarnów Opolski” na obszarze gmin: Tarnów Opolski, Izbicko i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Tarnów Opolski”
2015 1998 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Byczyna
2015 1999 2015-09-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.55.2015.IM Wojewody Opolskiego z dnia 18 września 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XIV/94/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna
2015 2000 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.42.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2001 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2002 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2003 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
2015 2004 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2005 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2006 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok
2015 2007 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r.
2015 2008 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice
2015 2009 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/243/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu
2015 2010 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/244/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Opolu
2015 2011 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
2015 2012 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2013 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015
2015 2014 2015-09-21 UCHWAŁA Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok
2015 2015 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok
2015 2016 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
2015 2017 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2018 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2019 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
2015 2020 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2021 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 2022 2015-09-22 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/98/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2023 2015-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Głubczycach; Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej
2015 2024 2015-09-22 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień zadania publicznego Powiatu Oleskiego dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
2015 2025 2015-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2026 2015-09-23 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
2015 2027 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/82/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015
2015 2028 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok
2015 2029 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2030 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2015 2031 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 sztuk lipy drobnolistnej
2015 2032 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
2015 2033 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2034 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/66/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015
2015 2035 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok
2015 2036 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku
2015 2037 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/62/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2015 2038 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2039 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/65/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2040 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2041 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2042 2015-09-25 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII.52.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok
2015 2043 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/96/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Wojewodztwa Opolskiego na 2015 rok
2015 2044 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/72/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 2045 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/77/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1835 O na terenie gminy Krapkowice
2015 2046 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/78/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1475 O na terenie gminy Zdzieszowice
2015 2047 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/79/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1427 O na terenie gminy Walce
2015 2048 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 2049 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2015 2050 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 56/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie nadania drodze nr 1937 O położonej na terenie gminy Radłów kategorii drogi gminnej
2015 2051 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 60/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
2015 2052 2015-09-28 UCHWAŁA Uchwała Nr 61/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2053 2015-09-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2015 2054 2015-09-28 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2015 2055 2015-09-29 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrzy
2015 2056 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2015 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
2015 2057 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Lublińcu; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2058 2015-09-29 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Kłobucku; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2015 2059 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/73/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r.
2015 2060 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr VIII-73/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015 rok
2015 2061 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r.
2015 2062 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok
2015 2063 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2015 2064 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2065 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/107/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok
2015 2066 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015
2015 2067 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 54/IX/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
2015 2068 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/66/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok
2015 2069 2015-09-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/67/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
2015 2070 2015-09-30 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu