Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1981 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/254/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 1982 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1983 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2016 1984 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin
2016 1985 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1986 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych
2016 1987 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 1988 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/170/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek
2016 1989 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/176/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ozimku
2016 1990 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1991 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek
2016 1992 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr 148/XX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka
2016 1993 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1994 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1995 2016-10-03 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1996 2016-10-03 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2015 r.
2016 1997 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1998 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 1999 2016-10-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/133/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 2000 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/174/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Brzeskiego
2016 2001 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn.: ”Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019”
2016 2002 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 września 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 2003 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
2016 2004 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2005 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2016 2006 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2007 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 r.
2016 2008 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 347/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2009 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2016 2010 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/197/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016
2016 2011 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Paczków uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2016 2012 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/504/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika
2016 2013 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2014 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 2015 2016-10-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/225/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2016 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/225/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Namysłów” na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Namysłów”
2016 2017 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2016 2018 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/229/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu
2016 2019 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/239/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2016 2020 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/251/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 2021 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2022 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2016 2023 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice
2016 2024 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/249/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2025 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2026 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/253/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2027 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice
2016 2028 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2029 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2030 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 2031 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2032 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2033 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skarbimierz-Osiedle
2016 2034 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2035 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Tułowice
2016 2036 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.133.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2037 2016-10-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.134.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2038 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/226/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Zawadzkie" na obszarze gminy Zawadzkie i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Zawadzkie"
2016 2039 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/227/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/365/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych
2016 2040 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 2041 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski
2016 2042 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
2016 2043 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
2016 2044 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała
2016 2045 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała
2016 2046 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2047 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 2048 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Głogówek
2016 2049 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 2050 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz w latach 2016 - 2017
2016 2051 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkalne
2016 2052 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice
2016 2053 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr 269/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
2016 2054 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/561/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Rewolucję Węgierską z października 1956 r.
2016 2055 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/583/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola
2016 2056 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/584/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2016 2057 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/586/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2016 2058 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/587/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 2059 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/599/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy placu
2016 2060 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2061 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2062 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2063 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 2064 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2016-2021
2016 2065 2016-10-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2016 2066 2016-10-10 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrz Prudnika; Burmistrza Korfantowa z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 2067 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2068 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/228/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 2069 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/232/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 2070 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/363/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego
2016 2071 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/364/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
2016 2072 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/365/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 2073 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/366/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy"
2016 2074 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/367/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka"
2016 2075 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola
2016 2076 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/565/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola
2016 2077 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/566/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
2016 2078 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/567/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego
2016 2079 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/568/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego
2016 2080 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/569/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola
2016 2081 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/570/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Koszalińskiej w Opolu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103565 O
2016 2082 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/571/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 2083 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/572/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2084 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/573/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 2085 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/578/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2086 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2087 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/580/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2088 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/581/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2089 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/582/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
2016 2090 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/585/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia placu przy ul. Zamkowej w Opolu kategorii drogi gminnej
2016 2091 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/590/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2016 2092 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/591/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2016 2093 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2016 2094 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 2095 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
2016 2096 2016-10-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2097 2016-10-11 WYROK Wyrok Nr II SA/Op 151/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r,. Nr XIV/82/2015, w przedmiocie statutu sołectwa
2016 2098 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 2099 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
2016 2100 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 2101 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2102 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2103 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2104 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2105 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 145/XX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2106 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2107 2016-10-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 2108 2016-10-12 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
2016 2109 2016-10-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa
2016 2110 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
2016 2111 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2112 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2113 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2114 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2115 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2116 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/483/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2117 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2118 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2119 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"
2016 2120 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 2121 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII.124.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2122 2016-10-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 2123 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/238/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2124 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
2016 2125 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.129.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 2126 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/112/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2127 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/297/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 2128 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/298/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 2129 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/301/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2130 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz
2016 2131 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kuniów
2016 2132 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2133 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 2134 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/120/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2135 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 2136 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2137 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2138 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2139 2016-10-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.131.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2140 2016-10-17 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 122/16 Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu
2016 2141 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 862/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2142 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2143 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej
2016 2144 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/563/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2145 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2146 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 2147 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2148 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2149 2016-10-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 2150 2016-10-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
2016 2151 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2152 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 2153 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 2154 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/293/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
2016 2155 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/294/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz zmiany uchwały nr XV/191/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 1 i ustalenia jego statutu
2016 2156 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/295/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2157 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2158 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/357/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2159 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2016 2160 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 2161 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2162 2016-10-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok
2016 2163 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/224/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2164 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 875/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2165 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski
2016 2166 2016-10-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/574/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka I” w Opolu
2016 2167 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2168 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/193/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2169 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
2016 2170 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.124.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2171 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2172 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/360/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Adama Asnyka, Racławickiej i Mazowieckiej
2016 2173 2016-10-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2174 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 2739/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 2175 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/192/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2176 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/198/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2177 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 888/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2178 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 314/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2179 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2180 2016-10-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 2181 2016-10-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 października 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cisek przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.
2016 2182 2016-10-24 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 2183 2016-10-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 2184 2016-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 2185 2016-10-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 2186 2016-10-25 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu kluczborskiego
2016 2187 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Branice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 2188 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 2189 2016-10-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2190 2016-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
2016 2191 2016-10-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2192 2016-10-27 UMOWA Umowa Nr FN.3032.16.2016 Burmistrza Białej; Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 października 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała-Laskowice w miejscowości Olbrachcice”
2016 2193 2016-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2194 2016-10-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski
2016 2195 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy
2016 2196 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2197 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2016 2198 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2199 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2200 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 2201 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.133.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 – 2021
2016 2202 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2203 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 2204 2016-10-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn
2016 2205 2016-10-31 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-38/2016/4595/XI-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy DUON Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce