Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Grudzień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2511 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
2016 2512 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
2016 2513 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2514 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2515 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2516 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2517 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2518 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2519 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/123/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2520 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2521 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/429/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa
2016 2522 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/645/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2017 roku
2016 2523 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/646/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
2016 2524 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/650/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 2525 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/654/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2526 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/655/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic
2016 2527 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 2528 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego korzystania z Terenu Rekreacyjno-Sportowego będącego własnością Gminy Opole
2016 2529 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/666/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
2016 2530 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/668/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów
2016 2531 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/669/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 2532 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/670/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2533 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
2016 2534 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/672/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2535 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2536 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2537 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XII/71/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2016 2538 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.138.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2539 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.140.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2540 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/241/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 2541 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/247/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych
2016 2542 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/248/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2016 2543 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2544 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2545 2016-12-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice
2016 2546 2016-12-02 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Grotowicach, gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, województwo opolskie
2016 2547 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie
2016 2548 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/192/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 2549 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2017 roku
2016 2550 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
2016 2551 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2552 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
2016 2553 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
2016 2554 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice
2016 2555 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2556 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności
2016 2557 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy
2016 2558 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/260/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2559 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/261/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2560 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
2016 2561 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/184/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 2562 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2563 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2564 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 2565 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa
2016 2566 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2567 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2568 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2569 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2570 2016-12-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 2571 2016-12-02 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Branice; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań związanych z koszeniem zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
2016 2572 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2573 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2574 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 2575 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce
2016 2576 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
2016 2577 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce
2016 2578 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2579 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu
2016 2580 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/658/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
2016 2581 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu
2016 2582 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/188/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2583 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/100/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi
2016 2584 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni
2016 2585 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2586 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 2587 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania
2016 2588 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 2589 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków
2016 2590 2016-12-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2591 2016-12-05 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków
2016 2592 2016-12-06 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2016 2593 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/255/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2016 2594 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 2595 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/250/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - kartą płatniczą
2016 2596 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/251/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2597 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2598 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2016 2599 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
2016 2600 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.140.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2601 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.141.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2602 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2603 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie
2016 2604 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/265/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 2605 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/118/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2606 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2607 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2608 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2609 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/196/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2610 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2611 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 131/XX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2612 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny.
2016 2613 2016-12-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2614 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/226/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 2615 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/226/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2616 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok
2016 2617 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/459/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2016 2618 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 2619 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 2620 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2621 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2622 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 530/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2623 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 2624 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/410/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2625 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/411/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2626 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/412/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2016 2627 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/413/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
2016 2628 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny”
2016 2629 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/195/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2630 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 2631 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2632 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2633 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2634 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2635 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2636 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/554/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik
2016 2637 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/560/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2016 2638 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/561/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika
2016 2639 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/562/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2640 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2641 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2642 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/147/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 2643 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/149/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2016 rok
2016 2644 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2645 2016-12-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 07/2016 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016
2016 2646 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Byczynie
2016 2647 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 2648 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX.114.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 2649 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Grodkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2650 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2651 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 2652 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021
2016 2653 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 2654 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2655 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew
2016 2656 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 2657 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2658 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/145/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2659 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice
2016 2660 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/147/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2661 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/158/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2662 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/206/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2663 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 2664 2016-12-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 2665 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr Or.031.1.12.2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 2666 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2016 2667 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2668 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017 r.
2016 2669 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2670 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2671 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie
2016 2672 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 2673 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie
2016 2674 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/139/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2675 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/378/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 2676 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 2677 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pokój na lata 2016 – 2019
2016 2678 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV.141.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2679 2016-12-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/242/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2680 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/189/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 2681 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2682 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2017
2016 2683 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 2684 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 2685 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2686 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 2687 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.122.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2017 rok
2016 2688 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.123.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaszowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 2689 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.127.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2690 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 2691 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/327/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2692 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/328/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
2016 2693 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXVII/329/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych
2016 2694 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/187/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 2695 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/203/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2016 2696 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/644/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 2697 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/660/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
2016 2698 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2699 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/152/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 2700 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli i trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 2701 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 2702 2016-12-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 2703 2016-12-12 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Burmistrza Wołczyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów
2016 2704 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/243/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 2705 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 2706 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/253/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2707 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/291/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 2708 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 2709 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2710 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2711 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 2712 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2713 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 2714 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/192/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2715 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 2716 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 2717 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016 r.
2016 2718 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr 129/XX/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
2016 2719 2016-12-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 2720 2016-12-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.
2016 2721 2016-12-13 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujeździe przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.
2016 2722 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
2016 2723 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2724 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 2725 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXI/289/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa
2016 2726 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
2016 2727 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2728 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2729 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
2016 2730 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 534/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark
2016 2731 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 535/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
2016 2732 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 557/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2733 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/414/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 2734 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok
2016 2735 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 160/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 2736 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/528/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 2737 2016-12-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2738 2016-12-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 8/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 2739 2016-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 4131.1.21.2016.AR Wojewody Opolskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XII/71/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu
2016 2740 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/144/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2741 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2017 roku
2016 2742 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 955/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2743 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr 960/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2744 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2745 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław
2016 2746 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
2016 2747 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2748 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
2016 2749 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
2016 2750 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica
2016 2751 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2752 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 2753 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2754 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/93/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 2755 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2756 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle.
2016 2757 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/142/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 2758 2016-12-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 2759 2016-12-16 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty
2016 2760 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 2761 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
2016 2762 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
2016 2763 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
2016 2764 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2765 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2766 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2767 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/130/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2768 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/95/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2769 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków
2016 2770 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice
2016 2771 2016-12-16 UCHWAŁA Uchwała Nr 15/I/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
2016 2772 2016-12-16 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Brzegu; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Wójta Gminy Lubsza; Wójta Gminy Olszanka; Wójta Gminy Oława; Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeg a gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od ww. gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 2773 2016-12-16 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Starosty Prudnickiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku
2016 2774 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 2775 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.126.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 2776 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 2777 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 2778 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 2779 2016-12-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 2780 2016-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego
2016 2781 2016-12-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Starosty Opolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego
2016 2782 2016-12-19 ANEKS Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. do Umowy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska – etap III”
2016 2783 2016-12-19 ANEKS Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. do Umowy z dnia 27.10.2015 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach”
2016 2784 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/217/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 2785 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.141.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komprachcice, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
2016 2786 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 2787 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice
2016 2788 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 2789 2016-12-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/138/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
2016 2790 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/154/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.
2016 2791 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Gorzów Śląski
2016 2792 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”
2016 2793 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”.
2016 2794 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 2795 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2796 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2797 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 2798 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 2799 2016-12-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/144/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa
2016 2800 2016-12-21 ANEKS Aneks Nr 16 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 2801 2016-12-21 ANEKS Aneks Nr 17 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu; Wojewody Opolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
2016 2802 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/196/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 r.
2016 2803 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/197/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawinieniach szkół publicznych
2016 2804 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2805 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017
2016 2806 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2017
2016 2807 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łambinowice
2016 2808 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzieszowice
2016 2809 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasienica Dolna
2016 2810 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mańkowice
2016 2811 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszów
2016 2812 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątkowice
2016 2813 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lasocice
2016 2814 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbie
2016 2815 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sowin
2016 2816 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szadurczyce
2016 2817 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okopy
2016 2818 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielice
2016 2819 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malerzowice Wielkie
2016 2820 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/684/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole
2016 2821 2016-12-22 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2822 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/164/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza poprzez zakup i montaż pomp ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2823 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Głubczyckiego
2016 2824 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.
2016 2825 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 2826 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/311/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
2016 2827 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.148.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice
2016 2828 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.149.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2829 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 2830 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
2016 2831 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
2016 2832 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
2016 2833 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2834 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 2835 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVII/354/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2016 2836 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2016 2837 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
2016 2838 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza
2016 2839 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola
2016 2840 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 2841 2016-12-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2842 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 2843 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 349/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 2844 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 2845 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
2016 2846 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
2016 2847 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 2848 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany
2016 2849 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 2850 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 533/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
2016 2851 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 2852 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społęcznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat
2016 2853 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2854 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
2016 2855 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 2856 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
2016 2857 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice
2016 2858 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. w części dotyczącej ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 36 ton, z trzema osiami i więcej, z innymi systemami zawieszenia osi jezdnej
2016 2859 2016-12-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 24/42/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2860 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2861 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 2862 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2017 r.
2016 2863 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2864 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień
2016 2865 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2866 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 2867 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
2016 2868 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/208/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2869 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/209/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek
2016 2870 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/210/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2016 2871 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
2016 2872 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu w 2016 r.
2016 2873 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI.144.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2874 2016-12-28 UCHWAŁA Uchwała Nr LIV/71/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017
2016 2875 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/264/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
2016 2876 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/270/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
2016 2877 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2878 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/299/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
2016 2879 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXII/300/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 2880 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
2016 2881 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/291/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 2882 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice
2016 2883 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów sprawowania społecznej funkcji sołtysa
2016 2884 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/155/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa
2016 2885 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Niemodlinie
2016 2886 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/193/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2016 2887 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin
2016 2888 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXV/568/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczenia
2016 2889 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
2016 2890 2016-12-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
2016 2891 2016-12-30 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
2016 2892 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 2893 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/261/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
2016 2894 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/265/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące
2016 2895 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVI/170/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2896 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2897 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXXIII/243/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne.
2016 2898 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2016 2899 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2016 2900 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania
2016 2901 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
2016 2902 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/128/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
2016 2903 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIX/276/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2017 rok
2016 2904 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie
2016 2905 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI.137.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2016 2906 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 2907 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017
2016 2908 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów
2016 2909 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 169/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka
2016 2910 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 138/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
2016 2911 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2912 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2913 2016-12-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Walcach
2016 2914 2016-12-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”
2016 2915 2016-12-30 INFORMACJA Informacja Nr Nr OKA.4210.59(7).2016.24238.III.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez TAMEH POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2016 2916 2016-12-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Opola; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia Nr R.U.DIG-0812-31-17/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.