Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 741 2016-04-01 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
2016 742 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.131.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
2016 743 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII.104.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 744 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
2016 745 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 746 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr 182/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 747 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/420/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 748 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/421/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej
2016 749 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/422/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg o Nr 103533 O i Nr 103534 O
2016 750 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/423/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy do kategorii drogi gminnej
2016 751 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/424/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II
2016 752 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/431/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób nieruchomościami Gminy Opole
2016 753 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/438/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 754 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/440/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
2016 755 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/441/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 756 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/444/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2016 roku
2016 757 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych
2016 758 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/452/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 759 2016-04-01 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/453/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 760 2016-04-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 4/2016 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Leśnica
2016 761 2016-04-01 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 5/2016 Wojewody Opolskiego; Wójta Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Łambinowice
2016 762 2016-04-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.14.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVI/139/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowości Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków
2016 763 2016-04-01 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 22 marca 2016 r. z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.
2016 764 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/152/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”
2016 765 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.129.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 766 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim
2016 767 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Gorzów Śląski
2016 768 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach
2016 769 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/197/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach
2016 770 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/198/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach
2016 771 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
2016 772 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/418/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 773 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 774 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 775 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.95.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 – 2021
2016 776 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.96.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 777 2016-04-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.97.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Ujazd
2016 778 2016-04-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Brzegu; Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Brzeg
2016 779 2016-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.15.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa
2016 780 2016-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.16.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków
2016 781 2016-04-04 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork
2016 782 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 783 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/96/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 784 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oleski
2016 785 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 786 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XV/145/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 787 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek
2016 788 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 789 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek
2016 790 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 791 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2016 roku
2016 792 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2016 r.”
2016 793 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
2016 794 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2016 rok
2016 795 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.82.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 796 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr 92/XIV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Radłów
2016 797 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2016 roku
2016 798 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 799 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Wołczyńskiemu Ośrodkowi Kultury
2016 800 2016-04-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej
2016 801 2016-04-06 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 389/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok
2016 802 2016-04-06 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przekazania przez Powiat Nyski w zarządzanie Gminie Nysa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nysa
2016 803 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
2016 804 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020
2016 805 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016.
2016 806 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 807 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 808 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Byczyna
2016 809 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/192/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork
2016 810 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2016
2016 811 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
2016 812 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
2016 813 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 108/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki"
2016 814 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 109/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki
2016 815 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr 110/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016
2016 816 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/357/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik
2016 817 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/358/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prudnik
2016 818 2016-04-07 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.100.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 819 2016-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”
2016 820 2016-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
2016 821 2016-04-07 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”
2016 822 2016-04-07 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2015 rok
2016 823 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-131/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XII-127/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016.
2016 824 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-134/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2016”
2016 825 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
2016 826 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2016
2016 827 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
2016 828 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
2016 829 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
2016 830 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2016 roku
2016 831 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Niemodlin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 832 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Niemodlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 833 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2016 834 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin
2016 835 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin
2016 836 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 837 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/269/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nysa
2016 838 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/273/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2016 rok.
2016 839 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/275/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 840 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/276/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
2016 841 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/277/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
2016 842 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
2016 843 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2016
2016 844 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2016
2016 845 2016-04-08 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
2016 846 2016-04-08 DECYZJA Decyzja Nr OWR-4210-22/2016/77/XI-F/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2016 847 2016-04-08 POROZUMIENIE Porozumienie Nr BF.3032.1.2.2016 Burmistrza Krapkowic; Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Krapkowice w roku 2016
2016 848 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 849 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/100/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
2016 850 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych
2016 851 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
2016 852 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa
2016 853 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 854 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie nazwy ulicy
2016 855 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki
2016 856 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 857 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 858 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 859 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV.86.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 860 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 861 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr 88/XIV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 862 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 863 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2016 r.
2016 864 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce
2016 865 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Skoroszyce
2016 866 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski
2016 867 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 868 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/88/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
2016 869 2016-04-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/89/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku
2016 870 2016-04-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 871 2016-04-11 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015 rok
2016 872 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2016 roku
2016 873 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/158/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 874 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 634/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 875 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII-132/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 876 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 877 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/171/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 878 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 879 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 880 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/99/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 881 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 882 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/279/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 883 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/280/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku
2016 884 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 885 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr 106/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok
2016 886 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 887 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/336/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 888 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 889 2016-04-12 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 890 2016-04-12 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2016 r.
2016 891 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań ponadgminnych należących do Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2016 892 2016-04-12 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Głubczyce
2016 893 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/167/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 r. na terenie województwa opolskiego
2016 894 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/169/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów
2016 895 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 roku”
2016 896 2016-04-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 897 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 14/2015 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś
2016 898 2016-04-13 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka
2016 899 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 900 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/182/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 901 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 44/186/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2016 902 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 903 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vc” w Opolu
2016 904 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu
2016 905 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr 107/XV/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 906 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 907 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/69/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 908 2016-04-14 UCHWAŁA Uchwała Nr XII/85/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok
2016 909 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr OR.I-0050-143.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
2016 910 2016-04-14 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 911 2016-04-14 POROZUMIENIE Porozumienie Nr OZ-I.031.7.2016 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2016 roku XVI Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Kietrz
2016 912 2016-04-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
2016 913 2016-04-14 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2015 rok
2016 914 2016-04-14 UMOWA Umowa Nr 1/2016 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku
2016 915 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2016 916 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 917 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin
2016 918 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/282/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Głębinów
2016 919 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016
2016 920 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
2016 921 2016-04-15 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 922 2016-04-15 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie
2016 923 2016-04-15 INFORMACJA Informacja Nr OWR-4110-7(4)/2016/73/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
2016 924 2016-04-15 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 6/2016 Burmistrza Olesna; Wojewody Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olesno
2016 925 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
2016 926 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr 640/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego
2016 927 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
2016 928 2016-04-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 929 2016-04-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2015 rok
2016 930 2016-04-18 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków
2016 931 2016-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Praszki z dnia 22 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2015 rok
2016 932 2016-04-18 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2015 rok
2016 933 2016-04-18 UMOWA Umowa Nr 14/2016 Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa”
2016 934 2016-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/165/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 935 2016-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/97/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 936 2016-04-19 UCHWAŁA Uchwała Nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2016
2016 937 2016-04-19 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 kwietnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2016 r.
2016 938 2016-04-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 939 2016-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.19.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XV/108/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
2016 940 2016-04-19 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 rok
2016 941 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
2016 942 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/109/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kolonowskie publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 943 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie
2016 944 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/74/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 945 2016-04-21 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/76/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/179/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska Cerekiew
2016 946 2016-04-21 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Namysłowa; Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2016 roku dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnych finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Namysłów
2016 947 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016
2016 948 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 224/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 949 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 950 2016-04-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/203/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 7 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 951 2016-04-25 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/34/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 952 2016-04-25 ANEKS Aneks Nr 1 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 20 kwietnia 2016 r. do porozumienia nr OZ-I.031.7.2016 w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji w 2016 roku XVI Festiwalu Kultury Powiatowej oraz przekazania dotacji celowej z budżetu powiatu głubczyckiego Gminie Kietrz zawartego w dniu 12 kwietnia 2016 roku
2016 953 2016-04-25 POROZUMIENIE Porozumienie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wojewody Opolskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
2016 954 2016-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.20.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach
2016 955 2016-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr N.VI.743.21.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie strwierdzenia nieważności części uchwały nr XV/197/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach
2016 956 2016-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.22.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XV/198/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach
2016 957 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 958 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”
2016 959 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.101.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice
2016 960 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.102.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Nowa” na drodze gminnej w Dańcu
2016 961 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.105.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
2016 962 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.106.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Chrząstowice
2016 963 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.84.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 964 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.85.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
2016 965 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/116/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.
2016 966 2016-04-26 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2016 967 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/24/2015 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2016 968 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.
2016 969 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Prądy"
2016 970 2016-04-26 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamieniec"
2016 971 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 972 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 675/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 973 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr 689/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r.
2016 974 2016-04-27 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 975 2016-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 976 2016-04-28 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r.
2016 977 2016-04-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010
2016 978 2016-04-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012
2016 979 2016-04-28 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 55/16 Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzeleczki
2016 980 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 981 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmiany w budżecie gminy
2016 982 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg
2016 983 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIII.108.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016
2016 984 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.88.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
2016 985 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 986 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 987 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
2016 988 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/461/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu
2016 989 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/474/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Opola na lata 2016 - 2019"
2016 990 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2016 roku
2016 991 2016-04-29 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/203/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie