Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 992 2016-05-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 993 2016-05-02 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 994 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr 2015/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 995 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
2016 996 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
2016 997 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce
2016 998 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 999 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy
2016 1000 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1001 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1002 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1003 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1004 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1005 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2016
2016 1006 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w Lewinie Brzeskim
2016 1007 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1008 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Olesno
2016 1009 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 1010 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka
2016 1011 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/455/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
2016 1012 2016-05-04 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1013 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.24.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
2016 1014 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1015 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1016 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 1017 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX.105.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1018 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
2016 1019 2016-05-05 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/198/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1020 2016-05-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/39/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1021 2016-05-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/43/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1022 2016-05-05 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/46/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1023 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/177/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
2016 1024 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/178/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”
2016 1025 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
2016 1026 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/147/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
2016 1027 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018"
2016 1028 2016-05-06 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
2016 1029 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
2016 1030 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok
2016 1031 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1032 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
2016 1033 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1034 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 1035 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 1036 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
2016 1037 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
2016 1038 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1039 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/163/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
2016 1040 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016
2016 1041 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
2016 1042 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
2016 1043 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 1044 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice
2016 1045 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/206/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/49/03 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2016 1046 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice
2016 1047 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok
2016 1048 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok
2016 1049 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
2016 1050 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenie opłaty prolongacyjnej
2016 1051 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek
2016 1052 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XV/98/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
2016 1053 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 94/XV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 1054 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr 95/XV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2016 roku”
2016 1055 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
2016 1056 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
2016 1057 2016-05-09 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Mechnicy
2016 1058 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/175/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok
2016 1059 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/189/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1060 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1061 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-138/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baborów
2016 1062 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Głogówek
2016 1063 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne
2016 1064 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1065 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016
2016 1066 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2016-2019”
2016 1067 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Otmuchów
2016 1068 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Paczków”
2016 1069 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1070 2016-05-10 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.
2016 1071 2016-05-10 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Świętej Anny”
2016 1072 2016-05-10 OGŁOSZENIE Ogłoszenie Nr 2/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2016 1073 2016-05-10 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie Opole zadań jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Kędzierzyn-Koźle - związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
2016 1074 2016-05-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ED.4464.1.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wójta Gminy Bierawa z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska od Gminy Bierawa zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
2016 1075 2016-05-10 ANEKS Aneks Burmistrza Ozimka; Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2016 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek
2016 1076 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego i nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
2016 1077 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki
2016 1078 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1079 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2016 1080 2016-05-11 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 1081 2016-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.29.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XVIII/282/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głębinów
2016 1082 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/136/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 1083 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/165/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1084 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1085 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków
2016 1086 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.89.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1087 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1088 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
2016 1089 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
2016 1090 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1091 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXII/142/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1092 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1093 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2017”
2016 1094 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie
2016 1095 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy dla gminnej drogi wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Strzelce Opolskie
2016 1096 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
2016 1097 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/107/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach
2016 1098 2016-05-13 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.101.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok
2016 1099 2016-05-13 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007
2016 1100 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.25.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/436/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIa” w Opolu
2016 1101 2016-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.26.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vc” w Opolu
2016 1102 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2016 rok
2016 1103 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2016
2016 1104 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok
2016 1105 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.
2016 1106 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV-136/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016 rok
2016 1107 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.135.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 1108 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.136.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
2016 1109 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.139.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
2016 1110 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa
2016 1111 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/142/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
2016 1112 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r.
2016 1113 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/72/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016
2016 1114 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1115 2016-05-16 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1116 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
2016 1117 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
2016 1118 2016-05-17 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
2016 1119 2016-05-17 ANEKS Aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Gliwickiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, zwanego dalej "zadaniem" polegającym na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2940S w ramach planowanego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec-Niezdrowice"
2016 1120 2016-05-17 POROZUMIENIE Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu we Wschowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym
2016 1121 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1122 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 r.
2016 1123 2016-05-18 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 roku
2016 1124 2016-05-18 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1125 2016-05-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 0510/P/1/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych
2016 1126 2016-05-19 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie likwidacji ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego - gmina Grodków
2016 1127 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/363/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1128 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/364/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok
2016 1129 2016-05-19 UCHWAŁA Uchwała Nr XXIII/373/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Prudnik
2016 1130 2016-05-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Teklusia PLH160017
2016 1131 2016-05-19 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013
2016 1132 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2016
2016 1133 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/302/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
2016 1134 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr 118/XVI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1135 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.
2016 1136 2016-05-20 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1137 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”
2016 1138 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1139 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Praszki; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 1140 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i w Uszycach
2016 1141 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Radłów; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1142 2016-05-20 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Zębowice; Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie
2016 1143 2016-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XV.90.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1144 2016-05-23 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
2016 1145 2016-05-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/48/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1146 2016-05-23 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/51/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2016 r.
2016 1147 2016-05-23 POROZUMIENIE Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej”, na odcinku położonym na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
2016 1148 2016-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr 246/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016
2016 1149 2016-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 1150 2016-05-24 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 1151 2016-05-24 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr Or.0050.28.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok
2016 1152 2016-05-24 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Nr 3/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1153 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 707/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2016 r
2016 1154 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Gminy Branice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice
2016 1155 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/291/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza
2016 1156 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/292/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
2016 1157 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok
2016 1158 2016-05-25 UCHWAŁA Uchwała Nr 02/2016 Zarządu Związku Gmin Prokado z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016
2016 1159 2016-05-25 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2015 rok
2016 1160 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki
2016 1161 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVI/103/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg nr 2192 O, 2198 O, 2202 O i 2204 O położonych na terenie Powiatu Oleskiego kategorii dróg powiatowych
2016 1162 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu
2016 1163 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
2016 1164 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice"
2016 1165 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 188/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
2016 1166 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr 189/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
2016 1167 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/479/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1168 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/480/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2016 1169 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola
2016 1170 2016-05-30 UCHWAŁA Uchwała Nr XXVII/487/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
2016 1171 2016-05-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050/29/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1172 2016-05-30 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
2016 1173 2016-05-30 POROZUMIENIE Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 maja 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu „Dębowa” w roku 2016
2016 1174 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok
2016 1175 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2016 1176 2016-05-31 UCHWAŁA Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
2016 1177 2016-05-31 ZARZĄDZENIE Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok
2016 1178 2016-05-31 OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 maja 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu przeprowadzonych w dniu 29 maja 2016 r.
2016 1179 2016-05-31 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2015 rok